Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[B2] Almanca Fiiler Ve Türkçe Anlamları

B2 seviye konu

ahmetyusufc

Kurucu
Moderatör
Vip Üye
Çalışkan
Kursiyer
Katılım
4 Ocak 2023
Mesajlar
548
Almanca Fiiller Listesi
(Türkçe Anlamları ile Birlikte)
Her dilde olduğu gibi Almanca'da da fiiller oldukça önemlidir. Sizler için Fiilleri Türkçe anlamları ile birlikte listeledik. Türkçeden farklı olarak Almanca'da Fiiller Türkçedeki gibi aynı anlama gelmemektedir. Türkçe'de ''gitmek'' fiili araçla yada uçakla fark etmeksizin her yerde kullanılabiliyorken Almancada gitmek fiili size ney ile yada nasıl gittiğinize dairde açıklama yapmaktadır. Bu sebeple Almanca fiilleri bilmek oldukça önemlidir. Hepsini öğrenmesenizde en azından bir kere okusanız dahi doğrusunu hatırlamasanız da yanlış yaptığınızı size hatırlatacaktır. Bu sebeple listeye göz gezdirmeniz sizlere fayda sağlayacaktır.

sich sorgen umbir şey için kaygılanmak
sprechen mit jdmüberbiriyle bir şeyhakkında konuşmak
sich unterhalten mitjdmbiriyle bir şeyhakkında sohbetetmek
streiken fürgrev yapmak
sich streiten mit jdmbiriyle kavgaetmek/tartışmak
teilnehmen an Datbir şeye katılmak
träumen vonbir şeyi rüyadagörmek
überreden jdn zubirini bir şeye iknaetmek
überzeugen jdn vonbirini bir şeyeinandırmak
sich verabreden mitbiriyle sözleşmek
sich verlassen aufbir şeye güvenmek
sich verlieben in Akkbirine aşık olmak
sich verstehen mitbiriyle iyigeçinmek/anlaşmak
sich vorbereiten aufbir şeye hazırlanmak
warten aufbir şeyi beklemek
sich wenden anbirine danışmak
sich wundern überbir şeye şaşırmak
zweifeln anbir şeydenşüphelenmek
sich freuen aufbir şeye sevinmek(Gelecekte)
lang und breiterzählenuzun uzadıyaanlatmak
eine Witze erzählenfıkra anlatmak
kurz erzählenkısaca anlatmak
eine Geschichteerzählenhikaye anlatmak
stoltz sein aufgurur duymak
sich interessierenfürbir şeyle ilgilenmek
zufrieden sein mitbir şeyden memnunolmak
Sport treibenspor yapmak
sich ärgern überbir şeye kızmak
entschlossen sein,etw Akk zu tunbir şey yapmayakararlı olmak
Lust haben aufbir şeye istekli olmak
Lust haben, zu tunbir şey yapmayahevesli olmak
hoffen, dass...bir şeyingerçekleşmesiniummak
sich andersentschließenfikrini/kararınıdeğiştirmek
schmeckengut/scheußlichiyi/kötü tadı olmak
aufhören mitbir şeyi yapmayıbırakmak
sorgen fürbir şeye göz kulakolmak
eine Krankheitvortäuschenhastaymış gibidavranmak/yapmak
sich trauen etw Akkzu tunbir şey yapmayacesaret etmek
angebenbir şeyi belirtmek
ansagenbir şeyi anons etmek
die passendenWörter findenuygun kelimeleribulmak
etw Nom passt jdm -Kleidung, Schuheuymak/yakışmak
jdm Bescheidgeben/sagenbirine habervermek/etmek
Bescheid wissenüberbirşeyden haberiolmak
Angst haben vorbir şeyden korkmak
retten(bir şeyden)korumak
sich fürchten vorbir şeyden korkmak
sich ekeln vorbir şeyden iğrenmek
sich drücken voryan çizmek/asmak
weinen vorbir şeydendolayı/için ağlamak
fliehen vorbirşeyden kaçmak
fragen jdn nachbirine bir şeyisormak
warnen vorbir şeyden dolayıikaz etmek
sich von derStrömung treibenlassenkendini akıntıyaburakmak
weh.tunacımak, ağrımak
Mein Arm tut weh.Kolum ağrıyor.
Meine Finger tunmir weh.Parmaklarım acıyor.
Mein Magen tut mirweh.Midem ağrıyor.
Mein Rücken tutweh.Belim ağrıyor.
untersuchenmuayene etmek;analiz etmek
die Untersuchungmuayene
behandelntedavi etmek
die Behandelungtedavi
heileniyileştirmek
ein Rezeptverschreibenreçete yazmak
ein Medikamentverschreibenbirine ilaç yazmak
überweisenhavale etmek; sevketmek
die Überweisungsevk; havale
krankschreibenbirini hasta diyebildirmek
das Attestdoktor raporu
der Durchfallishal
durchfall habenishal olmak
die Verstopfungkabızlık
Ich habe eineVerstopfung.Kabız oldum.
sich übergeben(brechen)kusmak
die Entzündungiltihap
die Allergiealerji
die Migränemigren
der Bandscheibenvorfallbel fıtığı
die Wirbelsäuleomurga
der Muskelkaterkramp
sich freuen überbir şeye sevinmek
die Umweltçevre
sinkenbatmak; (fiyat)düşmek
senkenbatırmak; (fiyat)indirmek
steigençıkmak; (fiyat)artmak
erhöhenyükseltmek (fiyat)
mitteilen (berichten,informieren)tebliğ etmek
die Mitteilungtebligat
an.kommenvarmak; önemliolmak
der Haushalthane, ev halkı
verbrauchen(konsumieren)harcamak; tüketmek
der Verbraucher(Konsument)tüketici
das Einkommengelir
die Auskunftbilgi
geizigcimri
sparsamtutumlu
günstig (billig)ucuz
sparenbiriktirmek; tasarrufetmek
aus.geben(para) harcamak
leistenbaşarmak; yerine getirmek
sammelnderlemek
die Sammlungkolleksiyon
die Abteilungbölüm
abteilenbölmek
besondereözel; kendine özgü
im Besonderenözellikle
besondersözellikle; bilhassa
nicht besonderspek o kadar da değil
gültiggeçerli
einigebirkaç; bazı
nach.fragen (sicherkundigen)(bilgi almak için)sormak
der Unternehmergirişimci
frankierenpul yapıştırmak
überweisenhavale etmek;göndermek; sevketmek
ab.heben vonbir şeyden paraçekmek
betragen(Rechnung) tutmak
Der Preis beträgt 20Euro.Ücret 20 Avrotutuyor.
den Tisch deckensofrayı kurmak
sorgen für jdn (sichkümmern)birine bakmak
sorgen für etwbir şeyi tedariketmek
hin.stellenyerine koymak
der Vorgangsüreç
der Zustanddurum
besorgentedarik etmek
schmücken(dekorieren)süslemek; dekoreetmek
vorbereitenhazırlamak
sich vorbereitenhazırlanmak
Jahr für Jahryıldan yıla
Satz für Satzcümle cümle
Tag für Taggünden güne, günbe gün
morgen um dieseZeityarın bu saatler
um 7 Uhr herumsaat yedi sularında
verlangenistemek
durch den ganzenTagbütün bir günboyunca
entfernenuzaklaştırmak
stellenkoymak
sich entfernenuzaklaşmak
die Lust ist mirvergangenHevesim kaçtı.
vergehengeçmek
Eine stunde verging.Bir saat geçti.
vergangene Wochegeçen hafta
großzügigcömert
verschwenderischmüsrif
verschwendenisraf etmek
der Sinnduyu
verhaftentutuklamak
fliehen vorbir şeyden kaçmak
bratenkızartmak
das Steakbiftek
gebrauchen(benutzen)kullanmak
an.weisenyol göstermek
deiGebrauchsanweisungkullanma klavuzu
bedienenhizmet etmek; çalıştırmak
die Bedienunghizmet; garson
an.leitentalimat vermek
die Bedienungsanleitungçalıştırma talimatı
die Anleitungtalimat
die Verbintungbağlantı
überprüfen(kontrolieren)kontrol etmek
ein Augenblick (einMoment)bir dakika
der Akkuakü
auf.ladenyüklemek
ein.steceken inbir şeye sokmak
(stecker) ein.legen(makineye) koymak, yerleştirmek
funktionierenişlemek
bereitenhazırlamak
Freut mich.Memnun oldum.
Das würde michsehr freuen.Çok sevinirim.
Das ist nicht nötig,danke.Gerek yok, teşekkürler.
Wie schön, dichwiederzusehen.Seni tekrar görmek,ne kadar güzel.
Lassen Sie unsgehen.Gidelim, isterseniz.
Pass auf dich auf.Kendine iyi bak.
Ich muss los.Gitmem gerekiyor.
Ob der Apparatweiterhinfunktioniert, mussnoch überprüftwerden.Cihazın ileride çalışıpçalışmayacağının tekrar kontroledilmesi gerekir.
überprüfenkontrol etmek
ganz obenen üst kat
ganz letzte obenen üst kat
besetzenişgal etmek; tutmak
BesetzMeşgul!
Es ist besetz.Hat meşgul.
Dieser Platz istbesetz.Bu yer tutuldu.
eine Menge Zeitpek çok vakit
eine Menge lernenpek çok şeyöğrenmek
abbringen vonBirşeydencaydırmak, vazgeçirmek
ankommen aufBirşeye bağlı olmak
aus Angst vorBirşeyin korkusundan
bergauf gehenİyiye gitmek,
yükselmekdas Wort erteilen
sözü vermek,konuşma sırası vermek
denken anBirşeyi/birinidüşünmek
ein Gespräch führenKonuşma yapmak
eine Rolle spielenrol oynamak
Einfluss haben aufEtkisi olmak
etwas in ErwägungziehenGöz önündebulundurmak,dikkate almak
etwas zur DiskussionstellenBirşeyi tartışmaya açmak
gefragt seinRağbet görmek,aranır olmak
grosse AugenmachenGözleri faltaşı gibi açılmak, şaşırmak,hayrete düşmek
im Vergleich zuile kıyaslandığında
in Empfang nehmenKabul etmek
in Kraft tretenyürürlüğe girmek
intakt seinİşler halde, sağlam,çalışıyor halde
jemanden wegenetwas anklagenbirşeyden dolayıbirini şikayet etmek, birisini suçlamak
Luft schnappenhava almak
Nutzen ziehen ausyarar sağlamak,çıkar elde etmek
Schatten werfen aufgölge düşürmek,
gölgelemeksich bedanken für
birşey için teşekküretmek
sich einigen aufbirşeyde uzlaşmak
sich fürchten vorbirşeyden korkmak
sich nachteiligauswirkenolumsuz etkidebulunmak
sich vorbereiten aufbirşeye hazırlanmak
überflüssig seingereksiz olmak
verantwortlichmachen fürbirşey için sorumlu olmak
Versprecheneinhaltensözünü tutmak
warnen vorBirşeye
karşıuyarmak
zum Lachen bringengüldürmek
Zusage erteilenonaylamak, onayvermek
abhängen vonbağlı olmak
ans Tageslichtbringengün ışığına çıkarmak,meydana çıkarmak
ausser Acht lassengözardı etmek, dikkatinden kaçırmak
bergab gehenkötüye gitmek, düşmek
den Ausschlaggebenkesin etkili olmak
Diagnose stellenteşhis koymak
ein Problem zurSprache bringenbir problemi dilegetirmek
eine Verbeugungmachenreverans yapmak
Einhalt gebietendurdurmak
etwas in Fragestellenbirşeyi sorgulamak
etwas zur Sprachebringenbirşeyi dile getirmek
gelten alsolarak bilinmek
gute Arbeit leistenIyi iş çıkarmak, iyi yapmak
in Angriff nehmenbir soruna el atmak
in Gang kommenharekete geçmek
in Marsch setzenharekete geçirmek
Interesse erregenilgi uyandırmak, birisinin ilgisini uyandırmak
jemandem zumLachen bringenbirisini güldürmek
Lust habencanı istemek
plädieren für(gegen)lehinde (aleyhinde)
konuşmakSchulden begleichen
borcunu ödemek,borcunu kapatmaksich bedroht fühlen
Kendini tehditedilmiş hissetmek
sich einigenulaşmak, hemfikir olmak
sich Gedankenmachen überbir konuda kafa yormak, düşünmek
sich niederlassenbir yere yerleşmek
sich wenden anbirisine başvurmak
Überlegungenanstellenkafa yormak
verantwortlich seinfürbirşey için sorumlu olmak
vertraut sein mitiyi bilmek, tanışıyor olmak
zur Debatte stehentartışmaya açık olmak
zuträglich seinyararlı olmak, iyi gelmek
zweifeln anbirşeyden şüphe duymak
abraten vonyapmamayı tavsiye etmek
antworten aufbirşeye cevap vermek (soru)
bangen umbirşeyden endişe etmek
BesorgnisverursachenEndişe yaratmak
den Entschlussfassenkarar vermek
die Flucht ergreifenkaçmak
ein VerbrechenbegehenBir suç işlemek
einen Besuchabstattenbir ziyaret yapmak
Entschluss fassenkarar vermek
etwas mehr inErfahrung bringenbir şeyi ziyadesiyle tecrübe etmek
fähig sein zu etwasbirşeyi yapacak durumda- kabiliyette olmak
geraten inile karşı karşıya olmak
halten fürolarak görmek,sanmak
in bar bezahlennakit ödemek
in Gang seinhareket ediyorolmak
in Raten zahlentaksitle ödemek
interessiert sein anetwasbirşeye ilgi duymak, ilgili olmak
klagen überhakkında şikayet etmek
Maßnahmenerfordernönlem gerektirmek
profitieren vonçıkar sağlamak
sich aneignenedinmek,sahiplenmek
sich beklagen überbirşey hakkındaşikayet etmek
sich einsetzen fürbirisi için birşeyler yapmak
sich gewöhnen anbirşeye alışmak
sich Profitversprechençıkar beklemek,kazanç ummak
Stellung nehmen zugörüş bildirmek
überzeugen vonbirşeye ikna etmek
verfügen übersahip olmak, iradesi altında olmak
verwickelt sein inkarışmış olmak
zu einem Ergebniskommenbir sonuca varmak
zur Gewissheitwerdenalenen ortaya çıkmak
zur Rechenschaftziehenhesaba çekmeksorgulamak
achten aufdikkat etmek
an Bedeutunggewinnenönem kazanmak
auf Anratentavsiyesi üzerine
auf Kritik stoßeneleştiriylekarşılaşmak
beeindruckt seinvonbirisindenetkilenmek
besorgt sein umendişeli olmak
bezeichnen alsolarak adlandırmak
den Festen willenhabenkesin niyetindeolmak
den Tisch deckenmasayı hazırlamak
die Rede sein vonsöz konusu olmak
eine Bedingungerfüllenbir şartı yerine getirmek
eine Belohnung inAussicht stellenödül koymak
Erfolg erzielenbaşarı elde etmek
erfreut sein überbirşeye sevinmek
etwas vor Augenstellenbirşeyi göz önünde bulundurmak
Gesetzverabschiedenyasayı onaylamak
Fehler unterlaufenbilmeyerek hatayapmak
Fehler unterlaufenbilmeyerek hatayapmak
finanziellunterstützenmaddi olarakdesteklemek
halten vonhakkında düşünmek
handeln vonkonu şu, bahis şu
Hilfe leistenyardımda bulunmak
im Amt bleibengörevde kalmak
in Betracht ziehengöz önündebulundurmak,dikkate almak
in der Lage sein zuyapacak durumdaolmak
in Gefahr bringentehlikeye atmak
in Sorge sein umbir şey için endişeli olma
in Stand setzentamir etmek, eskihaline getirmek
jemandem einenDienst erweisenbirisine hizmettebulunmak
Maßnahmenergreifenönlem almak
Prüfung bestehensınavı geçmek
sich ängstigen umbirşey için korkmak, endişelenmek
sich anmeldenbaşvurmak, kayıtyaptırmak
sich bemühençabalamak
sich beteiligenkatılmak, iştirak etmek, yer almak
sich engagieren aufetkinlik göstermek
sich grosseHoffnungen machenbüyük ümitbeslemek
sich handeln umile ilgili olmak, alakalı olmak
sich selbstzuschreibenkendi suçu olmak
ums Leben kommenyaşamını yitirmek
verknüpft sein mitilişkili olmak,bağlantılı olmak
von Bedeutung seinönemli olmak
zu Grunde liegenesas kabul etmek
zur Sprache bringendile getirmek,söylemek
abgekämpft seinvonbirşeyden dolayı yorgun, bitkin düşmek
angesehen sein vonbirisinin nezdinde itibarlı olmak
anwesend sein beibirisinin huzurunda hazır bulunmak
ärgerlich sein überbirşeye/birine kızgın olmak
arm sein anbirşey bakımından fakir olmak
aufgebracht seinüberbirine/birşeyekızmak
aufgelegt sein zubirşeye gönlü, meyilli olmak
aufgeschlossen seinfür/gegenüberbirşeye açık olmak
bedeutsam sein fürbirşey birisi için manidar olmak
begeistert sein vonbirşeye hayran kalmak
behaftet sein mitbir şeye dolu olmak
behilflich sein beibirşeyde yardımcı olmak
bekannt sein beibirisi tarafındantanıdık olmak
bekümmert seinüberbirşeye üzülmek, kederlenmek
beleidigt sein überbirşeyde hakareteuğramak
benommen sein vonbirşeyden dolayı sersemlemek
bereit sein zu/fürbir şeye hazır olmak
berufen sein zubirşeye yetkili, yetenekli olmak
beschämt sein überbirşeyden dolayı utanmak
besessen sein vonbirşeye düşkün olmak
an die Machtkommeniktidara gelmek
anderer Meinungseinbaşka fikirde,görüşte olmak
auf Probe stellenbirini sınavdan geçirmek
beharren aufısrar etmek
Bild aufnehmenresim çekmek
den Verkaufankurbelnsatışları arttırmak
die Verantwortungtragen fürsorumluluk taşımak
eine Frage stellensoru sormak
einen Gesetzentwurf verabschiedenyasa taslağı çıkarmak
Erinnerungenweckenanıları uyandırmak
etwas zu Endebringenbirşeyi bitirmek, sona erdirmek
Freundschaftschließenarkadaşlık kurmak
gewährleistet seingüvence altında olmak
im Dunkeln liegenkaranlıkta olmak
in Dienst stellenhizmete sokmak
in Gefahr geratentehlikede olmak
in Verlegenheitbringentelaşlanmak
jemandem Glaubenschenkenbirisine inanmak
Kontakt aufnehmenmitbirisiyle bağlantıya geçmek
Mitleid haben mitbirisine acımak
ringen umbirşey için mücadele etmek
sich auf den Wegmachenyola çıkmak, koyulmak
sich buhlen um(nach etwassterben)elde etmek için çabagöstermek
sich erinnern anhatırlamak,anımsamak
sich in Verbindungsetzen mitbirisiyle bağlantıya geçmek
sich verringernazalmak
Unrecht tunhaksızlık yapmak
unter die Kritikfalleneleştiriyle karşıkarşıya olmak
Verlust in Kaufnehmenkaybı göze almak
von Tag zu Taggünden güne
zur Verfügungstehenhazır bulunmak
zur Verfügungstellenhazır bulundurmak
angewiesen sein aufbağımlı olmak
Auf und Abyükselip alçalmak
bekannt sein mitbirşey ile bilinmek
bürgen fürkefil olmak
den Verkehrbehinderntrafiği engellemek
ein Abkommenschließenantlaşma yapmak
eine Maschine inBetrieb setzenmakinayı çalıştırmak
einen Kompromissschließen überuzlaşma sağlamak
ernst nehmenciddiye almak
etwas zumAbschluss bringenbirşeyi bitirmek, sona erdirmek
früher oder späterer veya geç
glatt gehenyolunda gitmek
im eigenenInteresse liegenkendi yararına olmak
in einen Konfliktkommenanlaşmazlığadüşmek
in Gefahr seintehlikede olmak
ins Rennen gehenyarışmaya katılmak
jemandemHandschelleneinlegenkelepçe takmak
lange Fingermachenhırsızlık yapmak
nach seinen Wortensözlerinden anlaşıldığına göre
Schaden anrichtenzarara yolaçmak
sich auswirken aufbirşeye etki etmek
sich ein Urteil bildenüberbir konuda kanaatavarmak
sich erweisen alsolarak ortaya çıkmak
sich irritiert zeigenöfkelenmiş görünmek
sich versetzen inkendini birininyerine koymak
Strafe verhängenceza vermek
unwürdig seinlayık olmamak
Verluste erleidenzararla karşı karşıya kalmak
vor Wutkızgınlıktan
zu Stande bringenortaya koymak
zu tun habenyapacak işi olmak
bestandig seingegenbirşeye karşıdayanıklı olmak
Angst haben vorbirşeyden korkmak
auf Wunschistek üzerine
beliebt seinsevilmek
das Wort ergreifensöz almak
den Vorschlagannehmenöneriyi kabul etmek
ein Abkommentreffenantlaşma yapmak
eine Niederlageerleidenyenilmek
einen Spaziergangmachengezinti yapmak
es lohnt sichyapmaya değer
etwas zum Ausdruckbringenbirşeyi dile getirmek
geboren werdendoğmak
Glück bringenşans getirmek
im Stande sein zuyapacak durumdaolmak
in Einklang bringendengelemek
in Kenntnis setzenbilgilendirmek
ins Zimmer bringenodaya getirmek
jemanden unterDruck setzenbirisini baskı altına almak
leiden unteracıya maruz kalmak
neigen zueğilim göstermek
scharf kritisierensert biçimde eleştirmek
sich bedanken beibirisine teşekkür etmek
sich eine Erkältungholenüşütmek
sich etwas gefallenlassenbirşeyin kendisineyapılmasına izin vermek
sich Mühe gebençaba harcamak
sich verwandeln inbirşeye dönüşmek
träumen vonhayalini kurmak,rüya görmek
Verachtung hegenfürküçümsemek, değer vermemek
versorgen mitsağlamak, geçiminisağlamak
vorausgesetzt, dassönşartıyla
zugrunde gehenyok olmak, yerlebirolmak
bestürzt sein überbirşeyden şaşkına dönmek
betroffen sein vonbirşeyden etkilenmek
arbeiten anbirşey üzerinde çalışmak
auffordern zubirşeye çağırmak, istemek
aufhören mitbirşeyi bitirmek
aufpassen aufdikkat etmek,bakmak
ausgehen vonbir nedenedayanmak
aushelfen mityetinmek
ausstatten mitdonatmak, techizetmek
basieren aufdayanmak, istinatetmek
bauen aufgüvenmek
beglückwünschen zukutlamak, tebriketmek
begrenzen aufbirşeyle sınırlamak
begründen mitbirşeyle gerekçelendirmek
beitragen zukatkıda bulunmak
beneiden umbirini birşey içinkıskanmak
beruhen aufdayanmak, istinatetmek
bestehen ausbirşeyden oluşmak
bestehen inbirşeyin içinde olmak
betrachten alsbirşey olarak görmek
bewahren vorkorumak
debattieren übertartışmak
deuten aufişaret etmek
dienen alskullanılmak
dienen zubirşeye yaramak
dividieren durchbirşeyi birşeyle bölmek
duften nachkokmak
einbetten inbirşeyin içineyerleşmek
einbüssen an Dkaybetmek
eingehen inbirşeye geçmek,girmek
eingehen aufbirşeye razı olmak
empfinden alsbirşey olarakalgılamak, hissetmek
erkennen antanımak, ayırt etmek
ermahnen zuikaz etmek, uyarmak
ersuchen umrica etmek
erwachen aus, vonbirşeyden uyanmak
erzählen überanlatmak
erzählen vonbahsetmek, sözetmek
es kommt an aufbağlı olmak, önemli olmak
es mangelt aneksik olmak,olmamak
fahnden nacharamak (suçluyu)
feuern aufateş etmek
fischen nacharamak
flehen umbir şey için yalvarmak
fluchen überçok kızmak, sinirlenmek
führen zusebep olmak
garantieren fürgaranti etmek
gehören zuait olmak
genesen vonbir hastalıktan kurtulmak
hindern anengellemek
hinweisen aufbir şeye işaret etmek
hüten vorbirini birşeyden korumak
klingeln ançalmak (kapıyı)
klopfen ançalmak (kapıyı)
lauern aufbirisi için pusuyayatmak
nachdenken überetraflıca düşünmek
reagieren auftepki göstermek
rechnen mitbeklemek, hesabakatmak
rechnen aufgüvenmek, hesabakatmak
riechen nachkokmak
ringen mitsıkıntısı olmak
ringen nachmücadele etmek
schonen vorbirini veya birşeyibirişeyden korumak
schreiben anbirisine yazmak
schreiben anbirşey üzerindeçalışmak
schwärmen für, vonyanıp tutuşmak, hayran olmak
beunruhigt seinüberbir şey hakkında huzursuz olmak
bewandert sein inbir şeye aşina olmak
bezeicnend sein fürbir şey için karakteristik olmak
blass werden vorbir şeyden dolayı sararmak
böse sein aufbirşeye birinekızmak
dankbar sein fürbir şey için müteşekkir olmak
durstig sein nachbir şeye karşı susamak
ehrlich sein mitbir şeyde dürüst olmak
eifersüchtig sein aufbirini kıskanmak
eilig sein mitbir şeyde acelesi olmak
eingebildet sein aufbir şeyde kuruntulu olmak
eingeschworen seinaufbir şeyde ısrarcı olmak
einverstanden seinmitbir şeye razı olmak
empfänglich sein fürbir şeyden hoşlanmak
empfindlich seingegenbir şeye karşı hassas olmak
entrüstet sein überbirine kızmak
entschlossen sein zubir şey için kararlı olmak
entsetzt sein überbir şey hakkındadehşete kapılmak
erfahren inbir şeyde tecrübeli olmak
erhaben sein überbir şeyde yüce olmak
ersichtlich sein ausbir şeydenanlaşılmak
erstaunt sein überbir şeye şaşırmak
fern sein vonbir şeyden uzak olmak
fertig sein mitbitirmek
fertig sein zuhazır olmak
frei sein vonbirşeyden kurtulmak
gebunden sein anbir şeye bağlanmış olmak
geeignet sein für/zubirisi/bir şey için uygun olmak
geffast sein aufbirşeyde sakin olmak
geheuer sein beibir şeyde ilişkili olmak
gelegen sein anbir şeyde uygun olmak
geschickt sein zubirşeyde becerikli olmak
Visum erteilenvize vermek
Abschied nehmenvonayrılmak,vedalaşmak
Ahnung haben vonhaberi, bilgisi olmak
an Höhe verlierenirtifa kaybetmek
Anerkennung findenkabul görmek
Anforderung stellentalep etmek
Anklage erhebengegendava açmak
ans Licht bringenaçığa çıkarmak
Ansprüche stellenhak talep etmek
Anteil nehmen aniştirak etmek,katılmak
Antrag stellendilekçe vermek
Anzeige erstattenşikayette bulunmak
Atem beraubennefesini kesmek
Attentat verübensuikast yapmak
auf die Spurkommenizine rastlamak
auf die Suche gehenaramaya çıkmak
auf eine Ideekommenakla gelmek
auf freien Fußsetzenserbest bırakmak
auf Raten kaufentaksitle almak
auf Spiel setzenriske atmak
Aufsehen findenilgi uyandırmak
aus demGleichgewichtgeratendengesi bozulmak
ays der Hand gebenelden çıkarmak
Ausgang nehmençıkmak
Ausschau nehmengözleriyle araştırmak
Auswahl treffenseçim yapmak
Bankrott macheniflas etmek
die Hand schütteltel sıkışıyor
bildungsfernencahil
Gleichaltrigenakranlar
privilegiertenFamilienayrıcalıklı aileler
vorsätzlichkasıtlı
unbefugtyetkisiz
Fähnrichsancak
stoßenitmek
beteiligtekatıldı
Reichsführerzengin lider
Verbandbirlik
aufsteigenyükselmek
vereinheitlichtenPolizeibirleşik polis
zuständigsorumlu
Phaseaşama, evre
Meinungsverschiedenheitenanlaşmazlıklar
jeglichenWiderstandtüm direnç
auszuschaltendevre dışı bırakmak
Arbeitszwangzorunlu çalışma
Erweiterunggenişletme, büyütme
liberalsten Devisenliberal döviz
Phantasiehayal
umkreisenetrafında dönmek
Raketeroket
sich vergnügeneğlenmek
genossenzevk
zornigdargın
bereuenpişman olmak
verziehenaffetmek
hinweisen aufbir şeye işaret etmek
begangenyapmak
Raubsoygun
bereutpişman olmak
absolvierenbitirmek, mezunolmak
gehorchenitaat etmek
bewältigenüstesinden gelme
ehemaligenHäftlingeeski mahkumlar
sich in einer Notlagebefindensıkıntıda olmak, darda kalmak
Wohnungsnotkonut sıkıntısı
Justizadalet
vertraueninanmak
Gesetzentwurfyasa tasarısı
mattschwarzenmat siyah
entkräftenzayıflatmak
die Druckereibasımevi
vermutlichmuhtemelen
Interpretation derThoratevratınyorumlaması
gedruckte Werkbasılı eser
erbenmiras olarak almak
multilateralenAtomstreitmachtçok taraflı nükleer kuvvet
jeweils anderenbirbirine
versorgen mitsağlamak, geçiminisağlamak
dringendacilen
ausgestellten Werkesergilenen eserler
vorzüglichmükemmel
es geht um etwasile ilgili olmak
Entstehung der Erdeyeryüzünün oluşumu
Einzelheitenayrıntılar
ärgerlich sein überbirşeye/birine kızgın olmak
aufgenommenwerdendahil olmak
der Daumenbaşparmak
festhaltentutmak
zusammenfassenözetlemek
eingeschränktkısıtlamak
somitböylece, bu nedenle
behaupteniddia etmek
wiederumyeniden
umrundetçevresinde dolaşmak
Genießbarkeyifli
ständige Begleitersürekli yoldaş
fortbewegenhareket etmek
lebenswichtigeStoffehayati maddeler
Umweltwahrnehmençevreyi algılamak
Brieftaschecüzdan
unterschiedlichenMerkmalenfarklı özellikler
aufzuwärmenısınmak
Wasserversorgungsu sağlama
weite Streckenuzun mesafeler
im Allgemeinengenellikle
auf den Bodensinkendibe çökmek
Getreidehububat
Tätigkeitiş, etkinlik
beabsichtigtniyetinde olmak
auferstehencanlanmak, yenidendirilmek
das Prachtstückmuhteşem bir parça
Zwischenlandungmola
Beleuchtungszweckenaydınlatma amaçlı
Das, was derForscherbehauptetearaştırmacının iddiaettiği şey
das Einzige was fehlteksik olan tek şey
LandschaftsschutzgebietKoruma alanı
ein weitgehendesAllgemeinwissengeniş kapsamlı bir genel kültür
unzumutbaresAusmaßkabul edilemez birölçüde
Asylbewerberiltica
gewissenhaftvicdanlı
verhielt stillsessizce davran
gestelltenVoraussetzungenkonulan şartlar
verdienthakkeder
Wahlausschussseçim komisyonu
ruhig weggehenkendi yoluna gitmek
eine komplizierteAnlagekarmaşık bir cihaz
dieGebrauchsanweisungkullanma talimatı
sich einsetzen fürbirisi için birşeyler yapmak
eine aktive Rolleübernehmenaktif bir rolüstlenmek
Gelegenleistungkarşılık
hochschätzentakdir etmek
die Geldbelohnungverliehenpara ödülü vermek
spuckentükürmek
sich irrenyanılmak
Rollenspiele machentaklit/rol yapmak
mitschreibennot almak
laut verlesensesli okumak
diskutierentartışmak
zeichnençizmek
ansehenbakmak, incelemek
sich unterhalteniyi zaman geçirmek
fühlenhissetmek
anfassendokunmak
nützlichkullanışlı
unterschiedlichfarklı
sogarhatta, bile
auswendigezbere
die Zeichnungçizim
sich ausdenkenuydurmak,tasarlamak
förderndesteklemek
beklebenyapıştırmak
abschaltenkapatmak
der Ratschlagtavsiye
täuschenkandırmak
einzelntek başına
die Reihenfolgesıralama
hintereinanderbirbiri ardına
der Abschnittbölüm, aşama
aussortierenayıklamak
schalten (etw) auf(etw)bir şeyi başka birşeye değiştirmek
der Wunschdilek, tutku
weichyumuşak
sich überlegendüşünmek
leihenödünç vermek
drehendöndürmek
der Knopfdüğme
heiretenevlenmek
tötenöldürmek
der Fallschirmparaşüt
der Vorschlagteklif
vermutentahmin etmek, şüphelenmek
ab und zuara sıra
besondersözellikle
schmückensüslemek
sich verlobennişanlanmak
der Ärgerdert, sorun, kızgınlık
sich scheiden lassenboşanmak
sich verlieben in(jdn)aşık olmak
verlassenterketmek
sich trennenayrılmak
schmusensarılmak,kucaklaşmak
wachsenbüyümek
aufgeregtheyecanlı
bestimmtkesin, belirli
ungefähryaklaşık
der Stichbıçak yarası
wahrscheinlicholasılıkla
die Spurensicherungsuç alanı incelemesi
untersuchenincelemek, analizetmek
kümmerngöz kulak olmak
der Mordfallcinayet mahali
der Augenblickan
beliebtpopüler
bietensunmak, teklifetmek
der Vorteilavantaj
bequemrahat, kolay
lieferngöndermek,kargolamak
ständigdevamlı
der Zubehöraksesuar
unbenuztkullanılmamış
gebrauchtkullanılmış
einfallençökmek
das Tagebuchgünlük
angenehmhoş
selbständigbağımsız, serbestçalışan
unabhängigbağımsız
dasSelbstbewusstseinözgüven
dabeibunun yanında
feindlichdüşman
die Gefängnishapishane
der Verbandbandaj
der Gipsalçı
die Gesellschafttoplum
riechenkokmak
wiegentartmak
springenatlamak
sich beeilenacele etmek
entdeckenkeşfetmek
sich bewerbenbaşvurmak
schreienbağırmak
streitenkavga etmek
anziehengiymek
verbringenharcamak
sich (mti jdm)verabreden(biriyle) sözleşmek
die Hüffekalça
der Knochenkemik
der Halsboyun
faultembel
der Tastsinndokunma duyusu
der Geruchkoku
verzichtenvazgeçmek
die Fernbedienungkumanda
recherchierenaraştırmak
die Folterişkence
die Meinungfikir
wahrdoğru
der Friedenbarış
die Regierunghükümet
die Bildungeğitim
der Wertdeğer
der Grundsebep
der Besitzmal, mülk
satttok
beschließenbitirmek, karara bağlamak
feststellensaptamak
gründenkurmak (iş)
der Kompromisuzlaşma
sündigengünah işlemek
die Sündegünah
die Schmarrensaçmalık
auf Wiedersehenhoşçakal
heißenadı ... olmak
du heißtsenin adın
wie heißt du?adın ne?
ich heiße ...adım ...
das Geniedahi
einbir (erkek vecinssizler için)
du bist ein Geniesen bir dahisin!
glücklichmutlu
traurigüzgün
wütendkızgın; öfkeli
müdeyorgun
krankhasta
der Hungeraçlık
der Durstsusuzluk
das Rechthaklılık; doğruluk
habensahip olmak
mögensevmek
ich magseverim
kein (keine)yok; değil; -me(olumsuzluk)
ich mag kein ...... sevmem
schmeckentatmak
leckerlezzetli
ekligiğrenç
superharika
perfektmükemmel
undve
ich mag Brotekmek severim
ich mag keineNudelnmakarna sevmem
ich mag Orangenportakal severim
ich mag keine Äpfelelma sevmem
es schmeckt leckero lezzetli
Kaffee schmecktleckerkahve lezzetli
ich mag Tee undKaffeeçay ve kahveyiseverimDinlenme
aufregendheyecan verici; heyecanlı
langweiligsıkıcı
Spaß machenkomik olmak; şakayapmak; eğlenmek
ich könnte-ebilirim; -abilirim(ihtimal)
miteinanderbirbiriyle; beraber
es wirdolacak; olur
bestimmtkesinlikle; tabii ki
die Bildungeğitim
die Duscheduş (banyo)
duschenduş almak
ausschlafenuzun süre uyumak
hoffenummak; beklemek
abdrehençevirmek
abholenalıp getirmek
aufmachenaçmak
antwortenkarşılık vermek
arbeitençalışmak
aufhörenara vermek
badenbanyo yapmak
beantwortencevaplamak
benutzenkullanmak
berichtenbildirmek
bestellenısmarlamak
besuchenziyaret etmek
bildenoluşturmak
brauchenihtiyacı olmak
bummelngezmek
dauerndevam etmek
kennenlernentanımak
einkaufenalışveriş yapmak
hat erklärtaçıkladı
erzählenanlatmak
feiernkutlamak
fotografierenfotoğraf çekmek
fragensormak
fütternbeslemek(hayvan)
gehörenait olmak
grüßenselamlamak
hoffenummak
kaufensatın almak
kennen lernentanımak
kochenpişirmek
lernenöğrenmek
liebensevmek
machenyapmak
malenresim yapmak
öffnenaçmak
putzentemizlemek
redenkonuşmak
reisenyolculuk yapmak
sagensöylemek
schenkenhediye etmek
schickengöndemek
spielenoynamak
stellenyerleştirmek
studierenöğrenim görmek
suchenaramak
tanzendans etmek
telefonierentelefonlaşmak
träumenrüya görmek
verheiratenevlenmek
versuchendenemek
vorbereitenhazırlamak
wartenbeklemek
wohnenikamet etmek
zahlenödemek
backenpişirmek
beginnenbaşlamak
beißenısırmak
betrügenaldatmak
bewegenhareket etmek
biegenbükmek
bietenönermek
bittenrica etmek
bleibenkalmak
bratenkızartmak
brennenyanmak
bringengetirmek
denkendüşünmek
essenyemek
fahrenaraç sürmek
fallendüşmek
findenbulmak
fliegenuçmak
fließenakmak
fressenyemek(hayvan için)
frierenüşümek
gebenvermek
gehengitmek
genießentadını çıkarmak
gewinnenkazanmak
grabenkazmak(gömmek)
habensahip olmak
hängenasılı durmak
hebenkaldırmak
helfenyardım etmek
kennentanımak
kommengelmek
ladenyüklemek
lassenbırakmak
laufenkoşmak
leihenödünç vermek
lesenokumak
legenyatmak
lügenyalan söylemek
nehmenalmak
reißenyırtmak
reitenata binmek
rufençağırmak
schießenateş etmek
schlafenuyumak
schlagendövmek
schließenkapamak
schreibenyazmak
schweigensusmak
schwimmenyüzmek
sehengörmek
seinolmak
singenşarkı söylemek
sitzenoturmak
springenatlamak
stehendurmak
stehlençalmak
steigenyükselmek
sterbenölmek
streitenkavga etmek
tragentaşımak
treffenbuluşmak
trinkeniçmek
tunyapmak
vergessenunutmak
verlierenkaybetmek
verschwindenkaybolmak
verzeihenaffetmek
wachsenbüyümek
waschenyıkamak
werdenolmak
werfenfırlatmak
wissenbilmek
ziehençekmek
hat abgedrehtçevirdi
hat abgeholtalıp getirdi
hat aufgemachtaçtı
hat geantwortetkarşılık verdi
hat gearbeitetçalıştı
hat aufgehörtara verdi
hat gebadetbanyo yaptı
hat beantwortetcevapladı
hat benutztkullandı
hat berichtetbildirdi
hat bestelltısmarladı
hat besuchtziyaret etti
hat gebildetoluşturdu
hat gebrauchtihtiyacı oldu
hat gebummeltgezdi
hat gedauertdevam etti
hat diskutierttartıştı
hat eingekauftalışveriş yaptı
hat erklärtaçıkladı
hat erzähltanlattı
hat gefeiertkutladı
hat fotografiertfotoğraf çekti
hat gefragtsoru sordu
hat gefüttertbesledi(hayvan)
hat gehörtait oldu
hat gegrüßtselamladı
hat gehofftumdu
hat gekauftsatın aldı
hat kennen gelernttanıdı
hat gekochtpişirdi
hat gelerntöğrendi
hat geliebtsevdi
hat gemachtyaptı
hat gemaltresim yaptı
hat geöffnetaçtı
hat geputzttemizledi
hat geredetkonuştu
hat gereistyolculuk yaptı
hat gesagtsöyledi
hat geschenkthediye etti
hat geschicktgönderdi
hat gespieltoynadı
hat gestelltyerleştirdi
hat studiertokudu (yüks.okul)
hat gesuchtaradı
hat getanztdans etti
hat telefonierttelefonlaştı
hat geträumtrüya gördü
hat verheiratetevlendi
hat versuchtdenedi
hat vorbereitethazırladı
hat gewartetbekledi
hat gewohntikamet etti
hat gezahltödedi
abhängig sein vonbir şeye bağlı
abhängen vonbir şeye bağlı olmak
achten aufbirine saygı göstermek
sich ärgern überbir şeye kızmak
aufhören mitbir şeyi sona erdirmek
aufpassen aufbir şeye göz kulak olmak
sich aufregen überbir şeye sinirlenmek
sich bedanken beifürbirine bir şey içinteşekkür etmek
beginnen mitbir şeye başlamak
sich beklagen überbir şeyi şikayet etmek
berichten überbir şey hakkındahaber vermek
sich beschäftigenmitbir şey ileuğraşmak/meşgul olmak
sich beschwerenüberbirine bir şeyi şikayet etmek
sich bewerben umbir şey için müracaatetmek
bitten jdn umbirinden bir şey rica etmek
danken jdm fürbir şey için teşekkür etmek
denken anbir şeyi düşünmek
diskutieren überbir şey hakkındatartışmak
einladen jdn zubirini bir şeye davet etmek
sich entscheiden fürbir şeye karar vermek
sich entschuldigenbei jdmbirinden özürdilemek
sich erholen voniyileşmek
sich erinnern anbir şeyi hatırlamak
sich erkundigen (beijdm) nach - überbirinden bir şeyhakkında bilgi almak
erzählen vonbir şeyden bahsetmek
erzählen jdm etwbirine bir şeyiaçıklamak
fragen nachbirine bir şeyi sormak
sich freuen überbir şeye sevinmek
sich gewöhnen anbir şeye alışmak
gratulieren jdm zubirini bir şeydendolayı tebrik etmek
gratulieren jdm zumGeburtstagbirini doğumgününden dolayı kutlamak
hoffen aufbir şeyi beklemek
sich konzentrierenaufbir şeye konsantre olmak
sich kümmern umbir şeyle ilgilenmek
lachen überbir şeye gülmek
leiden an Datbir şeyden rahatsız olmak
leiden unterbir şeyden acı çekmek
nachdenken überbir şeyi düşünmek
protestieren gegenbir şeyi protesto etmek
schmecken nachtadı olmak
anschreiben jdnbirine yazmak
 
Almanca Fiiller Listesi
(Türkçe Anlamları ile Birlikte)
Her dilde olduğu gibi Almanca'da da fiiller oldukça önemlidir. Sizler için Fiilleri Türkçe anlamları ile birlikte listeledik. Türkçeden farklı olarak Almanca'da Fiiller Türkçedeki gibi aynı anlama gelmemektedir. Türkçe'de ''gitmek'' fiili araçla yada uçakla fark etmeksizin her yerde kullanılabiliyorken Almancada gitmek fiili size ney ile yada nasıl gittiğinize dairde açıklama yapmaktadır. Bu sebeple Almanca fiilleri bilmek oldukça önemlidir. Hepsini öğrenmesenizde en azından bir kere okusanız dahi doğrusunu hatırlamasanız da yanlış yaptığınızı size hatırlatacaktır. Bu sebeple listeye göz gezdirmeniz sizlere fayda sağlayacaktır.

sich sorgen umbir şey için kaygılanmak
sprechen mit jdmüberbiriyle bir şeyhakkında konuşmak
sich unterhalten mitjdmbiriyle bir şeyhakkında sohbetetmek
streiken fürgrev yapmak
sich streiten mit jdmbiriyle kavgaetmek/tartışmak
teilnehmen an Datbir şeye katılmak
träumen vonbir şeyi rüyadagörmek
überreden jdn zubirini bir şeye iknaetmek
überzeugen jdn vonbirini bir şeyeinandırmak
sich verabreden mitbiriyle sözleşmek
sich verlassen aufbir şeye güvenmek
sich verlieben in Akkbirine aşık olmak
sich verstehen mitbiriyle iyigeçinmek/anlaşmak
sich vorbereiten aufbir şeye hazırlanmak
warten aufbir şeyi beklemek
sich wenden anbirine danışmak
sich wundern überbir şeye şaşırmak
zweifeln anbir şeydenşüphelenmek
sich freuen aufbir şeye sevinmek(Gelecekte)
lang und breiterzählenuzun uzadıyaanlatmak
eine Witze erzählenfıkra anlatmak
kurz erzählenkısaca anlatmak
eine Geschichteerzählenhikaye anlatmak
stoltz sein aufgurur duymak
sich interessierenfürbir şeyle ilgilenmek
zufrieden sein mitbir şeyden memnunolmak
Sport treibenspor yapmak
sich ärgern überbir şeye kızmak
entschlossen sein,etw Akk zu tunbir şey yapmayakararlı olmak
Lust haben aufbir şeye istekli olmak
Lust haben, zu tunbir şey yapmayahevesli olmak
hoffen, dass...bir şeyingerçekleşmesiniummak
sich andersentschließenfikrini/kararınıdeğiştirmek
schmeckengut/scheußlichiyi/kötü tadı olmak
aufhören mitbir şeyi yapmayıbırakmak
sorgen fürbir şeye göz kulakolmak
eine Krankheitvortäuschenhastaymış gibidavranmak/yapmak
sich trauen etw Akkzu tunbir şey yapmayacesaret etmek
angebenbir şeyi belirtmek
ansagenbir şeyi anons etmek
die passendenWörter findenuygun kelimeleribulmak
etw Nom passt jdm -Kleidung, Schuheuymak/yakışmak
jdm Bescheidgeben/sagenbirine habervermek/etmek
Bescheid wissenüberbirşeyden haberiolmak
Angst haben vorbir şeyden korkmak
retten(bir şeyden)korumak
sich fürchten vorbir şeyden korkmak
sich ekeln vorbir şeyden iğrenmek
sich drücken voryan çizmek/asmak
weinen vorbir şeydendolayı/için ağlamak
fliehen vorbirşeyden kaçmak
fragen jdn nachbirine bir şeyisormak
warnen vorbir şeyden dolayıikaz etmek
sich von derStrömung treibenlassenkendini akıntıyaburakmak
weh.tunacımak, ağrımak
Mein Arm tut weh.Kolum ağrıyor.
Meine Finger tunmir weh.Parmaklarım acıyor.
Mein Magen tut mirweh.Midem ağrıyor.
Mein Rücken tutweh.Belim ağrıyor.
untersuchenmuayene etmek;analiz etmek
die Untersuchungmuayene
behandelntedavi etmek
die Behandelungtedavi
heileniyileştirmek
ein Rezeptverschreibenreçete yazmak
ein Medikamentverschreibenbirine ilaç yazmak
überweisenhavale etmek; sevketmek
die Überweisungsevk; havale
krankschreibenbirini hasta diyebildirmek
das Attestdoktor raporu
der Durchfallishal
durchfall habenishal olmak
die Verstopfungkabızlık
Ich habe eineVerstopfung.Kabız oldum.
sich übergeben(brechen)kusmak
die Entzündungiltihap
die Allergiealerji
die Migränemigren
der Bandscheibenvorfallbel fıtığı
die Wirbelsäuleomurga
der Muskelkaterkramp
sich freuen überbir şeye sevinmek
die Umweltçevre
sinkenbatmak; (fiyat)düşmek
senkenbatırmak; (fiyat)indirmek
steigençıkmak; (fiyat)artmak
erhöhenyükseltmek (fiyat)
mitteilen (berichten,informieren)tebliğ etmek
die Mitteilungtebligat
an.kommenvarmak; önemliolmak
der Haushalthane, ev halkı
verbrauchen(konsumieren)harcamak; tüketmek
der Verbraucher(Konsument)tüketici
das Einkommengelir
die Auskunftbilgi
geizigcimri
sparsamtutumlu
günstig (billig)ucuz
sparenbiriktirmek; tasarrufetmek
aus.geben(para) harcamak
leistenbaşarmak; yerine getirmek
sammelnderlemek
die Sammlungkolleksiyon
die Abteilungbölüm
abteilenbölmek
besondereözel; kendine özgü
im Besonderenözellikle
besondersözellikle; bilhassa
nicht besonderspek o kadar da değil
gültiggeçerli
einigebirkaç; bazı
nach.fragen (sicherkundigen)(bilgi almak için)sormak
der Unternehmergirişimci
frankierenpul yapıştırmak
überweisenhavale etmek;göndermek; sevketmek
ab.heben vonbir şeyden paraçekmek
betragen(Rechnung) tutmak
Der Preis beträgt 20Euro.Ücret 20 Avrotutuyor.
den Tisch deckensofrayı kurmak
sorgen für jdn (sichkümmern)birine bakmak
sorgen für etwbir şeyi tedariketmek
hin.stellenyerine koymak
der Vorgangsüreç
der Zustanddurum
besorgentedarik etmek
schmücken(dekorieren)süslemek; dekoreetmek
vorbereitenhazırlamak
sich vorbereitenhazırlanmak
Jahr für Jahryıldan yıla
Satz für Satzcümle cümle
Tag für Taggünden güne, günbe gün
morgen um dieseZeityarın bu saatler
um 7 Uhr herumsaat yedi sularında
verlangenistemek
durch den ganzenTagbütün bir günboyunca
entfernenuzaklaştırmak
stellenkoymak
sich entfernenuzaklaşmak
die Lust ist mirvergangenHevesim kaçtı.
vergehengeçmek
Eine stunde verging.Bir saat geçti.
vergangene Wochegeçen hafta
großzügigcömert
verschwenderischmüsrif
verschwendenisraf etmek
der Sinnduyu
verhaftentutuklamak
fliehen vorbir şeyden kaçmak
bratenkızartmak
das Steakbiftek
gebrauchen(benutzen)kullanmak
an.weisenyol göstermek
deiGebrauchsanweisungkullanma klavuzu
bedienenhizmet etmek; çalıştırmak
die Bedienunghizmet; garson
an.leitentalimat vermek
die Bedienungsanleitungçalıştırma talimatı
die Anleitungtalimat
die Verbintungbağlantı
überprüfen(kontrolieren)kontrol etmek
ein Augenblick (einMoment)bir dakika
der Akkuakü
auf.ladenyüklemek
ein.steceken inbir şeye sokmak
(stecker) ein.legen(makineye) koymak, yerleştirmek
funktionierenişlemek
bereitenhazırlamak
Freut mich.Memnun oldum.
Das würde michsehr freuen.Çok sevinirim.
Das ist nicht nötig,danke.Gerek yok, teşekkürler.
Wie schön, dichwiederzusehen.Seni tekrar görmek,ne kadar güzel.
Lassen Sie unsgehen.Gidelim, isterseniz.
Pass auf dich auf.Kendine iyi bak.
Ich muss los.Gitmem gerekiyor.
Ob der Apparatweiterhinfunktioniert, mussnoch überprüftwerden.Cihazın ileride çalışıpçalışmayacağının tekrar kontroledilmesi gerekir.
überprüfenkontrol etmek
ganz obenen üst kat
ganz letzte obenen üst kat
besetzenişgal etmek; tutmak
BesetzMeşgul!
Es ist besetz.Hat meşgul.
Dieser Platz istbesetz.Bu yer tutuldu.
eine Menge Zeitpek çok vakit
eine Menge lernenpek çok şeyöğrenmek
abbringen vonBirşeydencaydırmak, vazgeçirmek
ankommen aufBirşeye bağlı olmak
aus Angst vorBirşeyin korkusundan
bergauf gehenİyiye gitmek,
yükselmekdas Wort erteilen
sözü vermek,konuşma sırası vermek
denken anBirşeyi/birinidüşünmek
ein Gespräch führenKonuşma yapmak
eine Rolle spielenrol oynamak
Einfluss haben aufEtkisi olmak
etwas in ErwägungziehenGöz önündebulundurmak,dikkate almak
etwas zur DiskussionstellenBirşeyi tartışmaya açmak
gefragt seinRağbet görmek,aranır olmak
grosse AugenmachenGözleri faltaşı gibi açılmak, şaşırmak,hayrete düşmek
im Vergleich zuile kıyaslandığında
in Empfang nehmenKabul etmek
in Kraft tretenyürürlüğe girmek
intakt seinİşler halde, sağlam,çalışıyor halde
jemanden wegenetwas anklagenbirşeyden dolayıbirini şikayet etmek, birisini suçlamak
Luft schnappenhava almak
Nutzen ziehen ausyarar sağlamak,çıkar elde etmek
Schatten werfen aufgölge düşürmek,
gölgelemeksich bedanken für
birşey için teşekküretmek
sich einigen aufbirşeyde uzlaşmak
sich fürchten vorbirşeyden korkmak
sich nachteiligauswirkenolumsuz etkidebulunmak
sich vorbereiten aufbirşeye hazırlanmak
überflüssig seingereksiz olmak
verantwortlichmachen fürbirşey için sorumlu olmak
Versprecheneinhaltensözünü tutmak
warnen vorBirşeye
karşıuyarmak
zum Lachen bringengüldürmek
Zusage erteilenonaylamak, onayvermek
abhängen vonbağlı olmak
ans Tageslichtbringengün ışığına çıkarmak,meydana çıkarmak
ausser Acht lassengözardı etmek, dikkatinden kaçırmak
bergab gehenkötüye gitmek, düşmek
den Ausschlaggebenkesin etkili olmak
Diagnose stellenteşhis koymak
ein Problem zurSprache bringenbir problemi dilegetirmek
eine Verbeugungmachenreverans yapmak
Einhalt gebietendurdurmak
etwas in Fragestellenbirşeyi sorgulamak
etwas zur Sprachebringenbirşeyi dile getirmek
gelten alsolarak bilinmek
gute Arbeit leistenIyi iş çıkarmak, iyi yapmak
in Angriff nehmenbir soruna el atmak
in Gang kommenharekete geçmek
in Marsch setzenharekete geçirmek
Interesse erregenilgi uyandırmak, birisinin ilgisini uyandırmak
jemandem zumLachen bringenbirisini güldürmek
Lust habencanı istemek
plädieren für(gegen)lehinde (aleyhinde)
konuşmakSchulden begleichen
borcunu ödemek,borcunu kapatmaksich bedroht fühlen
Kendini tehditedilmiş hissetmek
sich einigenulaşmak, hemfikir olmak
sich Gedankenmachen überbir konuda kafa yormak, düşünmek
sich niederlassenbir yere yerleşmek
sich wenden anbirisine başvurmak
Überlegungenanstellenkafa yormak
verantwortlich seinfürbirşey için sorumlu olmak
vertraut sein mitiyi bilmek, tanışıyor olmak
zur Debatte stehentartışmaya açık olmak
zuträglich seinyararlı olmak, iyi gelmek
zweifeln anbirşeyden şüphe duymak
abraten vonyapmamayı tavsiye etmek
antworten aufbirşeye cevap vermek (soru)
bangen umbirşeyden endişe etmek
BesorgnisverursachenEndişe yaratmak
den Entschlussfassenkarar vermek
die Flucht ergreifenkaçmak
ein VerbrechenbegehenBir suç işlemek
einen Besuchabstattenbir ziyaret yapmak
Entschluss fassenkarar vermek
etwas mehr inErfahrung bringenbir şeyi ziyadesiyle tecrübe etmek
fähig sein zu etwasbirşeyi yapacak durumda- kabiliyette olmak
geraten inile karşı karşıya olmak
halten fürolarak görmek,sanmak
in bar bezahlennakit ödemek
in Gang seinhareket ediyorolmak
in Raten zahlentaksitle ödemek
interessiert sein anetwasbirşeye ilgi duymak, ilgili olmak
klagen überhakkında şikayet etmek
Maßnahmenerfordernönlem gerektirmek
profitieren vonçıkar sağlamak
sich aneignenedinmek,sahiplenmek
sich beklagen überbirşey hakkındaşikayet etmek
sich einsetzen fürbirisi için birşeyler yapmak
sich gewöhnen anbirşeye alışmak
sich Profitversprechençıkar beklemek,kazanç ummak
Stellung nehmen zugörüş bildirmek
überzeugen vonbirşeye ikna etmek
verfügen übersahip olmak, iradesi altında olmak
verwickelt sein inkarışmış olmak
zu einem Ergebniskommenbir sonuca varmak
zur Gewissheitwerdenalenen ortaya çıkmak
zur Rechenschaftziehenhesaba çekmeksorgulamak
achten aufdikkat etmek
an Bedeutunggewinnenönem kazanmak
auf Anratentavsiyesi üzerine
auf Kritik stoßeneleştiriylekarşılaşmak
beeindruckt seinvonbirisindenetkilenmek
besorgt sein umendişeli olmak
bezeichnen alsolarak adlandırmak
den Festen willenhabenkesin niyetindeolmak
den Tisch deckenmasayı hazırlamak
die Rede sein vonsöz konusu olmak
eine Bedingungerfüllenbir şartı yerine getirmek
eine Belohnung inAussicht stellenödül koymak
Erfolg erzielenbaşarı elde etmek
erfreut sein überbirşeye sevinmek
etwas vor Augenstellenbirşeyi göz önünde bulundurmak
Gesetzverabschiedenyasayı onaylamak
Fehler unterlaufenbilmeyerek hatayapmak
Fehler unterlaufenbilmeyerek hatayapmak
finanziellunterstützenmaddi olarakdesteklemek
halten vonhakkında düşünmek
handeln vonkonu şu, bahis şu
Hilfe leistenyardımda bulunmak
im Amt bleibengörevde kalmak
in Betracht ziehengöz önündebulundurmak,dikkate almak
in der Lage sein zuyapacak durumdaolmak
in Gefahr bringentehlikeye atmak
in Sorge sein umbir şey için endişeli olma
in Stand setzentamir etmek, eskihaline getirmek
jemandem einenDienst erweisenbirisine hizmettebulunmak
Maßnahmenergreifenönlem almak
Prüfung bestehensınavı geçmek
sich ängstigen umbirşey için korkmak, endişelenmek
sich anmeldenbaşvurmak, kayıtyaptırmak
sich bemühençabalamak
sich beteiligenkatılmak, iştirak etmek, yer almak
sich engagieren aufetkinlik göstermek
sich grosseHoffnungen machenbüyük ümitbeslemek
sich handeln umile ilgili olmak, alakalı olmak
sich selbstzuschreibenkendi suçu olmak
ums Leben kommenyaşamını yitirmek
verknüpft sein mitilişkili olmak,bağlantılı olmak
von Bedeutung seinönemli olmak
zu Grunde liegenesas kabul etmek
zur Sprache bringendile getirmek,söylemek
abgekämpft seinvonbirşeyden dolayı yorgun, bitkin düşmek
angesehen sein vonbirisinin nezdinde itibarlı olmak
anwesend sein beibirisinin huzurunda hazır bulunmak
ärgerlich sein überbirşeye/birine kızgın olmak
arm sein anbirşey bakımından fakir olmak
aufgebracht seinüberbirine/birşeyekızmak
aufgelegt sein zubirşeye gönlü, meyilli olmak
aufgeschlossen seinfür/gegenüberbirşeye açık olmak
bedeutsam sein fürbirşey birisi için manidar olmak
begeistert sein vonbirşeye hayran kalmak
behaftet sein mitbir şeye dolu olmak
behilflich sein beibirşeyde yardımcı olmak
bekannt sein beibirisi tarafındantanıdık olmak
bekümmert seinüberbirşeye üzülmek, kederlenmek
beleidigt sein überbirşeyde hakareteuğramak
benommen sein vonbirşeyden dolayı sersemlemek
bereit sein zu/fürbir şeye hazır olmak
berufen sein zubirşeye yetkili, yetenekli olmak
beschämt sein überbirşeyden dolayı utanmak
besessen sein vonbirşeye düşkün olmak
an die Machtkommeniktidara gelmek
anderer Meinungseinbaşka fikirde,görüşte olmak
auf Probe stellenbirini sınavdan geçirmek
beharren aufısrar etmek
Bild aufnehmenresim çekmek
den Verkaufankurbelnsatışları arttırmak
die Verantwortungtragen fürsorumluluk taşımak
eine Frage stellensoru sormak
einen Gesetzentwurf verabschiedenyasa taslağı çıkarmak
Erinnerungenweckenanıları uyandırmak
etwas zu Endebringenbirşeyi bitirmek, sona erdirmek
Freundschaftschließenarkadaşlık kurmak
gewährleistet seingüvence altında olmak
im Dunkeln liegenkaranlıkta olmak
in Dienst stellenhizmete sokmak
in Gefahr geratentehlikede olmak
in Verlegenheitbringentelaşlanmak
jemandem Glaubenschenkenbirisine inanmak
Kontakt aufnehmenmitbirisiyle bağlantıya geçmek
Mitleid haben mitbirisine acımak
ringen umbirşey için mücadele etmek
sich auf den Wegmachenyola çıkmak, koyulmak
sich buhlen um(nach etwassterben)elde etmek için çabagöstermek
sich erinnern anhatırlamak,anımsamak
sich in Verbindungsetzen mitbirisiyle bağlantıya geçmek
sich verringernazalmak
Unrecht tunhaksızlık yapmak
unter die Kritikfalleneleştiriyle karşıkarşıya olmak
Verlust in Kaufnehmenkaybı göze almak
von Tag zu Taggünden güne
zur Verfügungstehenhazır bulunmak
zur Verfügungstellenhazır bulundurmak
angewiesen sein aufbağımlı olmak
Auf und Abyükselip alçalmak
bekannt sein mitbirşey ile bilinmek
bürgen fürkefil olmak
den Verkehrbehinderntrafiği engellemek
ein Abkommenschließenantlaşma yapmak
eine Maschine inBetrieb setzenmakinayı çalıştırmak
einen Kompromissschließen überuzlaşma sağlamak
ernst nehmenciddiye almak
etwas zumAbschluss bringenbirşeyi bitirmek, sona erdirmek
früher oder späterer veya geç
glatt gehenyolunda gitmek
im eigenenInteresse liegenkendi yararına olmak
in einen Konfliktkommenanlaşmazlığadüşmek
in Gefahr seintehlikede olmak
ins Rennen gehenyarışmaya katılmak
jemandemHandschelleneinlegenkelepçe takmak
lange Fingermachenhırsızlık yapmak
nach seinen Wortensözlerinden anlaşıldığına göre
Schaden anrichtenzarara yolaçmak
sich auswirken aufbirşeye etki etmek
sich ein Urteil bildenüberbir konuda kanaatavarmak
sich erweisen alsolarak ortaya çıkmak
sich irritiert zeigenöfkelenmiş görünmek
sich versetzen inkendini birininyerine koymak
Strafe verhängenceza vermek
unwürdig seinlayık olmamak
Verluste erleidenzararla karşı karşıya kalmak
vor Wutkızgınlıktan
zu Stande bringenortaya koymak
zu tun habenyapacak işi olmak
bestandig seingegenbirşeye karşıdayanıklı olmak
Angst haben vorbirşeyden korkmak
auf Wunschistek üzerine
beliebt seinsevilmek
das Wort ergreifensöz almak
den Vorschlagannehmenöneriyi kabul etmek
ein Abkommentreffenantlaşma yapmak
eine Niederlageerleidenyenilmek
einen Spaziergangmachengezinti yapmak
es lohnt sichyapmaya değer
etwas zum Ausdruckbringenbirşeyi dile getirmek
geboren werdendoğmak
Glück bringenşans getirmek
im Stande sein zuyapacak durumdaolmak
in Einklang bringendengelemek
in Kenntnis setzenbilgilendirmek
ins Zimmer bringenodaya getirmek
jemanden unterDruck setzenbirisini baskı altına almak
leiden unteracıya maruz kalmak
neigen zueğilim göstermek
scharf kritisierensert biçimde eleştirmek
sich bedanken beibirisine teşekkür etmek
sich eine Erkältungholenüşütmek
sich etwas gefallenlassenbirşeyin kendisineyapılmasına izin vermek
sich Mühe gebençaba harcamak
sich verwandeln inbirşeye dönüşmek
träumen vonhayalini kurmak,rüya görmek
Verachtung hegenfürküçümsemek, değer vermemek
versorgen mitsağlamak, geçiminisağlamak
vorausgesetzt, dassönşartıyla
zugrunde gehenyok olmak, yerlebirolmak
bestürzt sein überbirşeyden şaşkına dönmek
betroffen sein vonbirşeyden etkilenmek
arbeiten anbirşey üzerinde çalışmak
auffordern zubirşeye çağırmak, istemek
aufhören mitbirşeyi bitirmek
aufpassen aufdikkat etmek,bakmak
ausgehen vonbir nedenedayanmak
aushelfen mityetinmek
ausstatten mitdonatmak, techizetmek
basieren aufdayanmak, istinatetmek
bauen aufgüvenmek
beglückwünschen zukutlamak, tebriketmek
begrenzen aufbirşeyle sınırlamak
begründen mitbirşeyle gerekçelendirmek
beitragen zukatkıda bulunmak
beneiden umbirini birşey içinkıskanmak
beruhen aufdayanmak, istinatetmek
bestehen ausbirşeyden oluşmak
bestehen inbirşeyin içinde olmak
betrachten alsbirşey olarak görmek
bewahren vorkorumak
debattieren übertartışmak
deuten aufişaret etmek
dienen alskullanılmak
dienen zubirşeye yaramak
dividieren durchbirşeyi birşeyle bölmek
duften nachkokmak
einbetten inbirşeyin içineyerleşmek
einbüssen an Dkaybetmek
eingehen inbirşeye geçmek,girmek
eingehen aufbirşeye razı olmak
empfinden alsbirşey olarakalgılamak, hissetmek
erkennen antanımak, ayırt etmek
ermahnen zuikaz etmek, uyarmak
ersuchen umrica etmek
erwachen aus, vonbirşeyden uyanmak
erzählen überanlatmak
erzählen vonbahsetmek, sözetmek
es kommt an aufbağlı olmak, önemli olmak
es mangelt aneksik olmak,olmamak
fahnden nacharamak (suçluyu)
feuern aufateş etmek
fischen nacharamak
flehen umbir şey için yalvarmak
fluchen überçok kızmak, sinirlenmek
führen zusebep olmak
garantieren fürgaranti etmek
gehören zuait olmak
genesen vonbir hastalıktan kurtulmak
hindern anengellemek
hinweisen aufbir şeye işaret etmek
hüten vorbirini birşeyden korumak
klingeln ançalmak (kapıyı)
klopfen ançalmak (kapıyı)
lauern aufbirisi için pusuyayatmak
nachdenken überetraflıca düşünmek
reagieren auftepki göstermek
rechnen mitbeklemek, hesabakatmak
rechnen aufgüvenmek, hesabakatmak
riechen nachkokmak
ringen mitsıkıntısı olmak
ringen nachmücadele etmek
schonen vorbirini veya birşeyibirişeyden korumak
schreiben anbirisine yazmak
schreiben anbirşey üzerindeçalışmak
schwärmen für, vonyanıp tutuşmak, hayran olmak
beunruhigt seinüberbir şey hakkında huzursuz olmak
bewandert sein inbir şeye aşina olmak
bezeicnend sein fürbir şey için karakteristik olmak
blass werden vorbir şeyden dolayı sararmak
böse sein aufbirşeye birinekızmak
dankbar sein fürbir şey için müteşekkir olmak
durstig sein nachbir şeye karşı susamak
ehrlich sein mitbir şeyde dürüst olmak
eifersüchtig sein aufbirini kıskanmak
eilig sein mitbir şeyde acelesi olmak
eingebildet sein aufbir şeyde kuruntulu olmak
eingeschworen seinaufbir şeyde ısrarcı olmak
einverstanden seinmitbir şeye razı olmak
empfänglich sein fürbir şeyden hoşlanmak
empfindlich seingegenbir şeye karşı hassas olmak
entrüstet sein überbirine kızmak
entschlossen sein zubir şey için kararlı olmak
entsetzt sein überbir şey hakkındadehşete kapılmak
erfahren inbir şeyde tecrübeli olmak
erhaben sein überbir şeyde yüce olmak
ersichtlich sein ausbir şeydenanlaşılmak
erstaunt sein überbir şeye şaşırmak
fern sein vonbir şeyden uzak olmak
fertig sein mitbitirmek
fertig sein zuhazır olmak
frei sein vonbirşeyden kurtulmak
gebunden sein anbir şeye bağlanmış olmak
geeignet sein für/zubirisi/bir şey için uygun olmak
geffast sein aufbirşeyde sakin olmak
geheuer sein beibir şeyde ilişkili olmak
gelegen sein anbir şeyde uygun olmak
geschickt sein zubirşeyde becerikli olmak
Visum erteilenvize vermek
Abschied nehmenvonayrılmak,vedalaşmak
Ahnung haben vonhaberi, bilgisi olmak
an Höhe verlierenirtifa kaybetmek
Anerkennung findenkabul görmek
Anforderung stellentalep etmek
Anklage erhebengegendava açmak
ans Licht bringenaçığa çıkarmak
Ansprüche stellenhak talep etmek
Anteil nehmen aniştirak etmek,katılmak
Antrag stellendilekçe vermek
Anzeige erstattenşikayette bulunmak
Atem beraubennefesini kesmek
Attentat verübensuikast yapmak
auf die Spurkommenizine rastlamak
auf die Suche gehenaramaya çıkmak
auf eine Ideekommenakla gelmek
auf freien Fußsetzenserbest bırakmak
auf Raten kaufentaksitle almak
auf Spiel setzenriske atmak
Aufsehen findenilgi uyandırmak
aus demGleichgewichtgeratendengesi bozulmak
ays der Hand gebenelden çıkarmak
Ausgang nehmençıkmak
Ausschau nehmengözleriyle araştırmak
Auswahl treffenseçim yapmak
Bankrott macheniflas etmek
die Hand schütteltel sıkışıyor
bildungsfernencahil
Gleichaltrigenakranlar
privilegiertenFamilienayrıcalıklı aileler
vorsätzlichkasıtlı
unbefugtyetkisiz
Fähnrichsancak
stoßenitmek
beteiligtekatıldı
Reichsführerzengin lider
Verbandbirlik
aufsteigenyükselmek
vereinheitlichtenPolizeibirleşik polis
zuständigsorumlu
Phaseaşama, evre
Meinungsverschiedenheitenanlaşmazlıklar
jeglichenWiderstandtüm direnç
auszuschaltendevre dışı bırakmak
Arbeitszwangzorunlu çalışma
Erweiterunggenişletme, büyütme
liberalsten Devisenliberal döviz
Phantasiehayal
umkreisenetrafında dönmek
Raketeroket
sich vergnügeneğlenmek
genossenzevk
zornigdargın
bereuenpişman olmak
verziehenaffetmek
hinweisen aufbir şeye işaret etmek
begangenyapmak
Raubsoygun
bereutpişman olmak
absolvierenbitirmek, mezunolmak
gehorchenitaat etmek
bewältigenüstesinden gelme
ehemaligenHäftlingeeski mahkumlar
sich in einer Notlagebefindensıkıntıda olmak, darda kalmak
Wohnungsnotkonut sıkıntısı
Justizadalet
vertraueninanmak
Gesetzentwurfyasa tasarısı
mattschwarzenmat siyah
entkräftenzayıflatmak
die Druckereibasımevi
vermutlichmuhtemelen
Interpretation derThoratevratınyorumlaması
gedruckte Werkbasılı eser
erbenmiras olarak almak
multilateralenAtomstreitmachtçok taraflı nükleer kuvvet
jeweils anderenbirbirine
versorgen mitsağlamak, geçiminisağlamak
dringendacilen
ausgestellten Werkesergilenen eserler
vorzüglichmükemmel
es geht um etwasile ilgili olmak
Entstehung der Erdeyeryüzünün oluşumu
Einzelheitenayrıntılar
ärgerlich sein überbirşeye/birine kızgın olmak
aufgenommenwerdendahil olmak
der Daumenbaşparmak
festhaltentutmak
zusammenfassenözetlemek
eingeschränktkısıtlamak
somitböylece, bu nedenle
behaupteniddia etmek
wiederumyeniden
umrundetçevresinde dolaşmak
Genießbarkeyifli
ständige Begleitersürekli yoldaş
fortbewegenhareket etmek
lebenswichtigeStoffehayati maddeler
Umweltwahrnehmençevreyi algılamak
Brieftaschecüzdan
unterschiedlichenMerkmalenfarklı özellikler
aufzuwärmenısınmak
Wasserversorgungsu sağlama
weite Streckenuzun mesafeler
im Allgemeinengenellikle
auf den Bodensinkendibe çökmek
Getreidehububat
Tätigkeitiş, etkinlik
beabsichtigtniyetinde olmak
auferstehencanlanmak, yenidendirilmek
das Prachtstückmuhteşem bir parça
Zwischenlandungmola
Beleuchtungszweckenaydınlatma amaçlı
Das, was derForscherbehauptetearaştırmacının iddiaettiği şey
das Einzige was fehlteksik olan tek şey
LandschaftsschutzgebietKoruma alanı
ein weitgehendesAllgemeinwissengeniş kapsamlı bir genel kültür
unzumutbaresAusmaßkabul edilemez birölçüde
Asylbewerberiltica
gewissenhaftvicdanlı
verhielt stillsessizce davran
gestelltenVoraussetzungenkonulan şartlar
verdienthakkeder
Wahlausschussseçim komisyonu
ruhig weggehenkendi yoluna gitmek
eine komplizierteAnlagekarmaşık bir cihaz
dieGebrauchsanweisungkullanma talimatı
sich einsetzen fürbirisi için birşeyler yapmak
eine aktive Rolleübernehmenaktif bir rolüstlenmek
Gelegenleistungkarşılık
hochschätzentakdir etmek
die Geldbelohnungverliehenpara ödülü vermek
spuckentükürmek
sich irrenyanılmak
Rollenspiele machentaklit/rol yapmak
mitschreibennot almak
laut verlesensesli okumak
diskutierentartışmak
zeichnençizmek
ansehenbakmak, incelemek
sich unterhalteniyi zaman geçirmek
fühlenhissetmek
anfassendokunmak
nützlichkullanışlı
unterschiedlichfarklı
sogarhatta, bile
auswendigezbere
die Zeichnungçizim
sich ausdenkenuydurmak,tasarlamak
förderndesteklemek
beklebenyapıştırmak
abschaltenkapatmak
der Ratschlagtavsiye
täuschenkandırmak
einzelntek başına
die Reihenfolgesıralama
hintereinanderbirbiri ardına
der Abschnittbölüm, aşama
aussortierenayıklamak
schalten (etw) auf(etw)bir şeyi başka birşeye değiştirmek
der Wunschdilek, tutku
weichyumuşak
sich überlegendüşünmek
leihenödünç vermek
drehendöndürmek
der Knopfdüğme
heiretenevlenmek
tötenöldürmek
der Fallschirmparaşüt
der Vorschlagteklif
vermutentahmin etmek, şüphelenmek
ab und zuara sıra
besondersözellikle
schmückensüslemek
sich verlobennişanlanmak
der Ärgerdert, sorun, kızgınlık
sich scheiden lassenboşanmak
sich verlieben in(jdn)aşık olmak
verlassenterketmek
sich trennenayrılmak
schmusensarılmak,kucaklaşmak
wachsenbüyümek
aufgeregtheyecanlı
bestimmtkesin, belirli
ungefähryaklaşık
der Stichbıçak yarası
wahrscheinlicholasılıkla
die Spurensicherungsuç alanı incelemesi
untersuchenincelemek, analizetmek
kümmerngöz kulak olmak
der Mordfallcinayet mahali
der Augenblickan
beliebtpopüler
bietensunmak, teklifetmek
der Vorteilavantaj
bequemrahat, kolay
lieferngöndermek,kargolamak
ständigdevamlı
der Zubehöraksesuar
unbenuztkullanılmamış
gebrauchtkullanılmış
einfallençökmek
das Tagebuchgünlük
angenehmhoş
selbständigbağımsız, serbestçalışan
unabhängigbağımsız
dasSelbstbewusstseinözgüven
dabeibunun yanında
feindlichdüşman
die Gefängnishapishane
der Verbandbandaj
der Gipsalçı
die Gesellschafttoplum
riechenkokmak
wiegentartmak
springenatlamak
sich beeilenacele etmek
entdeckenkeşfetmek
sich bewerbenbaşvurmak
schreienbağırmak
streitenkavga etmek
anziehengiymek
verbringenharcamak
sich (mti jdm)verabreden(biriyle) sözleşmek
die Hüffekalça
der Knochenkemik
der Halsboyun
faultembel
der Tastsinndokunma duyusu
der Geruchkoku
verzichtenvazgeçmek
die Fernbedienungkumanda
recherchierenaraştırmak
die Folterişkence
die Meinungfikir
wahrdoğru
der Friedenbarış
die Regierunghükümet
die Bildungeğitim
der Wertdeğer
der Grundsebep
der Besitzmal, mülk
satttok
beschließenbitirmek, karara bağlamak
feststellensaptamak
gründenkurmak (iş)
der Kompromisuzlaşma
sündigengünah işlemek
die Sündegünah
die Schmarrensaçmalık
auf Wiedersehenhoşçakal
heißenadı ... olmak
du heißtsenin adın
wie heißt du?adın ne?
ich heiße ...adım ...
das Geniedahi
einbir (erkek vecinssizler için)
du bist ein Geniesen bir dahisin!
glücklichmutlu
traurigüzgün
wütendkızgın; öfkeli
müdeyorgun
krankhasta
der Hungeraçlık
der Durstsusuzluk
das Rechthaklılık; doğruluk
habensahip olmak
mögensevmek
ich magseverim
kein (keine)yok; değil; -me(olumsuzluk)
ich mag kein ...... sevmem
schmeckentatmak
leckerlezzetli
ekligiğrenç
superharika
perfektmükemmel
undve
ich mag Brotekmek severim
ich mag keineNudelnmakarna sevmem
ich mag Orangenportakal severim
ich mag keine Äpfelelma sevmem
es schmeckt leckero lezzetli
Kaffee schmecktleckerkahve lezzetli
ich mag Tee undKaffeeçay ve kahveyiseverimDinlenme
aufregendheyecan verici; heyecanlı
langweiligsıkıcı
Spaß machenkomik olmak; şakayapmak; eğlenmek
ich könnte-ebilirim; -abilirim(ihtimal)
miteinanderbirbiriyle; beraber
es wirdolacak; olur
bestimmtkesinlikle; tabii ki
die Bildungeğitim
die Duscheduş (banyo)
duschenduş almak
ausschlafenuzun süre uyumak
hoffenummak; beklemek
abdrehençevirmek
abholenalıp getirmek
aufmachenaçmak
antwortenkarşılık vermek
arbeitençalışmak
aufhörenara vermek
badenbanyo yapmak
beantwortencevaplamak
benutzenkullanmak
berichtenbildirmek
bestellenısmarlamak
besuchenziyaret etmek
bildenoluşturmak
brauchenihtiyacı olmak
bummelngezmek
dauerndevam etmek
kennenlernentanımak
einkaufenalışveriş yapmak
hat erklärtaçıkladı
erzählenanlatmak
feiernkutlamak
fotografierenfotoğraf çekmek
fragensormak
fütternbeslemek(hayvan)
gehörenait olmak
grüßenselamlamak
hoffenummak
kaufensatın almak
kennen lernentanımak
kochenpişirmek
lernenöğrenmek
liebensevmek
machenyapmak
malenresim yapmak
öffnenaçmak
putzentemizlemek
redenkonuşmak
reisenyolculuk yapmak
sagensöylemek
schenkenhediye etmek
schickengöndemek
spielenoynamak
stellenyerleştirmek
studierenöğrenim görmek
suchenaramak
tanzendans etmek
telefonierentelefonlaşmak
träumenrüya görmek
verheiratenevlenmek
versuchendenemek
vorbereitenhazırlamak
wartenbeklemek
wohnenikamet etmek
zahlenödemek
backenpişirmek
beginnenbaşlamak
beißenısırmak
betrügenaldatmak
bewegenhareket etmek
biegenbükmek
bietenönermek
bittenrica etmek
bleibenkalmak
bratenkızartmak
brennenyanmak
bringengetirmek
denkendüşünmek
essenyemek
fahrenaraç sürmek
fallendüşmek
findenbulmak
fliegenuçmak
fließenakmak
fressenyemek(hayvan için)
frierenüşümek
gebenvermek
gehengitmek
genießentadını çıkarmak
gewinnenkazanmak
grabenkazmak(gömmek)
habensahip olmak
hängenasılı durmak
hebenkaldırmak
helfenyardım etmek
kennentanımak
kommengelmek
ladenyüklemek
lassenbırakmak
laufenkoşmak
leihenödünç vermek
lesenokumak
legenyatmak
lügenyalan söylemek
nehmenalmak
reißenyırtmak
reitenata binmek
rufençağırmak
schießenateş etmek
schlafenuyumak
schlagendövmek
schließenkapamak
schreibenyazmak
schweigensusmak
schwimmenyüzmek
sehengörmek
seinolmak
singenşarkı söylemek
sitzenoturmak
springenatlamak
stehendurmak
stehlençalmak
steigenyükselmek
sterbenölmek
streitenkavga etmek
tragentaşımak
treffenbuluşmak
trinkeniçmek
tunyapmak
vergessenunutmak
verlierenkaybetmek
verschwindenkaybolmak
verzeihenaffetmek
wachsenbüyümek
waschenyıkamak
werdenolmak
werfenfırlatmak
wissenbilmek
ziehençekmek
hat abgedrehtçevirdi
hat abgeholtalıp getirdi
hat aufgemachtaçtı
hat geantwortetkarşılık verdi
hat gearbeitetçalıştı
hat aufgehörtara verdi
hat gebadetbanyo yaptı
hat beantwortetcevapladı
hat benutztkullandı
hat berichtetbildirdi
hat bestelltısmarladı
hat besuchtziyaret etti
hat gebildetoluşturdu
hat gebrauchtihtiyacı oldu
hat gebummeltgezdi
hat gedauertdevam etti
hat diskutierttartıştı
hat eingekauftalışveriş yaptı
hat erklärtaçıkladı
hat erzähltanlattı
hat gefeiertkutladı
hat fotografiertfotoğraf çekti
hat gefragtsoru sordu
hat gefüttertbesledi(hayvan)
hat gehörtait oldu
hat gegrüßtselamladı
hat gehofftumdu
hat gekauftsatın aldı
hat kennen gelernttanıdı
hat gekochtpişirdi
hat gelerntöğrendi
hat geliebtsevdi
hat gemachtyaptı
hat gemaltresim yaptı
hat geöffnetaçtı
hat geputzttemizledi
hat geredetkonuştu
hat gereistyolculuk yaptı
hat gesagtsöyledi
hat geschenkthediye etti
hat geschicktgönderdi
hat gespieltoynadı
hat gestelltyerleştirdi
hat studiertokudu (yüks.okul)
hat gesuchtaradı
hat getanztdans etti
hat telefonierttelefonlaştı
hat geträumtrüya gördü
hat verheiratetevlendi
hat versuchtdenedi
hat vorbereitethazırladı
hat gewartetbekledi
hat gewohntikamet etti
hat gezahltödedi
abhängig sein vonbir şeye bağlı
abhängen vonbir şeye bağlı olmak
achten aufbirine saygı göstermek
sich ärgern überbir şeye kızmak
aufhören mitbir şeyi sona erdirmek
aufpassen aufbir şeye göz kulak olmak
sich aufregen überbir şeye sinirlenmek
sich bedanken beifürbirine bir şey içinteşekkür etmek
beginnen mitbir şeye başlamak
sich beklagen überbir şeyi şikayet etmek
berichten überbir şey hakkındahaber vermek
sich beschäftigenmitbir şey ileuğraşmak/meşgul olmak
sich beschwerenüberbirine bir şeyi şikayet etmek
sich bewerben umbir şey için müracaatetmek
bitten jdn umbirinden bir şey rica etmek
danken jdm fürbir şey için teşekkür etmek
denken anbir şeyi düşünmek
diskutieren überbir şey hakkındatartışmak
einladen jdn zubirini bir şeye davet etmek
sich entscheiden fürbir şeye karar vermek
sich entschuldigenbei jdmbirinden özürdilemek
sich erholen voniyileşmek
sich erinnern anbir şeyi hatırlamak
sich erkundigen (beijdm) nach - überbirinden bir şeyhakkında bilgi almak
erzählen vonbir şeyden bahsetmek
erzählen jdm etwbirine bir şeyiaçıklamak
fragen nachbirine bir şeyi sormak
sich freuen überbir şeye sevinmek
sich gewöhnen anbir şeye alışmak
gratulieren jdm zubirini bir şeydendolayı tebrik etmek
gratulieren jdm zumGeburtstagbirini doğumgününden dolayı kutlamak
hoffen aufbir şeyi beklemek
sich konzentrierenaufbir şeye konsantre olmak
sich kümmern umbir şeyle ilgilenmek
lachen überbir şeye gülmek
leiden an Datbir şeyden rahatsız olmak
leiden unterbir şeyden acı çekmek
nachdenken überbir şeyi düşünmek
protestieren gegenbir şeyi protesto etmek
schmecken nachtadı olmak
anschreiben jdnbirine yazmak
Die Mutter sorgte sich um ihre Kinder.
 
Geri
Üst Alt