Hoşgeldiniz!

Bize kaydolarak topluluğumuzun diğer üyeleriyle tartışabilir, paylaşabilir ve özel mesaj gönderebilirsiniz.

Hemen Kayıt OL!

Genel 2012-2017 Yılları Lise Hemşirelik Ders İçerikleri

Üst konunun geneli ile alakalı konu açarken kullanılır

ahmetyusufc

Kurucu
Moderatör
Vip Üye
Çalışkan
Kursiyer
Katılım
4 Ocak 2023
Mesajlar
557
2007-2017 Yılları Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri
Bildiğiniz gibi Almanya' da her eyalette olmasa da bazı eyaletlerde detaylı ders içerikleri istenmektedir. Özellikler 2017 yılı öncesi ortaöğretim/Lise hemşirelik bölümü mezunları için bu dökümana ulaşmak oldukça zordur. Bu konuda daha önce çalışma yapmış arkadaşlarımız ve detaylı ders içeriklerini temin etmiştir. Derslerde kıyaslama yapmak gerekir. Her ne kadar ders içeriklerinde farklılık olmasa da bazı yıl yıl ders saatleri ve ufak değişiklikler olmuş konu altına dökümanlarda eklenecektir. Şimdilik ders içerikleri yüklenmiştir. Farkklı dersleriniz varsa ve onula ilgili dökümanınız varsa sizde dökümanınızı paylaşarak sizlerle aynı yolun yolcusu olan arkadaşlara yardımcı olabilirsiniz.

HEMŞİRELİK ALANI
IX SINIF
TIBBİ ETİK VE MESLEK TARİHİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
GENEL AMAÇ: Öğrencilerin; Hemşirelik mesleğinin sorumluluk ve yükümlülükleri doğrultusunda Etik ilke ve kuralların önemini kavramaları, İnsan ve Hasta haklarına uymaları, deontolojik-etik ilke ve kuralların insan yaşamına ve sağlık hizmetlerine katkılarını kavramalarını amaçlamaktadır.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Deontoloji kavramını ve tarihsel gelişimini açıklar. 2. Türkiye ve dünyada hemşireliğin tarihi gelişimini kavrar.

3.Hemşirelik mesleğinin sorumluluk ve yükümlülüklerini kavrar. 4. İnsan hakları ve diğer sözleşmelerde hasta hakları konusunda yer alan maddeleri sıralayarak sağlık hizmetleri açısından önemini açıklar. 5. İnsan hakları ve hasta haklarıyla ilgili ilke ve kuralları mesleğinde ve günlük yaşamında kullanır. 6. Hasta hakları ile ilgili uygulama hatalarını fark eder. 7. Etik kavramlar ve etik ilkeleri konusunda geçen kavramları açıklar. 8. Etik ilkeleri mesleğinde uygular. 9. Tıpta etik tartışmaya yol açabilecek gelişmelere örnekler verir. 10.Tıptaki gelişmeleri etik açıdan değerlendirir. 11.Meslekler arası etik ilkeleri kavrar. 12.Meslekler arası işbirliğinin mesleğe katkılarını kavrar.
13.Sağlık çalışanlarının haklarının farkına varır. 14.Ekip çalışmasını yürütür.

ÜNİTELER: DEONTOLOJİ, HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, İNSAN HAKLARI VE HASTA HAKLARI, ETİK KAVRAMLAR VE ETİK İLKELER, EKİP ÇALIŞMASI

HEMŞİRELİK ALANI
IX. SINIF
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve işlevleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Anatomi ve fizyoloji bilim dallarının özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak, 2. İnsan vücudunun temel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. 3. Hareket sisteminin yapı ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4. İnsan vücudunda bulunan kemik, eklem ve kasları iskelet, maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak 5. Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 6. Sinir sistemine ait yapıları maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 7. Endokrin sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 8. Endokrin sisteme ait bezleri maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 9. Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kanın, yapı ve işlevlerini bilmek. 10.Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 11.Kalpte bulunan yapıları maket, afiş, şema vb. . üzerinde göstermek ve açıklamak. 12.Damar ve dolaşım çeşitlerini açıklamak. 13.Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 14.Solunum sistemi organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 15.Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 16.Sindirim sistemi organlarını, sindirime yardımcı organ ve bezleri maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 17.Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 18.Boşaltım sistemi organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 19.Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 20.Kadın ve erkek üreme organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 21.Duyu organlarının yapı ve işlevlerini bilmek. 22.Duyu organlarını oluşturan yapıları maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak.

ÜNİTELER : ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ, HAREKET SİSTEMİ ÜNİTE, SİNİR SİSTEMİ, ENDOKRİN SİSTEM , VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN , DOLAŞIM SİSTEMİ , SOLUNUM SİSTEMİ , SİNDİRİM SİSTEMİ , BOŞALTIM SİSTEMİ , ÜREME SİSTEMİ , DUYU ORGANLARI

HEMŞİRELİK ALANI
IX. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Meslek esasları tekniği dersinin önemini kavramak. 2. Kişisel hijyen kurallarını kavramak ve vücut mekaniklerini uygulama becerisine sahip olmak. 3. Hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamaları yapmak. 4. Pozisyonları ve önemini kavramak.

Yatağa bağımlı hastada günlük kişisel hijyen ve bakım uygulamalarını yapmak. 6. Hastayı rahatlatmak için yapılan uygulamaları bilmek.

Yaşam bulgularını tekniğine uygun olarak almak, değerlendirmek ve kaydetmek. 8. Sıcak ve soğuk uygulamaları tekniğine uygun olarak yapmak. 9. Hastanın beslenmesinde dikkat edilecek noktaları bilmek. 10.Ördek ve sürgü verme tekniğini bilmek. 11.Lavmanların yapılış amaçlarını ve uygulamasını bilmek. 12.Asepsi ve antisepsi tekniklerini kavramak. 13. Terminal dönemde hemşirelik bakımını ve önemini kavramak. 14.Hastanın kabul ve taburcu edilmesinde hemşirenin rolünü bilmek.

ÜNİTELER:HEMŞİRELİK MESLEK ESASLARI, KİŞİSEL HİJYEN VE VÜCUT MEKANİKLERİ, HASTA ÜNİTESİ VE HASTA YATAĞI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR, POZİSYONLAR, YATAĞA BAĞIMLI HASTA HİJYENİ, HASTAYI RAHATLATMAK IÇIN YAPILAN UYGULAMALAR, YAŞAM BULGULARI, SICAK VE SOĞUK UYGULAMA TEKNİKLERİ, HASTANIN BESLENMESİ, ÖRDEK VE SÜRGÜ VERME, LAVMANLAR, ASEPSİ VE ANTİSEPSİ TEKNİKLERİ, TERMİNAL DÖNEM VE HEMŞİRELİK BAKIMI, HASTANIN KABUL VE TABURCU EDİLMESİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ:Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Yara ve yara bakımını bilmek ve uygulamak. 2. Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik bakımını uygulamak. 3. Pansuman ve çeşitlerini bilmek, tekniğine göre uygulamak. 4. Sargı ve uygulama yöntemlerini bilmek. 5. İlaç uygulama yollarını bilmek. 6. İlaçları tekniğine uygun olarak yapmak. 7. Kan ve kan ürünlerini tanımak ve tekniğine uygun olarak transfüsyonu sağlamak. 8. Oksijen tedavisi uygulama yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 9. Mesane kateterizasyonunu bilmek ve tekniğine göre uygulamak. 10.Lavaj ve gavajları bilmek ve tekniğine göre uygulamak.

ÜNİTELER:YARA VE YARA BAKIMI, PANSUMANLAR, SARGILAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ, İLAÇ UYGULAMALARI, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU, OKSİJEN ( O2 ) TEDAVİSİ, MESANE KATETERİZASYONU, LAVAJ VE GAVAJ UYGULAMALARI

HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Teşhis ve tedavide kullanılan cihazları tanımak ve kullanabilmek 2. Tanı ve tedavideki özel uygulamaları bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını yapmak. 3. Biyolojik materyal alma tekniğini bilmek ve tanıdaki önemini kavramak. 4. Trakeostomili hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 5. İleostomi ve kolostomili hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 6. Amputasyonlu hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 7. Traksiyonlu hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 8. Yaşlı hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 9. Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 10. İdrar ve gaitasını tutamayan hastada hemşirelik bakımı uygulamak.

ÜNİTELER:TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN CİHAZLARIN TANITIMI,KULLANIMI VE BAKIMI, ÖZEL UYGULAMALAR, BİYOLOJİK MATERYAL ALMA, ÖZEL BAKIM TEKNİKLERİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Kişiler arası ve toplumsal gruplar ile sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1- İletişim öğeleri bilgisine sahip olmak. 2- İletişim çeşitlerini ve şekillerini kavramak. 3- Kişiler arası iletişim engelleri ve çeşitlerini kavramak. 4- İletişim engellerini aşma yollarını bilmek. 5- Etkin iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak. 6- Toplumsal gruplarla iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak. 7- İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmek. 8- Hasta ile iletişim kurma becerisine sahip olmak. 9- Hasta yakınlarıyla iletişim kurma becerisine sahip olmak. 10-Engelli bireyler ile iletişim kurma becerisine sahip olmak. 11-Özel durumlarda iletişim kurma becerisine sahip olmak.

ÜNİTELER:İLETİŞİM SÜRECİ, KİŞİLER ARASI İLETİŞİM, TOPLUMSAL İLETİŞİM,SAĞLIKTA İLETİŞİM

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
BİYOKİMYA DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Teşhis ve tedaviye yardımcı olmak amacı ile yapılan biyokimyasal ve diğer tetkiklerin yapılış amaçları ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Biyokimya bilim dalı ve biyolojik materyaller hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Biyolojik materyallerin alınması ve laboratuvara gönderilmesinde gerekli uygulamaları yapmak. 3. İdrarda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak. 4. Kanda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak. 5. Diğer biyolojik materyallerde yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

ÜNİTELER: BİYOKİMYAYA GİRİŞ, İDRARDA YAPILAN ANALİZLER VE KLİNİK ÖNEMİ, KANDA YAPILAN ANALİZLER, DİĞER BİYOLOJİK MATERYALLERİN ANALİZİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
GENEL BESLENME DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Besin öğeleri, besin grupları, besinlerin enerji değerleri, özel durumlar ve hastalıklarda beslenme programlarını bilme ve gerekli konularda eğitim verebilme becerisini kazandırmaktır.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Beslenme ile ilgili kavramlar bilgisine sahip olmak. 2. Besin öğelerini bilmek ve gruplandırmak. 3. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak. 4. Yiyecekleri saklama yöntemlerini bilmek. 5. Yiyecek gruplarını tanıyarak vücut için yararlarını kavramak. 6. Özel durumlarda alınacak besin öğelerini bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak. 7. Özel hastalıklarda beslenme programlarını bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak. 8. Beslenme konusunda eğitimin önemini kavrama, beslenme eğitimi yapma becerisini kazanmak.


ÜNİTELER: BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI, BESİNLERİN ENERJİ DEĞERLERİ, ÖZEL DURUMLARDA BESLENME, ÖZEL HASTALIKLARDA BESLENME

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Hastalıklara yol açan mikroorganizma, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genel özelliklerini kavramak, sterilizasyon, dezenfeksiyon yöntemleri ve bağışıklama hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Mikrobiyoloji bilim dalına ilişkin tanım ve kavramlarla ilgili bilgi sahibi olmak. 2. Mikroorganizmaları sınıflandırmak. 3. Mikroorganizmaların fizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Mikroorganizmaların giriş ve yayılım yollarını bilmek, gerekli önlemleri almak. 5. Bakteri, virüs ve mantarların özellikleri ve yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak. 6. Parazitler hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Paraziter enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmak. 8. Parazit çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak. 9. Sterilizasyonun önemi ve sterilizasyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 10.Dezenfeksiyonun önemi ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 11. Normal organizma florası hakkında bilgi sahibi olmak. 12. Bağışıklamanın önemini bilmek. 13. Aşı ve bağışık serumların önemini bilmek ve aşı ile bağışık serum arasındaki farkı kavramak. 14. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak.

ÜNİTELER: GENEL MIKROBIYOLOJİ, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ, PARAZİTOLOJİ, STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ, NORMAL FLORASI, BAĞIŞIKLAMA, AŞILAR VE BAĞIŞIK SERUMLAR


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
FARMAKOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: İlaçların vücuttaki etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında beceri eğitim sahalarında ve mesleki yaşamlarında ilaçları uygulama ve kullanma bilgisi ile bireylere gerekli eğitimi verebilme becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Farmakoloji bilimi ve ilaçlarla ilgili bilgi beceri sahibi olmak, 2. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları tanımak, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 3. Santral sinir sistemine etkili ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 4. Kardiovasküler sisteme etki eden ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 5. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 6. Otakoidlerin vücuttaki önemini bilmek, etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 7. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 8. Üriner sisteme etkili ilaçları, ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 9. Kemoteropotiklerin etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 10.Endokrin sistem hormonlarının önemini bilmek ve etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 11.Acil durumlarda kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

ÜNİTELER: FARMAKOLOJİYE GİRİŞ, OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI:, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İLAÇLARI, SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI, OTAKOİDLER, SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI, ÜRİNER SİSTEM İLAÇLARI, KEMOTERAPOTİKLER, ENDOKRİN SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR, ACİL İLAÇLARI


HEMŞİRELİK ALANI
X SINIF
EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Epidemiyoloji ve biyoistatistiğin önemini, sağlık hizmetlerinde kullanım alanlarını kavramak ve epidemiyolojik, istatistiksel çalışmalarda kullanım bilgi ve becerisi kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Epidemiyolojinin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım yerlerini bilmek. 2. Epidemiyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini ve önemli değişkenleri bilmek. 3. Salgınlar epidemiyolojisi ile ilgili kavramlarını bilmek. 4. Salgınlarda gerekli tedbirleri almak.

Biyoistatistiğin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım amaçlarını kavramak. 6. Veri özellikleri ve veri toplama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 7. Verilerin sınıflandırma kurallarını bilmek ve sınıflandırma becerisini kazanmak. 8. Elde ettiği verileri tablo ve grafikler halinde gösterme bilgi ve becerisine sahip olmak. 9. Verilerin merkezi eğilim ve dağılım ölçümlerinin önemini bilmek, hesaplama bilgi ve becerisi kazanmak. 10.Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini bilmek. 11.Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranlarla ilgili bilgi ve hesaplama becerisi kazanmak.

ÜNİTELER: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ, EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEM VE ÖNEMLİ DEĞİŞKENLER, SALGINLAR EPİDEMİYOLOJİSİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOİSTATİSTİKİ VERİ TOPLAMA VE SINIFLANDIRMA, VERİLERİ TABLO VE GRAFİKLE GÖSTERME, MERKEZÎ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ (ORTALAMALAR), DAĞILIM ÖLÇÜLERİ, TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE ÖZELLİKLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ HIZ VE ORANLAR, BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Dâhili hastalıklarda, bütüncül yaklaşım ilkesi doğrultusunda hemşirelik bakımı yapabilecek bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Hastanın ihtiyaçlarını tespit edip gidermek. 2. Sıvı-elektrolit, asit-bazı dengesini bozan durumları bilerek, gerekli tedaviyi uygulamak. 3. Şok çeşitlerine uygun hemşirelik bakımı vermek. 4. Kardiovasküler sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak. 5. Solunum sistemi hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak. 6. Üriner sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 7. Gastro- intestinal sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 8. Endokrin sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 9. Kan hastalıklarının sınıflandırmasını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 10.Sinir sistemi hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 11.Eklem hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve hemşirelik bakımı yapmak, 12.Alerji hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve alerji hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 13.Cilt hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve deri hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 14.Onkoloji hemşireliği ve bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: HASTANIN İHTİYAÇLARI, SIVI -ELEKTROLİT VE ASİT -BAZ DENGESİZLİĞİ, ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI, ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞIRELİK BAKIMI, CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ONKOLOJI HEMŞİRELİĞİ VE BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Cerrahinin temel ilkeleri ve sistemlerin cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların bakımıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Cerrahi tiplerini ve hasta üzerindeki etkilerini bilmek. 2. Travmaya karşı bedenin gösterdiği koruyucu tepkiyi kavramak.

Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimini yapmak. 4. Anestezi çeşitlerini ve komplikasyonlarını bilmek. 5. Ameliyathane hemşireliği hizmetlerini kavramak. 6. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı uygulamak. 7. Tümörleri bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 8. Kardio-vasküler sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 9. Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 10.Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 11.Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 12.Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 13.Ürogenital sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 14.Meme cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 15.Yanık ve reconstructıve cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 16.Göz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 17.Kulak, burun, boğaz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 18.Ortopedik cerrahi hastalıkları ve bakımını kavramak. 19.Mikro cerrahide hemşirelik bakımını uygulamak. 20.Doku ve organ transplantasyonlarında hemşirelik bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: CERRAHİ, TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ, PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI, TÜMÖRLER, KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜNİTE IX. SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI, MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI, DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Kadın hastalıkları hakkında gerekli bilgi sahibi olmak, gerektiğinde hasta bakımı verebilmek ve Aile Planlaması hizmetlerini

bilerek uygulamak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Kadın ve ana sağlığı bilgisine sahip olmak ve gerekli bakımı vermek 2. Ana Sağlığının ülke açısından önemini kavramak.

Kadın sağlığını etkileyen faktörleri ve ölçütleri kavrayarak gerekli önlemleri almak. 4. Kadın genital organlarının anatomi ve fizyolojisini bilmek. 5. Kadın genital organları ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. 6.Kadın hayatının dönemleri ve özelliklerini kavramak. 7. Gebelik ve fetüs fizyolojisini kavramak. 8. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası bakımı kavramak. 9.Kadın hastalıklarını ve jinekolojik bakımını bilmek, Kadın sağlığı konusunda gerekli eğitimi yapmak. 10. Aile Planlaması hizmetlerini yürütmek.

ÜNİTELER:
KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ, KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ, KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ, GEBELİK FİZYOLOJİSİ, ÜNİTE V- FETUS FİZYOLOJİSİ, DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUM SONRASI BAKIM, KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ), AİLE PLANLAMASI


HEMŞİRELİK ALANI
XI VE XII. SINIF
SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Sağlık hizmetlerinde eğitimin önemini kavramak, birey ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı yaparak, metoda uygun eğitim aracı seçmek ve kullanabilme becerisi kazanmak.


DERSİN İÇERİĞİ: 1- Eğitim ve öğretimle ilgili kavramları bilmek. 2- Sağlık eğitiminin sağlık hizmetlerindeki önemini kavramak. 3-Toplumun sağlık eğitimi ihtiyaçlarını belirlemek ve öncelik sırasına göre problem çözme becerisini kazanmak. 4- Plan ve program yaparak, uyguladığı eğitimin sonucunun değerlendirilmesine karar vermek. 5- Sağlık eğitiminin konularım bilmek ve genel amaçlar doğrultusunda uygulamak.

6- Sağlık eğitimi ilkeleri doğrultusunda uygun yönetimi seçerek uygulamak. 7- Eğitim araçlarının önemini bilmek, kullanım ve bakımım sağlamak. 8- Sağlık eğitimini etkileyen faktörleri bilmek, gerekli önlemleri almak. 9- Sağlık eğitimcisinde bulunması gereken özellikleri bilmek. 10- Eğitim yapılacak kişi, yer ve zamanı seçebilme kabiliyeti kazanmak. 11- İşbirliği yapacağı kişi kurum ve kuruluşları tespit etme ve faydalanma becerisi kazanmak.

ÜNİTELER:EĞİTİM VE ÖĞRETİME GİRİŞ, SAĞLIK EĞİTİMİ KAVRAMI İLKE VE FAKTÖRLERİ,SAĞLIK EĞİTİMİ KONULARININ SINIFLANDIRILMASI,SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ, SAĞLIK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE GEREÇLER, SAĞLIK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR,SAĞLIK EĞİTİMİNİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların; klinik özellikleri, tedavisi, kontrolü ve hemşirelik bakımı ilkeleri, bağışıklama, hastane enfeksiyonları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Enfeksiyon hakkında genel bilgi sahibi olmak. 2. Enfeksiyon etkeni ve hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörleri kavramak. 3. Enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini tanımak. 4. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini tanımak. 5. Hastane enfeksiyonlarını tanımak. 6. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı enfeksiyon risklerini bilmek 7. Enfeksiyondan korunmak için izolasyon önlemlerini almak. 8. Virüslerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 9. Bakterilerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 10.Parazitlerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 11.Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarına yönelik önlemleri almak. 12.Bildirimi zorunlu hastalıkları bilmek.

ÜNİTELER: BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER, HASTANE ENFEKSİYONLARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

PARAZİTER HASTALIKLAR, ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BULAŞMA YOLLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER, BAĞIŞIKLIK, BİLDİRİMİ ZORUNLU

HASTALIKLAR


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama becerisi kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Dünyada ve Türkiye ' de çocuk sağlığının önemini ve etki eden faktörleri kavramak. 2. Çocuk sağlığında hemşirelik bakımının önemini kavramak. 3. Büyüme ve gelişmenin değerlendirmesini yapmak. 4. Pediatri hemşireliğinin temel unsurları kavramak 5. Yeni doğanın solunum yetersizliğini değerlendirip, gerekli hemşirelik bakımı uygulamak. 6. Özel durumları olan bebekleri ayırt edip, gerekli bakımı uygulamak. 7. Yenidoğan enfeksiyonlarını tanıyıp, gerekli tedbirleri almak. 8. Beslenme bozukluklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 9. Mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukları bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak 10. Çocuklarda görülen kazalar ve alınacak önlemleri kavrayıp, gerekli hemşirelik bakımı uygulamak 11. .İmmün sistem ve enfeksiyon hastalıklarında hemşirelik bakımı uygulamak. 12. Aşılamanın ve aşı takviminin önemini kavrayıp, uygulamak. 13. Enfeksiyon hastalıklarını kavrayıp, bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİŞİMİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, YENİ DOĞAN SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SIVI ELEKTROLİT+ ASİT-BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ, BESLENME BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MENTAL+ RUHSAL VE BAZI FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA HEMŞİRELİK BAKIMI, ÇOCUKLARDA KAZALAR VE ALINACAK ÖNLEMLER, İMMÜN SİSTEM VE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Çocuk Sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama kabiliyeti kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Kardiyo vasküler sistem hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 2. Kan hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak 3. Solunum sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımı uygulamak. 4. Sindirim sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 5. Üro-genital sistem hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımını uygulamak

Hareket sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak 7. Merkezi sinir sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 8. Çocukluk döneminde görülen malign hastalıklarınıbilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak

ÜNİTELER:KARDİYO VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜRO- GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI , ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Sağlık kurumlarında yönetim sistemlerini, büro işlerini, devlet yönetim organlarını ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Yönetim ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Sağlık kurumlarında personel yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3. İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını kavramak. 5. Yataklı sağlık kuruluşları ve işlevlerini bilmek. 6. Yataksız sağlık kuruluşları ve işlevlerini bilmek. 7. Sağlık personelinin görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak. 8. Resmi yazışma kurallarını kavramak. 9. Resmi yazı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak. 10.Devlet yönetim organları hakkında bilgi sahibi olmak. 11.Yönetim hukuku kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak. 12.Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak. 13.Sağlık yönetimi ile ilgili mevzuatları bilmek ve faydalanmak.

ÜNİTELER:
SAĞLIK KURUMLARI VE PERSONEL YÖNETİMİ, BÜRO İŞLERİ, DEVLET YÖNETİM ORGANLARI, SAĞLIK MEVZUATLARI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Birey, aile, grup ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve çalışma alanlarını tanıma, ülkenin sağlık sistemini kavrama ve bu alanlarla ilgili bilgi, beceri ve davranış geliştirmek.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Toplum sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmek, işbirliği yapması gereken kurum ve kuruluşları tanımak. 2. Topluma gerekli hizmeti götürebilmek için toplumun sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik durumlarını tanımak. 3. Toplum sağlığı seviyesinin yükseltilmesinde aile sağlığının önemini kavramak. 4. Ev ziyaretlerini tekniğine göre yapmak. 5. Ana ve çocuk sağlığı konusunda gerekli bakım ve özelliklerini bilmek, uygun eğitim ve rehberlik yapmak. 6. Okul sağlığının önemini kavramak. 7. Yaşlı sağlığının önemini, özelliklerini, yaşlılık sorunlarını ve yaşlılara yönelik hemşirelik bakımını kavramak. 8. Evde hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, hastalıkların özelliklerine göre ev şartlarında uygulamak. 9. Toplum sağlığı hemşiresinin bulaşıcı ve sosyal hastalıkların önlenmesindeki rolünü kavramak. 10.İş ve işçi sağlığı hizmetlerinin önemini bilmek ve iş sağlığı hemşireliğini kavramak. 11.Çevre sağlığını etkileyen faktörleri ve halk sağlığı hemşiresinin çevre sağlığındaki rolünü kavramak.

ÜNİTELER:TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, TOPLUMU TANIMA, AİLE SAĞLIĞI, EV ZİYARETLERİ, ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI, OKUL SAĞLIĞI, GERİATRİ (YAŞLILIK), EVDE HASTA BAKIMI, BULAŞICI VE SOSYAL HASTALIKLAR,ENDÜSTRİ SAĞLIĞI (İş ve İşçi Sağlığı Hizmetleri), ÇEVRE SAĞLIĞI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Ruh sağlığı ve hastalıklarının özelliklerini, özelliklerine göre gerekli teröpatik yaklaşım ve hemşirelik bakımıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Ruh sağlığıyla ilgili genel bilgi ve kavramları bilmek. 2. Ruhsal yönden sağlıklı bireylerin özelliklerini ve ruh sağlığını etkileyen faktörleri bilmek. 3. Ruhsal bozuklukların sınıflandırılmasını ve ruh sağlığı hizmetlerini kavramak. 4. Psikiyatri hemşireliğinde temel kavramları ve uygulama standartları hakkında bilgi sahibi olmak. 5. Psikiyatrik hastalıkların genel belirtileri ve bulgularını bilmek. 6. Kişiliğin dönemleri ve özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Ruhsal aygıt ve savunma mekanizmalarını kavramak. 8. Kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 9. Çocukluk ve ergenlikte görülen duygusal ve davranışsal bozuklukları bilmek. 10.Anksiyete, somatoform, dissosiyatif bozukluklar tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 11.Organik ruhsal bozukluklar tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 12.Duygu durum bozuklukları hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 13.Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 14.Madde kullanım bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 15.Cinsel bozukluklar, cinsel kimlik bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 16.Psikiyatrik hastalıklarda kriz, krize müdahale ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 17.Psikiyatrik hastalıklarda tedavi yöntemleri ve hemşirenin sorumluluğu hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 18.Psikiyatride yasal yönler ve etik konusunda bilgi sahibi olmak.

ÜNİTELER: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA GİRİŞ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA GENEL BELİRTİ VE BULGULAR, KİŞİLİĞİN GELİŞİM DÖNEMLERİ, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, ANKSİYETE, SOMATOFORM, DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR, ORGANİK RUHSAL BOZUKLUKLAR, DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI, ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR, MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI, CİNSEL BOZUKLUKLAR, CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: İlk yardımı gerektiren durumlarda, yerinde ve anında eldeki imkanlar dahilinde yardım etme bilgi ve becerisini kazanmak.


DERSİN İÇERİĞİ: 1. İlk Yardım amaçlan ve ilkeleri hakkında genel bilgi sahibi olmak 2. İlk yardımı yapan kişide gereken özelliklerini ayırt etmek 3. İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak 4. Hasta veya yaralının bilincini değerlendirmek 5. Hava yolu açıklığını sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkin) 6. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak 7. Temel yaşam desteğini tanımlamak 8. Temel yaşam desteği sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkinlerde) 9. Solunum yolu tıkanıklıklarını ayırt etmek 10.Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım uygulamak 11.Yara çeşitlerini ayırt etmek 12.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak 13.Kanama çeşitlerini ayırt etmek 14.Kanamalarda ilk yardım uygulamak 15.Şok çeşitlerini ayırt etmek 16.Şokta ilk yardım uygulamak 17.Kırıklarda ilk yardım uygulamak 18.Çıkıklarda ilk yardım uygulamak 19.Burkulmalarda ilk yardım uygulamak 20.Ateşli havalede ilk yardım uygulamak 21.Sara krizinde ilk yardım uygulamak 22.Kan şekeri düşüklüğünde(hipoglisemi) ilk yardım uygulamak 23.Göğüs ağrısında ilk yardım uygulamak 24.Komada ilk yardım uygulamak 25.Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamak 26.Hayvan ısırık ve sokmalarında ilk yardım uygulamak 27.Sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamak 28.Yanıklarda ilk yardım uygulamak 29.Donmalarda ilk yardım uygulamak 30.Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulamak 31.Triyaj uygulamak 32.Afetlerde ilk yardım uygulamak 33.KBRN’de (kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer) ilk yardım uygulamak 34.Acil taşıma tekniklerini uygulamak 35.Kısa mesafede hızlı taşıma tekniklerini uygulamak 36.Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımak

ÜNİTELER : İLK YARDIMA GİRİŞ, HASTA VEYA YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ, YARALANMALAR VE KANAMALAR, KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR, DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM, İLK YARDIM GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR, HASTA veya YARALILARIN TAŞINMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin bu ders ile ilgili görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, ekip çalışmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Ayrıca dahiliye hastalıklarında hastanın durumunu değerlendirerek bakım planı hazırlamayı, özel bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeyi ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilen elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi Beceri Eğitimi Programı öğrencilerin; X. sınıfta 4 saat teorik olarak okutulan Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi için XI. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin dahiliye servisleri ve dahiliye yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Dâhili hastalıklarda, bütüncül yaklaşım ilkesi doğrultusunda hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Hastanın ihtiyaçlarını tespit ederek giderir. 2. Hastalarda hekimin öngördüğü tıbbi tedaviyi uygular. 3. Hastaların vital bulgularının (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini ve değerlendirmesini yapar. 4. Tedavi ve muayenede hastaya uygun pozisyonu verir. 5. Hemşirelik bakım planı hazırlar. 6. Ağrılı hastayı rahatlatacak hemşirelik bakımı yapar. 7. Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımı yapar. 8. Şok tablosunu tanır ve gerekli hemşirelik bakımını yapar. 9. Kardiyovasküler hastalıklarda hemşirelik bakımı yapar. 10.Hastayı monitörize eder. 11.Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 12.Üriner sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar 13.Gastro-intestinal sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar.

14.Endokrin sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 15.Kan hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 16.Sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 17.Bilinçsiz hastada hemşirelik bakımı yapar. 18.Eklem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 19.Alerjik hastalıklarda hemşirelik bakımı yapar. 20.Cilt hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 21.Onkoloji hastalarına kemoterapi ve hemşirelik bakımı yapar.

ÜNİTELER : HASTANIN İHTİYAÇLARI, SIVI -ELEKTROLİT VE ASİT -BAZ DENGESİZLİĞİ, ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI, ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞIRELİK BAKIMI, CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ONKOLOJI HEMŞİRELİĞİ VE BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı ile öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmaları ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almaları, ekip çalışmasının önemini kavramaları amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin cerrahi özel bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeleri ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmeleri hedeflenmektedir. Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, X. sınıfta 4 saat teorik olarak okutulan Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı dersi için XI. Sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin ameliyathaneleri, cerrahi servisleri, acil cerrahi üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Cerrahi hastalıklarda gerekli tıbbi tedaviyi yapma ve hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Cerrahinin hasta üzerine etkisini bilir. 2. Asepsi ve aseptik yöntemleri uygular. 3. Yara tiplerine göre bakım yapar. 4. Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimini yapar. 5. Ameliyathane hemşireliği


hizmetlerini yürütür. 6. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı uygular. 7. Kardiovasküler sistemin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 8. Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 9. Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 10.Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 11.Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 12.Ürogenital sistemin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 13.Meme cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 14.Yanık ve Reconstructıve cerrahide hemşirelik bakımı uygular. 15.Göz hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 16.Kulak, burun, boğaz hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 17.Hareket Sistemi cerrahisinde hemşirelik bakımını uygular.
18.Mikro cerrahide hemşirelik bakımını uygular. 19.Doku ve organ transplantasyonlarında hemşirelik bakımını uygular.

ÜNİTELER: CERRAHİ, TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ, PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI, TÜMÖRLER, KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI, MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI, DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencileri bu ders ile ilgili görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını ve ekip çalışmasının önemini kavramayı sağlar. Kadın sağlığı ile ilgili doğum öncesi izlem, doğum eylemi, doğum sonrası bakım ve eğitim vererek annenin sağlık bakımından en iyi durumda olmasını sağlamaktadır. Tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereçleri hazır hale getirmelerini ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini amaçlamaktadır. Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin X. sınıfta 3 saat teorik olarak aldıkları Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi için XI. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi işletmelerin kadın hastalıkları ve doğum servisleri ile doğum salonunda yapılır.

GENEL AMAÇ: Kadın sağlığı, hastalıkları ve doğumla ilgili gerekli tıbbi tedavi, hemşirelik bakımı yapma ve aile planlaması ile ilgili eğitim verme becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Kadın ve ana sağlığını tanıyarak gerekli bakımı gerçekleştirir. 2. Kadın sağlığını etkileyen faktörleri bilir ve gerekli önlemleri alır. 3. Doğum öncesi, doğum eylemi, doğum sonrası izlem ve gerekli hemşirelik bakımını uygular. 4. Yeni doğanda hemşirelik bakımı uygular. 5. Hastaların vital bulgularının (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini ve değerlendirmesini yapar. 6. Hastalarda kullanılan materyallerin tekniğine göre dezenfeksiyonunu yapar. 7. Hastalarda kişisel hijyeni gerçekleştirir. 8. Tedavi ve muayenede hastaya uygun pozisyonu verir. 9. Hekimin öngördüğü tıbbi tedavi ve bakımı uygular. 10. Aile planlaması hizmetlerini yürütür.

ÜNİTELER: KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ, KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ, KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ, GEBELİK FİZYOLOJİSİ, FETUS FİZYOLOJİSİ, DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUM SONRASI BAKIM, KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ), AİLE PLANLAMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI(STAJ)

GİRİŞ: Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin bu ders ile ilgili görev ve sorumlulukların bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almaları amaçlamaktadır. Ekip çalışmasının önemini kavramalarını, tedavi ve bakımda kullanılan araç gereçleri hazır hale getirebilen ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilen elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi XI. ve XII. Sınıflarda haftada 2‘ şer saat teorik olarak okutulup XII. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin çocuk servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarında tedavi ve hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Pediatri kliniğinde yatan hastaların temel gereksinimlerini saptar ve karşılar. 2. Çocuklarda büyüme ve gelişme takibini yapar ve bozukluklarında hemşirelik bakımı uygular. 3. Çocuğun hastaneye kabulünü yapar. 4. Çocuğun yaşam bulgularını alır, değerlendirir ve kaydeder. 5. Çocukta tıbbi tedavi ve hemşirelik bakımını uygular. 6. İmmün sistem ve enfeksiyon hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 7. Aşı uygulaması yapar. 8. Sıvı elektrolit, asit-baz dengesi bozukluklarında hemşirelik bakımı uygular. 9. Özel durumları olan bebekleri ayırt edip, gerekli bakımı uygular. 10.Yeni doğan enfeksiyonlarını tanıyıp, gerekli tedbirleri alır. 11.Hemolitik hastalıklarda hemşirelik bakımı uygular. 12.Yeni doğanın solunum yetersizliğini değerlendirip, gerekli hemşirelik bakımı uygular. 13.Kardiyo vasküler sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 14.Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 15.Sindirim sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 16.Beslenme bozukluklarında hemşirelik bakımını uygular. 17.Genito üriner sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 18.Hareket sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 19. Kan hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 20.Merkezi sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 21.Çocukluk döneminde görülen malign hastalıklarda hemşirelik bakımı uygular. 22.Mental ve ruhsal bozukluklarda hemşirelik bakımı

uygular. 23.Çocuklarda görülebilecek kazalardan korunma hakkında aileye eğitim verir. 24.Çocuklarda görülebilecek kazalarda hemşirelik bakımı uygular.

ÜNİTELER: TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİŞİMİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, YENİ DOĞAN SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SIVI ELEKTROLİT +ASİT-BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ, BESLENME BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MENTAL+RUHSAL VE BAZI FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA HEMŞİRELİK BAKIMI, ÇOCUKLARDA KAZALAR VE ALINACAK ÖNLEMLER, İMMÜN SİSTEM VE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYO VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ÜRO- GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI, HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI, ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

GİRİŞ:Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, ekip çalınmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Böylelikle öğrenciler tedavi ve bakımda kullanılan araç, gereçleri hazır hale getirmeleri, hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapmaları mümkün olacaktır. Eğitim programı; XI. sınıfta 2 (iki) saat teorik olarak okutulan Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Dersi, XII. sınıfta haftada 4 (dört) saat işletmelerde beceri eğitimi ile yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Öğrenciler, beceri eğitimini işletmelerin bulaşıcı hastalıklar servisi ile bulaşıcı hastalıklar yoğun bakım ünitelerinde yaparlar.

GENEL AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların ve hastane enfeksiyonlarının; klinik özellikleri, tedavisi, kontrolü ve hemşirelik bakımı ve bağışıklama konusunda beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Enfeksiyon etkeni, bulaşma yolları ve yayılmasını önleyici tedbirleri alır.

Enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini tanır. 3. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini bilir. 4. Hastane enfeksiyonlarında hemşirelik bakımı yapar. 5. Enfeksiyondan korunmak için izolasyon önlemlerini alır. 6. İzolasyon önlemlerini alır. 7. Virüslerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular. 8. Bakterilerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular. 9.

Parazitlerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular 10.Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarına yönelik önlemleri alır. 11.Bağışıklama için aşı uygulaması yapar. 12.Bildirimi zorunlu hastalıkları bilir.

ÜNİTELER: BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER, HASTANE ENFEKSİYONLARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI PARAZİTER HASTALIKLAR, ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BULAŞMA YOLLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER, BAĞIŞIKLIK, BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını amaçlamaktadır. Ayrıca ekip çalışmasının önemini, ruh sağlığının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonunu, insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram ve işlemlerini bilmelerini, tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereçleri hazır hale getirerek hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini hedeflemektedir. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, XII. sınıfta 2 saat teorik olarak okutulan Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi için aynı sınıfta haftada 4 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat ( 5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir.

Dersin beceri eğitimi, işletmelerin Psikiyatri servislerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Ruh sağlığı ve hastalıklarının özelliklerini kavrama, özelliklerine göre gerekli teröpatik yaklaşım ve hemşirelik bakımıyla ilgili beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Psikiyatrik bozukluklarda temel ilke ve kavramları bilir ve buna göre uygulama yapar. 2. Psikiyatrik hastalıkları sınıflandırarak genel belirtilerini ayırt eder. 3. Koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ruh sağlığı hizmetlerinde görev alır. 4. Ruh sağlığı hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini bilir ve ekip çalışmasına katılır. 5. Psikiyatri hemşireliğinde mesleki uygulama standartlarına uyar. 6. Psikiyatri hemşireliğinde terapötik iletişim ilke ve tekniklerini uygular. 7. Psikiyatride hasta değerlendirme ilkelerini uygular. 8. Psikiyatrik hastalıklarda genel belirtileri ayırt eder. 9. Kişilik bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 10.Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen duygusal ve davranışsal bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 11.Anksiyete, somatoform, dissosiyatif bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 12.Organik psikozlarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 13.Duygu durum bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 14.Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 15.Madde kullanım bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 16.Cinsel işlev ve cinsel kimlik bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 17.Krize müdahale eder gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 18.Psikiyatrik hastalıklarda tedavi yöntemlerini bilerek uygular. 19.Psikoterapi uygulamalarına katılır. 20.Psikiyatride yasal ve etik kurallara uygun çalışır. 21.Öz bakımını yapamayan hastalara gerekli bakımı uygular. 22.Bilinci yerinde olmayan hastalara gerekli bakımı uygular.

ÜNİTELER: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA GİRİŞ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA GENEL BELİRTİ VE BULGULARI, KİŞİLİĞİN GELİŞİM DÖNEMLERİ, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK


YAKLAŞIMI, ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, ANKSİYETE, SOMATOFORM, DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR, ORGANİK RUHSAL BOZUKLUKLAR, ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR, MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI, CİNSEL BOZUKLUKLAR, CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA KRİZ, KRİZE MÜDAHALE VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİM PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: İlk Yardım ve Acil Bakım dersi işletmelerde beceri eğitim programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamayı ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, acil durumlarda müdahale edebilmeyi, ilk yardım yapabilmeyi, ekip çalışmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Ayrıca ilk yardım acil bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeyi ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. İlk Yardım Acil Bakım Dersi Beceri Eğitimi Programı öğrencilerin; XII. sınıfta 2 saat teorik olarak okutulan İlk Yardım Acil Bakım Dersi için XII. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Dersin beceri eğitimi, işletmelerin acil servislerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: İlk yardım gerektiren durumlarda, yerinde ve anında eldeki imkânlarla müdahale etme ve acil servis ünitelerinde acil bakım becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Sağlık ekibi üyeleri, hasta/kazazede ve yakınlarıyla doğru ve etkin iletişim kurar. 2. İlk Yardım amaçları ve ilkeleri doğrultusunda uygulama yapar. 3. İlk yardımın temel ilkelerini uygular. 4. Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesini yapar. 5. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapar. 6. Temel yaşam desteği uygular (bebek, çocuk ve yetişkinlerde). 7. Solunum yolu tıkanıklıklarını ayırt eder. 8. Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım ve acil bakım uygular. 9. Yara çeşitlerini ayırt eder. 10.Yaralanmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 11.Kanama çeşitlerini ayırt eder. 12.Kanamalarda ilk yardım, acil bakım uygular. 13.Şok çeşitlerini ayırt eder. 14.Şokta ilk yardım, acil bakım uygular. 15.Kırıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular.

16.Çıkıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 17.Burkulmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 18.Bilinç bozukluğunda ilk yardım ve acil bakım uygular. 19.Komada ilk yardım ve acil bakım uygular. 20.Hasta veya kazazedenin durumuna göre pozisyon uygular. 21.Ateşli havalede ilk yardım ve acil bakım uygular. 22.Epilepsi nöbetinde ilk yardım ve acil bakım uygular. 23.Hipoglisemi ve hiperglisemide ilk yardım ve acil bakım uygular. 24.Göğüs ağrısında ilk yardım ve acil bakım uygular. 25.Zehirlenmelerde ilk yardım ve acil bakım uygular.

26.Sıcak çarpmasında ilk yardım ve acil bakım uygular. 27.Yanıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 28.Donmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 29.Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve acil bakım uygular. 30.Boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 31.Triyaj uygular. 32.Afetlerde ilk yardım ve acil bakım uygular. 33.KBRN’de (kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer) ilk yardım ve acil bakım uygular. 34.Acil taşıma tekniklerini uygular 35.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedeye gerekli acil bakım uygulamalarını yapar. 36.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin vital bulgularını alır ve değerlendirir. 37.Acil servis ünitesinde hasta ve kazazedeyi monitorize eder. 38.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin EKG’sini çeker. 39.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedeye hekim tarafından önerilen tıbbi tedaviyi uygular. 40.Mayii ve aldığı çıkardığı takibi yapar. 41.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin pansumanını yapar. 42.Sağlık ekibi üyeleriyle kardiopulmoner resisütasyon uygulamalarına katılır. 43.Öz bakımını yapamayan hastalara gerekli hemşirelik bakımını uygular. 44.Bilinci yerinde olmayan hastalara gerekli hemşirelik bakımını uygular.

ÜNİTELER : İLK YARDIMA GİRİŞ, HASTA VEYA YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ, YARALANMALAR VE KANAMALAR, KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR, DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM, İLK YARDIM GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR, HASTA veya YARALILARIN TAŞINMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Toplum Sağlığı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını, öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını ve ekip çalışmasının önemini kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program, öğrencinin özel ve mesleki yaşamında kullanacağı, toplum sağlığının düzeyini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri de kapsamaktadır. Toplum Sağlığı Dersi Programı Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünde XII. sınıfta haftada 2 saat teorik, Toplum Sağlığı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi ise XII. sınıfta, yaz tatili süresinde toplam 128 saat (16 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Toplum Sağlığı Dersi Beceri Eğitimi, Sağlık Grup Başkanlıkları, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezlerinde yapılır.

GENEL AMAÇ :Birey, aile, grup ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve çalışma alanlarını tanıma, ülkenin sağlık sistemini kavrama ve bu alanlarla ilgili bilgi, beceri ve davranış geliştirmek.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Toplum sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilerek iş birliği yapması gereken kurum ve kuruluşları tanır. 2. Topluma gerekli hizmetin götürebilmesi için toplumun sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik durumlarını tanır. 3. Toplum kalkınmasında aileye düşen görevlerin önemini bilir, bu konuda gerekli eğitimi yapar. 4. Ev ziyaretlerini tekniğine göre yapar. 5. Ana ve çocuk sağlığı konusunda gerekli bakım ve özellikleri tanıyarak duruma uygun eğitim ve rehberliği yapar. 6. Okul sağlığının önemini kavrar. 7. Yaşlı sağlığının önemini, özelliklerini, yaşlılık sorunlarını saptar ve yaşlılara yönelik hemşirelik bakımını yapar. 8. Evde hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, hastalıkların özelliklerine göre ev şartlarında uygular. 9. Bulaşıcı ve sosyal hastalıkların önlenmesinde görev alır. 10.İş ve işçi sağlığının önemini bilerek meslek hastalıklarından korunma yolları konusunda eğitim yapar. 11.Çevre sağlığını etkileyen faktörleri bilir ve çevre sağlığının korunması konusunda eğitim yapar.ÜNİTELER:TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, TOPLUMU TANIMA, AİLE SAĞLIĞI, EV ZİYARETLERİ, ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI, OKUL SAĞLIĞI, GERİATRİ (YAŞLILIK), EVDE HASTA BAKIMI, BULAŞICI VE SOSYAL HASTALIKLAR,ENDÜSTRİ SAĞLIĞI (İş ve İşçi Sağlığı Hizmetleri), ÇEVRE SAĞLIĞIİndirmek için Dökümanlar bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
2007-2017 Yılları Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri
Bildiğiniz gibi Almanya' da her eyalette olmasa da bazı eyaletlerde detaylı ders içerikleri istenmektedir. Özellikler 2017 yılı öncesi ortaöğretim/Lise hemşirelik bölümü mezunları için bu dökümana ulaşmak oldukça zordur. Bu konuda daha önce çalışma yapmış arkadaşlarımız ve detaylı ders içeriklerini temin etmiştir. Derslerde kıyaslama yapmak gerekir. Her ne kadar ders içeriklerinde farklılık olmasa da bazı yıl yıl ders saatleri ve ufak değişiklikler olmuş konu altına dökümanlarda eklenecektir. Şimdilik ders içerikleri yüklenmiştir. Farkklı dersleriniz varsa ve onula ilgili dökümanınız varsa sizde dökümanınızı paylaşarak sizlerle aynı yolun yolcusu olan arkadaşlara yardımcı olabilirsiniz.

HEMŞİRELİK ALANI
IX SINIF
TIBBİ ETİK VE MESLEK TARİHİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
GENEL AMAÇ: Öğrencilerin; Hemşirelik mesleğinin sorumluluk ve yükümlülükleri doğrultusunda Etik ilke ve kuralların önemini kavramaları, İnsan ve Hasta haklarına uymaları, deontolojik-etik ilke ve kuralların insan yaşamına ve sağlık hizmetlerine katkılarını kavramalarını amaçlamaktadır.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Deontoloji kavramını ve tarihsel gelişimini açıklar. 2. Türkiye ve dünyada hemşireliğin tarihi gelişimini kavrar.

3.Hemşirelik mesleğinin sorumluluk ve yükümlülüklerini kavrar. 4. İnsan hakları ve diğer sözleşmelerde hasta hakları konusunda yer alan maddeleri sıralayarak sağlık hizmetleri açısından önemini açıklar. 5. İnsan hakları ve hasta haklarıyla ilgili ilke ve kuralları mesleğinde ve günlük yaşamında kullanır. 6. Hasta hakları ile ilgili uygulama hatalarını fark eder. 7. Etik kavramlar ve etik ilkeleri konusunda geçen kavramları açıklar. 8. Etik ilkeleri mesleğinde uygular. 9. Tıpta etik tartışmaya yol açabilecek gelişmelere örnekler verir. 10.Tıptaki gelişmeleri etik açıdan değerlendirir. 11.Meslekler arası etik ilkeleri kavrar. 12.Meslekler arası işbirliğinin mesleğe katkılarını kavrar.
13.Sağlık çalışanlarının haklarının farkına varır. 14.Ekip çalışmasını yürütür.

ÜNİTELER: DEONTOLOJİ, HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, İNSAN HAKLARI VE HASTA HAKLARI, ETİK KAVRAMLAR VE ETİK İLKELER, EKİP ÇALIŞMASI

HEMŞİRELİK ALANI
IX. SINIF
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve işlevleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Anatomi ve fizyoloji bilim dallarının özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak, 2. İnsan vücudunun temel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. 3. Hareket sisteminin yapı ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4. İnsan vücudunda bulunan kemik, eklem ve kasları iskelet, maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak 5. Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 6. Sinir sistemine ait yapıları maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 7. Endokrin sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 8. Endokrin sisteme ait bezleri maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 9. Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kanın, yapı ve işlevlerini bilmek. 10.Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 11.Kalpte bulunan yapıları maket, afiş, şema vb. . üzerinde göstermek ve açıklamak. 12.Damar ve dolaşım çeşitlerini açıklamak. 13.Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 14.Solunum sistemi organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 15.Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 16.Sindirim sistemi organlarını, sindirime yardımcı organ ve bezleri maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 17.Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 18.Boşaltım sistemi organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 19.Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 20.Kadın ve erkek üreme organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 21.Duyu organlarının yapı ve işlevlerini bilmek. 22.Duyu organlarını oluşturan yapıları maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak.

ÜNİTELER : ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ, HAREKET SİSTEMİ ÜNİTE, SİNİR SİSTEMİ, ENDOKRİN SİSTEM , VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN , DOLAŞIM SİSTEMİ , SOLUNUM SİSTEMİ , SİNDİRİM SİSTEMİ , BOŞALTIM SİSTEMİ , ÜREME SİSTEMİ , DUYU ORGANLARI

HEMŞİRELİK ALANI
IX. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Meslek esasları tekniği dersinin önemini kavramak. 2. Kişisel hijyen kurallarını kavramak ve vücut mekaniklerini uygulama becerisine sahip olmak. 3. Hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamaları yapmak. 4. Pozisyonları ve önemini kavramak.

Yatağa bağımlı hastada günlük kişisel hijyen ve bakım uygulamalarını yapmak. 6. Hastayı rahatlatmak için yapılan uygulamaları bilmek.

Yaşam bulgularını tekniğine uygun olarak almak, değerlendirmek ve kaydetmek. 8. Sıcak ve soğuk uygulamaları tekniğine uygun olarak yapmak. 9. Hastanın beslenmesinde dikkat edilecek noktaları bilmek. 10.Ördek ve sürgü verme tekniğini bilmek. 11.Lavmanların yapılış amaçlarını ve uygulamasını bilmek. 12.Asepsi ve antisepsi tekniklerini kavramak. 13. Terminal dönemde hemşirelik bakımını ve önemini kavramak. 14.Hastanın kabul ve taburcu edilmesinde hemşirenin rolünü bilmek.

ÜNİTELER:HEMŞİRELİK MESLEK ESASLARI, KİŞİSEL HİJYEN VE VÜCUT MEKANİKLERİ, HASTA ÜNİTESİ VE HASTA YATAĞI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR, POZİSYONLAR, YATAĞA BAĞIMLI HASTA HİJYENİ, HASTAYI RAHATLATMAK IÇIN YAPILAN UYGULAMALAR, YAŞAM BULGULARI, SICAK VE SOĞUK UYGULAMA TEKNİKLERİ, HASTANIN BESLENMESİ, ÖRDEK VE SÜRGÜ VERME, LAVMANLAR, ASEPSİ VE ANTİSEPSİ TEKNİKLERİ, TERMİNAL DÖNEM VE HEMŞİRELİK BAKIMI, HASTANIN KABUL VE TABURCU EDİLMESİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ:Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Yara ve yara bakımını bilmek ve uygulamak. 2. Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik bakımını uygulamak. 3. Pansuman ve çeşitlerini bilmek, tekniğine göre uygulamak. 4. Sargı ve uygulama yöntemlerini bilmek. 5. İlaç uygulama yollarını bilmek. 6. İlaçları tekniğine uygun olarak yapmak. 7. Kan ve kan ürünlerini tanımak ve tekniğine uygun olarak transfüsyonu sağlamak. 8. Oksijen tedavisi uygulama yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 9. Mesane kateterizasyonunu bilmek ve tekniğine göre uygulamak. 10.Lavaj ve gavajları bilmek ve tekniğine göre uygulamak.

ÜNİTELER:YARA VE YARA BAKIMI, PANSUMANLAR, SARGILAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ, İLAÇ UYGULAMALARI, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU, OKSİJEN ( O2 ) TEDAVİSİ, MESANE KATETERİZASYONU, LAVAJ VE GAVAJ UYGULAMALARI

HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Teşhis ve tedavide kullanılan cihazları tanımak ve kullanabilmek 2. Tanı ve tedavideki özel uygulamaları bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını yapmak. 3. Biyolojik materyal alma tekniğini bilmek ve tanıdaki önemini kavramak. 4. Trakeostomili hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 5. İleostomi ve kolostomili hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 6. Amputasyonlu hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 7. Traksiyonlu hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 8. Yaşlı hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 9. Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 10. İdrar ve gaitasını tutamayan hastada hemşirelik bakımı uygulamak.

ÜNİTELER:TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN CİHAZLARIN TANITIMI,KULLANIMI VE BAKIMI, ÖZEL UYGULAMALAR, BİYOLOJİK MATERYAL ALMA, ÖZEL BAKIM TEKNİKLERİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Kişiler arası ve toplumsal gruplar ile sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1- İletişim öğeleri bilgisine sahip olmak. 2- İletişim çeşitlerini ve şekillerini kavramak. 3- Kişiler arası iletişim engelleri ve çeşitlerini kavramak. 4- İletişim engellerini aşma yollarını bilmek. 5- Etkin iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak. 6- Toplumsal gruplarla iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak. 7- İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmek. 8- Hasta ile iletişim kurma becerisine sahip olmak. 9- Hasta yakınlarıyla iletişim kurma becerisine sahip olmak. 10-Engelli bireyler ile iletişim kurma becerisine sahip olmak. 11-Özel durumlarda iletişim kurma becerisine sahip olmak.

ÜNİTELER:İLETİŞİM SÜRECİ, KİŞİLER ARASI İLETİŞİM, TOPLUMSAL İLETİŞİM,SAĞLIKTA İLETİŞİM

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
BİYOKİMYA DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Teşhis ve tedaviye yardımcı olmak amacı ile yapılan biyokimyasal ve diğer tetkiklerin yapılış amaçları ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Biyokimya bilim dalı ve biyolojik materyaller hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Biyolojik materyallerin alınması ve laboratuvara gönderilmesinde gerekli uygulamaları yapmak. 3. İdrarda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak. 4. Kanda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak. 5. Diğer biyolojik materyallerde yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

ÜNİTELER: BİYOKİMYAYA GİRİŞ, İDRARDA YAPILAN ANALİZLER VE KLİNİK ÖNEMİ, KANDA YAPILAN ANALİZLER, DİĞER BİYOLOJİK MATERYALLERİN ANALİZİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
GENEL BESLENME DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Besin öğeleri, besin grupları, besinlerin enerji değerleri, özel durumlar ve hastalıklarda beslenme programlarını bilme ve gerekli konularda eğitim verebilme becerisini kazandırmaktır.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Beslenme ile ilgili kavramlar bilgisine sahip olmak. 2. Besin öğelerini bilmek ve gruplandırmak. 3. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak. 4. Yiyecekleri saklama yöntemlerini bilmek. 5. Yiyecek gruplarını tanıyarak vücut için yararlarını kavramak. 6. Özel durumlarda alınacak besin öğelerini bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak. 7. Özel hastalıklarda beslenme programlarını bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak. 8. Beslenme konusunda eğitimin önemini kavrama, beslenme eğitimi yapma becerisini kazanmak.


ÜNİTELER: BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI, BESİNLERİN ENERJİ DEĞERLERİ, ÖZEL DURUMLARDA BESLENME, ÖZEL HASTALIKLARDA BESLENME

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Hastalıklara yol açan mikroorganizma, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genel özelliklerini kavramak, sterilizasyon, dezenfeksiyon yöntemleri ve bağışıklama hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Mikrobiyoloji bilim dalına ilişkin tanım ve kavramlarla ilgili bilgi sahibi olmak. 2. Mikroorganizmaları sınıflandırmak. 3. Mikroorganizmaların fizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Mikroorganizmaların giriş ve yayılım yollarını bilmek, gerekli önlemleri almak. 5. Bakteri, virüs ve mantarların özellikleri ve yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak. 6. Parazitler hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Paraziter enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmak. 8. Parazit çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak. 9. Sterilizasyonun önemi ve sterilizasyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 10.Dezenfeksiyonun önemi ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 11. Normal organizma florası hakkında bilgi sahibi olmak. 12. Bağışıklamanın önemini bilmek. 13. Aşı ve bağışık serumların önemini bilmek ve aşı ile bağışık serum arasındaki farkı kavramak. 14. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak.

ÜNİTELER: GENEL MIKROBIYOLOJİ, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ, PARAZİTOLOJİ, STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ, NORMAL FLORASI, BAĞIŞIKLAMA, AŞILAR VE BAĞIŞIK SERUMLAR


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
FARMAKOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: İlaçların vücuttaki etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında beceri eğitim sahalarında ve mesleki yaşamlarında ilaçları uygulama ve kullanma bilgisi ile bireylere gerekli eğitimi verebilme becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Farmakoloji bilimi ve ilaçlarla ilgili bilgi beceri sahibi olmak, 2. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları tanımak, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 3. Santral sinir sistemine etkili ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 4. Kardiovasküler sisteme etki eden ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 5. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 6. Otakoidlerin vücuttaki önemini bilmek, etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 7. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 8. Üriner sisteme etkili ilaçları, ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 9. Kemoteropotiklerin etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 10.Endokrin sistem hormonlarının önemini bilmek ve etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 11.Acil durumlarda kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

ÜNİTELER: FARMAKOLOJİYE GİRİŞ, OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI:, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İLAÇLARI, SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI, OTAKOİDLER, SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI, ÜRİNER SİSTEM İLAÇLARI, KEMOTERAPOTİKLER, ENDOKRİN SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR, ACİL İLAÇLARI


HEMŞİRELİK ALANI
X SINIF
EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Epidemiyoloji ve biyoistatistiğin önemini, sağlık hizmetlerinde kullanım alanlarını kavramak ve epidemiyolojik, istatistiksel çalışmalarda kullanım bilgi ve becerisi kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Epidemiyolojinin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım yerlerini bilmek. 2. Epidemiyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini ve önemli değişkenleri bilmek. 3. Salgınlar epidemiyolojisi ile ilgili kavramlarını bilmek. 4. Salgınlarda gerekli tedbirleri almak.

Biyoistatistiğin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım amaçlarını kavramak. 6. Veri özellikleri ve veri toplama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 7. Verilerin sınıflandırma kurallarını bilmek ve sınıflandırma becerisini kazanmak. 8. Elde ettiği verileri tablo ve grafikler halinde gösterme bilgi ve becerisine sahip olmak. 9. Verilerin merkezi eğilim ve dağılım ölçümlerinin önemini bilmek, hesaplama bilgi ve becerisi kazanmak. 10.Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini bilmek. 11.Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranlarla ilgili bilgi ve hesaplama becerisi kazanmak.

ÜNİTELER: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ, EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEM VE ÖNEMLİ DEĞİŞKENLER, SALGINLAR EPİDEMİYOLOJİSİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOİSTATİSTİKİ VERİ TOPLAMA VE SINIFLANDIRMA, VERİLERİ TABLO VE GRAFİKLE GÖSTERME, MERKEZÎ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ (ORTALAMALAR), DAĞILIM ÖLÇÜLERİ, TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE ÖZELLİKLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ HIZ VE ORANLAR, BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Dâhili hastalıklarda, bütüncül yaklaşım ilkesi doğrultusunda hemşirelik bakımı yapabilecek bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Hastanın ihtiyaçlarını tespit edip gidermek. 2. Sıvı-elektrolit, asit-bazı dengesini bozan durumları bilerek, gerekli tedaviyi uygulamak. 3. Şok çeşitlerine uygun hemşirelik bakımı vermek. 4. Kardiovasküler sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak. 5. Solunum sistemi hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak. 6. Üriner sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 7. Gastro- intestinal sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 8. Endokrin sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 9. Kan hastalıklarının sınıflandırmasını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 10.Sinir sistemi hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 11.Eklem hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve hemşirelik bakımı yapmak, 12.Alerji hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve alerji hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 13.Cilt hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve deri hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 14.Onkoloji hemşireliği ve bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: HASTANIN İHTİYAÇLARI, SIVI -ELEKTROLİT VE ASİT -BAZ DENGESİZLİĞİ, ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI, ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞIRELİK BAKIMI, CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ONKOLOJI HEMŞİRELİĞİ VE BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Cerrahinin temel ilkeleri ve sistemlerin cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların bakımıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Cerrahi tiplerini ve hasta üzerindeki etkilerini bilmek. 2. Travmaya karşı bedenin gösterdiği koruyucu tepkiyi kavramak.

Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimini yapmak. 4. Anestezi çeşitlerini ve komplikasyonlarını bilmek. 5. Ameliyathane hemşireliği hizmetlerini kavramak. 6. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı uygulamak. 7. Tümörleri bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 8. Kardio-vasküler sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 9. Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 10.Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 11.Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 12.Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 13.Ürogenital sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 14.Meme cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 15.Yanık ve reconstructıve cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 16.Göz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 17.Kulak, burun, boğaz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 18.Ortopedik cerrahi hastalıkları ve bakımını kavramak. 19.Mikro cerrahide hemşirelik bakımını uygulamak. 20.Doku ve organ transplantasyonlarında hemşirelik bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: CERRAHİ, TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ, PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI, TÜMÖRLER, KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜNİTE IX. SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI, MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI, DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Kadın hastalıkları hakkında gerekli bilgi sahibi olmak, gerektiğinde hasta bakımı verebilmek ve Aile Planlaması hizmetlerini

bilerek uygulamak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Kadın ve ana sağlığı bilgisine sahip olmak ve gerekli bakımı vermek 2. Ana Sağlığının ülke açısından önemini kavramak.

Kadın sağlığını etkileyen faktörleri ve ölçütleri kavrayarak gerekli önlemleri almak. 4. Kadın genital organlarının anatomi ve fizyolojisini bilmek. 5. Kadın genital organları ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. 6.Kadın hayatının dönemleri ve özelliklerini kavramak. 7. Gebelik ve fetüs fizyolojisini kavramak. 8. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası bakımı kavramak. 9.Kadın hastalıklarını ve jinekolojik bakımını bilmek, Kadın sağlığı konusunda gerekli eğitimi yapmak. 10. Aile Planlaması hizmetlerini yürütmek.

ÜNİTELER:
KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ, KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ, KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ, GEBELİK FİZYOLOJİSİ, ÜNİTE V- FETUS FİZYOLOJİSİ, DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUM SONRASI BAKIM, KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ), AİLE PLANLAMASI


HEMŞİRELİK ALANI
XI VE XII. SINIF
SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Sağlık hizmetlerinde eğitimin önemini kavramak, birey ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı yaparak, metoda uygun eğitim aracı seçmek ve kullanabilme becerisi kazanmak.


DERSİN İÇERİĞİ: 1- Eğitim ve öğretimle ilgili kavramları bilmek. 2- Sağlık eğitiminin sağlık hizmetlerindeki önemini kavramak. 3-Toplumun sağlık eğitimi ihtiyaçlarını belirlemek ve öncelik sırasına göre problem çözme becerisini kazanmak. 4- Plan ve program yaparak, uyguladığı eğitimin sonucunun değerlendirilmesine karar vermek. 5- Sağlık eğitiminin konularım bilmek ve genel amaçlar doğrultusunda uygulamak.

6- Sağlık eğitimi ilkeleri doğrultusunda uygun yönetimi seçerek uygulamak. 7- Eğitim araçlarının önemini bilmek, kullanım ve bakımım sağlamak. 8- Sağlık eğitimini etkileyen faktörleri bilmek, gerekli önlemleri almak. 9- Sağlık eğitimcisinde bulunması gereken özellikleri bilmek. 10- Eğitim yapılacak kişi, yer ve zamanı seçebilme kabiliyeti kazanmak. 11- İşbirliği yapacağı kişi kurum ve kuruluşları tespit etme ve faydalanma becerisi kazanmak.

ÜNİTELER:EĞİTİM VE ÖĞRETİME GİRİŞ, SAĞLIK EĞİTİMİ KAVRAMI İLKE VE FAKTÖRLERİ,SAĞLIK EĞİTİMİ KONULARININ SINIFLANDIRILMASI,SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ, SAĞLIK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE GEREÇLER, SAĞLIK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR,SAĞLIK EĞİTİMİNİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların; klinik özellikleri, tedavisi, kontrolü ve hemşirelik bakımı ilkeleri, bağışıklama, hastane enfeksiyonları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Enfeksiyon hakkında genel bilgi sahibi olmak. 2. Enfeksiyon etkeni ve hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörleri kavramak. 3. Enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini tanımak. 4. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini tanımak. 5. Hastane enfeksiyonlarını tanımak. 6. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı enfeksiyon risklerini bilmek 7. Enfeksiyondan korunmak için izolasyon önlemlerini almak. 8. Virüslerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 9. Bakterilerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 10.Parazitlerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 11.Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarına yönelik önlemleri almak. 12.Bildirimi zorunlu hastalıkları bilmek.

ÜNİTELER: BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER, HASTANE ENFEKSİYONLARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

PARAZİTER HASTALIKLAR, ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BULAŞMA YOLLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER, BAĞIŞIKLIK, BİLDİRİMİ ZORUNLU

HASTALIKLAR


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama becerisi kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Dünyada ve Türkiye ' de çocuk sağlığının önemini ve etki eden faktörleri kavramak. 2. Çocuk sağlığında hemşirelik bakımının önemini kavramak. 3. Büyüme ve gelişmenin değerlendirmesini yapmak. 4. Pediatri hemşireliğinin temel unsurları kavramak 5. Yeni doğanın solunum yetersizliğini değerlendirip, gerekli hemşirelik bakımı uygulamak. 6. Özel durumları olan bebekleri ayırt edip, gerekli bakımı uygulamak. 7. Yenidoğan enfeksiyonlarını tanıyıp, gerekli tedbirleri almak. 8. Beslenme bozukluklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 9. Mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukları bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak 10. Çocuklarda görülen kazalar ve alınacak önlemleri kavrayıp, gerekli hemşirelik bakımı uygulamak 11. .İmmün sistem ve enfeksiyon hastalıklarında hemşirelik bakımı uygulamak. 12. Aşılamanın ve aşı takviminin önemini kavrayıp, uygulamak. 13. Enfeksiyon hastalıklarını kavrayıp, bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİŞİMİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, YENİ DOĞAN SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SIVI ELEKTROLİT+ ASİT-BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ, BESLENME BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MENTAL+ RUHSAL VE BAZI FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA HEMŞİRELİK BAKIMI, ÇOCUKLARDA KAZALAR VE ALINACAK ÖNLEMLER, İMMÜN SİSTEM VE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Çocuk Sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama kabiliyeti kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Kardiyo vasküler sistem hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 2. Kan hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak 3. Solunum sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımı uygulamak. 4. Sindirim sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 5. Üro-genital sistem hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımını uygulamak

Hareket sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak 7. Merkezi sinir sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 8. Çocukluk döneminde görülen malign hastalıklarınıbilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak

ÜNİTELER:KARDİYO VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜRO- GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI , ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Sağlık kurumlarında yönetim sistemlerini, büro işlerini, devlet yönetim organlarını ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Yönetim ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Sağlık kurumlarında personel yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3. İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını kavramak. 5. Yataklı sağlık kuruluşları ve işlevlerini bilmek. 6. Yataksız sağlık kuruluşları ve işlevlerini bilmek. 7. Sağlık personelinin görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak. 8. Resmi yazışma kurallarını kavramak. 9. Resmi yazı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak. 10.Devlet yönetim organları hakkında bilgi sahibi olmak. 11.Yönetim hukuku kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak. 12.Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak. 13.Sağlık yönetimi ile ilgili mevzuatları bilmek ve faydalanmak.

ÜNİTELER:
SAĞLIK KURUMLARI VE PERSONEL YÖNETİMİ, BÜRO İŞLERİ, DEVLET YÖNETİM ORGANLARI, SAĞLIK MEVZUATLARI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Birey, aile, grup ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve çalışma alanlarını tanıma, ülkenin sağlık sistemini kavrama ve bu alanlarla ilgili bilgi, beceri ve davranış geliştirmek.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Toplum sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmek, işbirliği yapması gereken kurum ve kuruluşları tanımak. 2. Topluma gerekli hizmeti götürebilmek için toplumun sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik durumlarını tanımak. 3. Toplum sağlığı seviyesinin yükseltilmesinde aile sağlığının önemini kavramak. 4. Ev ziyaretlerini tekniğine göre yapmak. 5. Ana ve çocuk sağlığı konusunda gerekli bakım ve özelliklerini bilmek, uygun eğitim ve rehberlik yapmak. 6. Okul sağlığının önemini kavramak. 7. Yaşlı sağlığının önemini, özelliklerini, yaşlılık sorunlarını ve yaşlılara yönelik hemşirelik bakımını kavramak. 8. Evde hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, hastalıkların özelliklerine göre ev şartlarında uygulamak. 9. Toplum sağlığı hemşiresinin bulaşıcı ve sosyal hastalıkların önlenmesindeki rolünü kavramak. 10.İş ve işçi sağlığı hizmetlerinin önemini bilmek ve iş sağlığı hemşireliğini kavramak. 11.Çevre sağlığını etkileyen faktörleri ve halk sağlığı hemşiresinin çevre sağlığındaki rolünü kavramak.

ÜNİTELER:TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, TOPLUMU TANIMA, AİLE SAĞLIĞI, EV ZİYARETLERİ, ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI, OKUL SAĞLIĞI, GERİATRİ (YAŞLILIK), EVDE HASTA BAKIMI, BULAŞICI VE SOSYAL HASTALIKLAR,ENDÜSTRİ SAĞLIĞI (İş ve İşçi Sağlığı Hizmetleri), ÇEVRE SAĞLIĞI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Ruh sağlığı ve hastalıklarının özelliklerini, özelliklerine göre gerekli teröpatik yaklaşım ve hemşirelik bakımıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Ruh sağlığıyla ilgili genel bilgi ve kavramları bilmek. 2. Ruhsal yönden sağlıklı bireylerin özelliklerini ve ruh sağlığını etkileyen faktörleri bilmek. 3. Ruhsal bozuklukların sınıflandırılmasını ve ruh sağlığı hizmetlerini kavramak. 4. Psikiyatri hemşireliğinde temel kavramları ve uygulama standartları hakkında bilgi sahibi olmak. 5. Psikiyatrik hastalıkların genel belirtileri ve bulgularını bilmek. 6. Kişiliğin dönemleri ve özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Ruhsal aygıt ve savunma mekanizmalarını kavramak. 8. Kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 9. Çocukluk ve ergenlikte görülen duygusal ve davranışsal bozuklukları bilmek. 10.Anksiyete, somatoform, dissosiyatif bozukluklar tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 11.Organik ruhsal bozukluklar tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 12.Duygu durum bozuklukları hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 13.Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 14.Madde kullanım bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 15.Cinsel bozukluklar, cinsel kimlik bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 16.Psikiyatrik hastalıklarda kriz, krize müdahale ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 17.Psikiyatrik hastalıklarda tedavi yöntemleri ve hemşirenin sorumluluğu hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 18.Psikiyatride yasal yönler ve etik konusunda bilgi sahibi olmak.

ÜNİTELER: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA GİRİŞ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA GENEL BELİRTİ VE BULGULAR, KİŞİLİĞİN GELİŞİM DÖNEMLERİ, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, ANKSİYETE, SOMATOFORM, DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR, ORGANİK RUHSAL BOZUKLUKLAR, DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI, ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR, MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI, CİNSEL BOZUKLUKLAR, CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: İlk yardımı gerektiren durumlarda, yerinde ve anında eldeki imkanlar dahilinde yardım etme bilgi ve becerisini kazanmak.


DERSİN İÇERİĞİ: 1. İlk Yardım amaçlan ve ilkeleri hakkında genel bilgi sahibi olmak 2. İlk yardımı yapan kişide gereken özelliklerini ayırt etmek 3. İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak 4. Hasta veya yaralının bilincini değerlendirmek 5. Hava yolu açıklığını sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkin) 6. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak 7. Temel yaşam desteğini tanımlamak 8. Temel yaşam desteği sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkinlerde) 9. Solunum yolu tıkanıklıklarını ayırt etmek 10.Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım uygulamak 11.Yara çeşitlerini ayırt etmek 12.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak 13.Kanama çeşitlerini ayırt etmek 14.Kanamalarda ilk yardım uygulamak 15.Şok çeşitlerini ayırt etmek 16.Şokta ilk yardım uygulamak 17.Kırıklarda ilk yardım uygulamak 18.Çıkıklarda ilk yardım uygulamak 19.Burkulmalarda ilk yardım uygulamak 20.Ateşli havalede ilk yardım uygulamak 21.Sara krizinde ilk yardım uygulamak 22.Kan şekeri düşüklüğünde(hipoglisemi) ilk yardım uygulamak 23.Göğüs ağrısında ilk yardım uygulamak 24.Komada ilk yardım uygulamak 25.Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamak 26.Hayvan ısırık ve sokmalarında ilk yardım uygulamak 27.Sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamak 28.Yanıklarda ilk yardım uygulamak 29.Donmalarda ilk yardım uygulamak 30.Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulamak 31.Triyaj uygulamak 32.Afetlerde ilk yardım uygulamak 33.KBRN’de (kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer) ilk yardım uygulamak 34.Acil taşıma tekniklerini uygulamak 35.Kısa mesafede hızlı taşıma tekniklerini uygulamak 36.Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımak

ÜNİTELER : İLK YARDIMA GİRİŞ, HASTA VEYA YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ, YARALANMALAR VE KANAMALAR, KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR, DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM, İLK YARDIM GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR, HASTA veya YARALILARIN TAŞINMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin bu ders ile ilgili görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, ekip çalışmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Ayrıca dahiliye hastalıklarında hastanın durumunu değerlendirerek bakım planı hazırlamayı, özel bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeyi ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilen elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi Beceri Eğitimi Programı öğrencilerin; X. sınıfta 4 saat teorik olarak okutulan Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi için XI. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin dahiliye servisleri ve dahiliye yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Dâhili hastalıklarda, bütüncül yaklaşım ilkesi doğrultusunda hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Hastanın ihtiyaçlarını tespit ederek giderir. 2. Hastalarda hekimin öngördüğü tıbbi tedaviyi uygular. 3. Hastaların vital bulgularının (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini ve değerlendirmesini yapar. 4. Tedavi ve muayenede hastaya uygun pozisyonu verir. 5. Hemşirelik bakım planı hazırlar. 6. Ağrılı hastayı rahatlatacak hemşirelik bakımı yapar. 7. Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımı yapar. 8. Şok tablosunu tanır ve gerekli hemşirelik bakımını yapar. 9. Kardiyovasküler hastalıklarda hemşirelik bakımı yapar. 10.Hastayı monitörize eder. 11.Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 12.Üriner sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar 13.Gastro-intestinal sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar.

14.Endokrin sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 15.Kan hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 16.Sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 17.Bilinçsiz hastada hemşirelik bakımı yapar. 18.Eklem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 19.Alerjik hastalıklarda hemşirelik bakımı yapar. 20.Cilt hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 21.Onkoloji hastalarına kemoterapi ve hemşirelik bakımı yapar.

ÜNİTELER : HASTANIN İHTİYAÇLARI, SIVI -ELEKTROLİT VE ASİT -BAZ DENGESİZLİĞİ, ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI, ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞIRELİK BAKIMI, CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ONKOLOJI HEMŞİRELİĞİ VE BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı ile öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmaları ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almaları, ekip çalışmasının önemini kavramaları amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin cerrahi özel bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeleri ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmeleri hedeflenmektedir. Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, X. sınıfta 4 saat teorik olarak okutulan Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı dersi için XI. Sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin ameliyathaneleri, cerrahi servisleri, acil cerrahi üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Cerrahi hastalıklarda gerekli tıbbi tedaviyi yapma ve hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Cerrahinin hasta üzerine etkisini bilir. 2. Asepsi ve aseptik yöntemleri uygular. 3. Yara tiplerine göre bakım yapar. 4. Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimini yapar. 5. Ameliyathane hemşireliği


hizmetlerini yürütür. 6. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı uygular. 7. Kardiovasküler sistemin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 8. Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 9. Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 10.Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 11.Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 12.Ürogenital sistemin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 13.Meme cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 14.Yanık ve Reconstructıve cerrahide hemşirelik bakımı uygular. 15.Göz hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 16.Kulak, burun, boğaz hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 17.Hareket Sistemi cerrahisinde hemşirelik bakımını uygular.
18.Mikro cerrahide hemşirelik bakımını uygular. 19.Doku ve organ transplantasyonlarında hemşirelik bakımını uygular.

ÜNİTELER: CERRAHİ, TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ, PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI, TÜMÖRLER, KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI, MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI, DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencileri bu ders ile ilgili görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını ve ekip çalışmasının önemini kavramayı sağlar. Kadın sağlığı ile ilgili doğum öncesi izlem, doğum eylemi, doğum sonrası bakım ve eğitim vererek annenin sağlık bakımından en iyi durumda olmasını sağlamaktadır. Tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereçleri hazır hale getirmelerini ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini amaçlamaktadır. Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin X. sınıfta 3 saat teorik olarak aldıkları Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi için XI. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi işletmelerin kadın hastalıkları ve doğum servisleri ile doğum salonunda yapılır.

GENEL AMAÇ: Kadın sağlığı, hastalıkları ve doğumla ilgili gerekli tıbbi tedavi, hemşirelik bakımı yapma ve aile planlaması ile ilgili eğitim verme becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Kadın ve ana sağlığını tanıyarak gerekli bakımı gerçekleştirir. 2. Kadın sağlığını etkileyen faktörleri bilir ve gerekli önlemleri alır. 3. Doğum öncesi, doğum eylemi, doğum sonrası izlem ve gerekli hemşirelik bakımını uygular. 4. Yeni doğanda hemşirelik bakımı uygular. 5. Hastaların vital bulgularının (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini ve değerlendirmesini yapar. 6. Hastalarda kullanılan materyallerin tekniğine göre dezenfeksiyonunu yapar. 7. Hastalarda kişisel hijyeni gerçekleştirir. 8. Tedavi ve muayenede hastaya uygun pozisyonu verir. 9. Hekimin öngördüğü tıbbi tedavi ve bakımı uygular. 10. Aile planlaması hizmetlerini yürütür.

ÜNİTELER: KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ, KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ, KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ, GEBELİK FİZYOLOJİSİ, FETUS FİZYOLOJİSİ, DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUM SONRASI BAKIM, KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ), AİLE PLANLAMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI(STAJ)

GİRİŞ: Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin bu ders ile ilgili görev ve sorumlulukların bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almaları amaçlamaktadır. Ekip çalışmasının önemini kavramalarını, tedavi ve bakımda kullanılan araç gereçleri hazır hale getirebilen ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilen elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi XI. ve XII. Sınıflarda haftada 2‘ şer saat teorik olarak okutulup XII. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin çocuk servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarında tedavi ve hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Pediatri kliniğinde yatan hastaların temel gereksinimlerini saptar ve karşılar. 2. Çocuklarda büyüme ve gelişme takibini yapar ve bozukluklarında hemşirelik bakımı uygular. 3. Çocuğun hastaneye kabulünü yapar. 4. Çocuğun yaşam bulgularını alır, değerlendirir ve kaydeder. 5. Çocukta tıbbi tedavi ve hemşirelik bakımını uygular. 6. İmmün sistem ve enfeksiyon hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 7. Aşı uygulaması yapar. 8. Sıvı elektrolit, asit-baz dengesi bozukluklarında hemşirelik bakımı uygular. 9. Özel durumları olan bebekleri ayırt edip, gerekli bakımı uygular. 10.Yeni doğan enfeksiyonlarını tanıyıp, gerekli tedbirleri alır. 11.Hemolitik hastalıklarda hemşirelik bakımı uygular. 12.Yeni doğanın solunum yetersizliğini değerlendirip, gerekli hemşirelik bakımı uygular. 13.Kardiyo vasküler sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 14.Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 15.Sindirim sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 16.Beslenme bozukluklarında hemşirelik bakımını uygular. 17.Genito üriner sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 18.Hareket sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 19. Kan hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 20.Merkezi sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 21.Çocukluk döneminde görülen malign hastalıklarda hemşirelik bakımı uygular. 22.Mental ve ruhsal bozukluklarda hemşirelik bakımı

uygular. 23.Çocuklarda görülebilecek kazalardan korunma hakkında aileye eğitim verir. 24.Çocuklarda görülebilecek kazalarda hemşirelik bakımı uygular.

ÜNİTELER: TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİŞİMİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, YENİ DOĞAN SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SIVI ELEKTROLİT +ASİT-BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ, BESLENME BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MENTAL+RUHSAL VE BAZI FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA HEMŞİRELİK BAKIMI, ÇOCUKLARDA KAZALAR VE ALINACAK ÖNLEMLER, İMMÜN SİSTEM VE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYO VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ÜRO- GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI, HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI, ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

GİRİŞ:Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, ekip çalınmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Böylelikle öğrenciler tedavi ve bakımda kullanılan araç, gereçleri hazır hale getirmeleri, hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapmaları mümkün olacaktır. Eğitim programı; XI. sınıfta 2 (iki) saat teorik olarak okutulan Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Dersi, XII. sınıfta haftada 4 (dört) saat işletmelerde beceri eğitimi ile yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Öğrenciler, beceri eğitimini işletmelerin bulaşıcı hastalıklar servisi ile bulaşıcı hastalıklar yoğun bakım ünitelerinde yaparlar.

GENEL AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların ve hastane enfeksiyonlarının; klinik özellikleri, tedavisi, kontrolü ve hemşirelik bakımı ve bağışıklama konusunda beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Enfeksiyon etkeni, bulaşma yolları ve yayılmasını önleyici tedbirleri alır.

Enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini tanır. 3. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini bilir. 4. Hastane enfeksiyonlarında hemşirelik bakımı yapar. 5. Enfeksiyondan korunmak için izolasyon önlemlerini alır. 6. İzolasyon önlemlerini alır. 7. Virüslerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular. 8. Bakterilerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular. 9.

Parazitlerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular 10.Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarına yönelik önlemleri alır. 11.Bağışıklama için aşı uygulaması yapar. 12.Bildirimi zorunlu hastalıkları bilir.

ÜNİTELER: BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER, HASTANE ENFEKSİYONLARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI PARAZİTER HASTALIKLAR, ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BULAŞMA YOLLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER, BAĞIŞIKLIK, BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını amaçlamaktadır. Ayrıca ekip çalışmasının önemini, ruh sağlığının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonunu, insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram ve işlemlerini bilmelerini, tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereçleri hazır hale getirerek hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini hedeflemektedir. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, XII. sınıfta 2 saat teorik olarak okutulan Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi için aynı sınıfta haftada 4 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat ( 5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir.

Dersin beceri eğitimi, işletmelerin Psikiyatri servislerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Ruh sağlığı ve hastalıklarının özelliklerini kavrama, özelliklerine göre gerekli teröpatik yaklaşım ve hemşirelik bakımıyla ilgili beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Psikiyatrik bozukluklarda temel ilke ve kavramları bilir ve buna göre uygulama yapar. 2. Psikiyatrik hastalıkları sınıflandırarak genel belirtilerini ayırt eder. 3. Koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ruh sağlığı hizmetlerinde görev alır. 4. Ruh sağlığı hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini bilir ve ekip çalışmasına katılır. 5. Psikiyatri hemşireliğinde mesleki uygulama standartlarına uyar. 6. Psikiyatri hemşireliğinde terapötik iletişim ilke ve tekniklerini uygular. 7. Psikiyatride hasta değerlendirme ilkelerini uygular. 8. Psikiyatrik hastalıklarda genel belirtileri ayırt eder. 9. Kişilik bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 10.Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen duygusal ve davranışsal bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 11.Anksiyete, somatoform, dissosiyatif bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 12.Organik psikozlarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 13.Duygu durum bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 14.Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 15.Madde kullanım bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 16.Cinsel işlev ve cinsel kimlik bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 17.Krize müdahale eder gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 18.Psikiyatrik hastalıklarda tedavi yöntemlerini bilerek uygular. 19.Psikoterapi uygulamalarına katılır. 20.Psikiyatride yasal ve etik kurallara uygun çalışır. 21.Öz bakımını yapamayan hastalara gerekli bakımı uygular. 22.Bilinci yerinde olmayan hastalara gerekli bakımı uygular.

ÜNİTELER: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA GİRİŞ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA GENEL BELİRTİ VE BULGULARI, KİŞİLİĞİN GELİŞİM DÖNEMLERİ, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK


YAKLAŞIMI, ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, ANKSİYETE, SOMATOFORM, DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR, ORGANİK RUHSAL BOZUKLUKLAR, ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR, MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI, CİNSEL BOZUKLUKLAR, CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA KRİZ, KRİZE MÜDAHALE VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİM PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: İlk Yardım ve Acil Bakım dersi işletmelerde beceri eğitim programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamayı ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, acil durumlarda müdahale edebilmeyi, ilk yardım yapabilmeyi, ekip çalışmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Ayrıca ilk yardım acil bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeyi ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. İlk Yardım Acil Bakım Dersi Beceri Eğitimi Programı öğrencilerin; XII. sınıfta 2 saat teorik olarak okutulan İlk Yardım Acil Bakım Dersi için XII. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Dersin beceri eğitimi, işletmelerin acil servislerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: İlk yardım gerektiren durumlarda, yerinde ve anında eldeki imkânlarla müdahale etme ve acil servis ünitelerinde acil bakım becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Sağlık ekibi üyeleri, hasta/kazazede ve yakınlarıyla doğru ve etkin iletişim kurar. 2. İlk Yardım amaçları ve ilkeleri doğrultusunda uygulama yapar. 3. İlk yardımın temel ilkelerini uygular. 4. Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesini yapar. 5. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapar. 6. Temel yaşam desteği uygular (bebek, çocuk ve yetişkinlerde). 7. Solunum yolu tıkanıklıklarını ayırt eder. 8. Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım ve acil bakım uygular. 9. Yara çeşitlerini ayırt eder. 10.Yaralanmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 11.Kanama çeşitlerini ayırt eder. 12.Kanamalarda ilk yardım, acil bakım uygular. 13.Şok çeşitlerini ayırt eder. 14.Şokta ilk yardım, acil bakım uygular. 15.Kırıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular.

16.Çıkıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 17.Burkulmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 18.Bilinç bozukluğunda ilk yardım ve acil bakım uygular. 19.Komada ilk yardım ve acil bakım uygular. 20.Hasta veya kazazedenin durumuna göre pozisyon uygular. 21.Ateşli havalede ilk yardım ve acil bakım uygular. 22.Epilepsi nöbetinde ilk yardım ve acil bakım uygular. 23.Hipoglisemi ve hiperglisemide ilk yardım ve acil bakım uygular. 24.Göğüs ağrısında ilk yardım ve acil bakım uygular. 25.Zehirlenmelerde ilk yardım ve acil bakım uygular.

26.Sıcak çarpmasında ilk yardım ve acil bakım uygular. 27.Yanıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 28.Donmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 29.Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve acil bakım uygular. 30.Boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 31.Triyaj uygular. 32.Afetlerde ilk yardım ve acil bakım uygular. 33.KBRN’de (kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer) ilk yardım ve acil bakım uygular. 34.Acil taşıma tekniklerini uygular 35.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedeye gerekli acil bakım uygulamalarını yapar. 36.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin vital bulgularını alır ve değerlendirir. 37.Acil servis ünitesinde hasta ve kazazedeyi monitorize eder. 38.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin EKG’sini çeker. 39.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedeye hekim tarafından önerilen tıbbi tedaviyi uygular. 40.Mayii ve aldığı çıkardığı takibi yapar. 41.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin pansumanını yapar. 42.Sağlık ekibi üyeleriyle kardiopulmoner resisütasyon uygulamalarına katılır. 43.Öz bakımını yapamayan hastalara gerekli hemşirelik bakımını uygular. 44.Bilinci yerinde olmayan hastalara gerekli hemşirelik bakımını uygular.

ÜNİTELER : İLK YARDIMA GİRİŞ, HASTA VEYA YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ, YARALANMALAR VE KANAMALAR, KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR, DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM, İLK YARDIM GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR, HASTA veya YARALILARIN TAŞINMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Toplum Sağlığı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını, öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını ve ekip çalışmasının önemini kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program, öğrencinin özel ve mesleki yaşamında kullanacağı, toplum sağlığının düzeyini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri de kapsamaktadır. Toplum Sağlığı Dersi Programı Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünde XII. sınıfta haftada 2 saat teorik, Toplum Sağlığı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi ise XII. sınıfta, yaz tatili süresinde toplam 128 saat (16 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Toplum Sağlığı Dersi Beceri Eğitimi, Sağlık Grup Başkanlıkları, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezlerinde yapılır.

GENEL AMAÇ :Birey, aile, grup ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve çalışma alanlarını tanıma, ülkenin sağlık sistemini kavrama ve bu alanlarla ilgili bilgi, beceri ve davranış geliştirmek.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Toplum sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilerek iş birliği yapması gereken kurum ve kuruluşları tanır. 2. Topluma gerekli hizmetin götürebilmesi için toplumun sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik durumlarını tanır. 3. Toplum kalkınmasında aileye düşen görevlerin önemini bilir, bu konuda gerekli eğitimi yapar. 4. Ev ziyaretlerini tekniğine göre yapar. 5. Ana ve çocuk sağlığı konusunda gerekli bakım ve özellikleri tanıyarak duruma uygun eğitim ve rehberliği yapar. 6. Okul sağlığının önemini kavrar. 7. Yaşlı sağlığının önemini, özelliklerini, yaşlılık sorunlarını saptar ve yaşlılara yönelik hemşirelik bakımını yapar. 8. Evde hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, hastalıkların özelliklerine göre ev şartlarında uygular. 9. Bulaşıcı ve sosyal hastalıkların önlenmesinde görev alır. 10.İş ve işçi sağlığının önemini bilerek meslek hastalıklarından korunma yolları konusunda eğitim yapar. 11.Çevre sağlığını etkileyen faktörleri bilir ve çevre sağlığının korunması konusunda eğitim yapar.ÜNİTELER:TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, TOPLUMU TANIMA, AİLE SAĞLIĞI, EV ZİYARETLERİ, ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI, OKUL SAĞLIĞI, GERİATRİ (YAŞLILIK), EVDE HASTA BAKIMI, BULAŞICI VE SOSYAL HASTALIKLAR,ENDÜSTRİ SAĞLIĞI (İş ve İşçi Sağlığı Hizmetleri), ÇEVRE SAĞLIĞI
hocam bu ders icerigini cikti alamaz miyiz acaba? yoksa isimiy cok uzun surecek tek tek
 
Merhaba öncelikle elinize saglk.Bir sorum olucakti.Bu icerigin pdfni aldim.Ama altinda bi kase yok denklik yaparken sorun olurmu
 
Merhaba öncelikle elinize saglk.Bir sorum olucakti.Bu icerigin pdfni aldim.Ama altinda bi kase yok denklik yaparken sorun olurmu
Bunu önce okulunuza götürüp onaylanması daha sonra milli eğitimde apostile uygundur kaşesi bastırmanız daha sonra adliyeden qpostil yaptırmanız gerekiyor.
 
Merhaba öncelikle elinize saglk.Bir sorum olucakti.Bu icerigin pdfni aldim.Ama altinda bi kase yok denklik yaparken sorun olurmu
merhaba. öncelikle pdf e dönüsüm yaptiginiz icerigi altta kase ve imza yeri olacak sekilde duzenleyin.yoksa kase ve imzada sikinti cikiyor. sonrasinda okulunuza götürüp kase ve imza yaptirin.cogu okul yapmak istemiyor hatta biz de zorla yaptirdik.sanki kendi ders icerigimiz degilmis gibi korkuyorlar garip sekilde. sonra milli egitim mudurluklerinde apostile uygundur kasesi bastirip adliye kaymakamlik gibi yerlerde apostile verip yaptirabilirsiniz.tavsiyem ilce kaymakamliklarinda apostil yetkisi olan birini bulursaniz hemen birkac saatte isinizi bitirebilirsiniz.
 
merhaba. öncelikle pdf e dönüsüm yaptiginiz icerigi altta kase ve imza yeri olacak sekilde duzenleyin.yoksa kase ve imzada sikinti cikiyor. sonrasinda okulunuza götürüp kase ve imza yaptirin.cogu okul yapmak istemiyor hatta biz de zorla yaptirdik.sanki kendi ders icerigimiz degilmis gibi korkuyorlar garip sekilde. sonra milli egitim mudurluklerinde apostile uygundur kasesi bastirip adliye kaymakamlik gibi yerlerde apostile verip yaptirabilirsiniz.tavsiyem ilce kaymakamliklarinda apostil yetkisi olan birini bulursaniz hemen birkac saatte isinizi bitirebilirsiniz.
okulum kapandi bu imzayi nerede attirabilirm baska
 
milli egitim imzalamak icin Hicbir sekilde yardimci olmuyorlar ve ne yapacagimi bilmiyorum lutfen yardimci olabilecek yol gösterebilecek biri
 
milli egitim imzalamak icin Hicbir sekilde yardimci olmuyorlar ve ne yapacagimi bilmiyorum lutfen yardimci olabilecek yol gösterebilecek biri
Milliegitime bir dilekçe yazin .... tarihleri arasında ... okulunuz .... bölümünden mezun oldum. yurt dışı denklik işlemlerim için detaylı ders içeriği talep edilmektedir. ... tarihleri arasında ders müfredatına göre almış olduğum eğitimime dair ders içeriklerinin hazırlanarak bilgi edinme kanunu kapsamında tarafıma verilmesini arz ederim. Farklı bir ilde aynı bölüm için hazırlanmış ders içeriği ekte mevcuttur gibi bir dilekçe ile onlara ders içeriklerinin örneğinide ekleyerek ptt vasıtası ile gönderin. İçeriklerinin göndereceklerdir.
 
2007-2017 Yılları Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri
Bildiğiniz gibi Almanya' da her eyalette olmasa da bazı eyaletlerde detaylı ders içerikleri istenmektedir. Özellikler 2017 yılı öncesi ortaöğretim/Lise hemşirelik bölümü mezunları için bu dökümana ulaşmak oldukça zordur. Bu konuda daha önce çalışma yapmış arkadaşlarımız ve detaylı ders içeriklerini temin etmiştir. Derslerde kıyaslama yapmak gerekir. Her ne kadar ders içeriklerinde farklılık olmasa da bazı yıl yıl ders saatleri ve ufak değişiklikler olmuş konu altına dökümanlarda eklenecektir. Şimdilik ders içerikleri yüklenmiştir. Farkklı dersleriniz varsa ve onula ilgili dökümanınız varsa sizde dökümanınızı paylaşarak sizlerle aynı yolun yolcusu olan arkadaşlara yardımcı olabilirsiniz.

HEMŞİRELİK ALANI
IX SINIF
TIBBİ ETİK VE MESLEK TARİHİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
GENEL AMAÇ: Öğrencilerin; Hemşirelik mesleğinin sorumluluk ve yükümlülükleri doğrultusunda Etik ilke ve kuralların önemini kavramaları, İnsan ve Hasta haklarına uymaları, deontolojik-etik ilke ve kuralların insan yaşamına ve sağlık hizmetlerine katkılarını kavramalarını amaçlamaktadır.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Deontoloji kavramını ve tarihsel gelişimini açıklar. 2. Türkiye ve dünyada hemşireliğin tarihi gelişimini kavrar.

3.Hemşirelik mesleğinin sorumluluk ve yükümlülüklerini kavrar. 4. İnsan hakları ve diğer sözleşmelerde hasta hakları konusunda yer alan maddeleri sıralayarak sağlık hizmetleri açısından önemini açıklar. 5. İnsan hakları ve hasta haklarıyla ilgili ilke ve kuralları mesleğinde ve günlük yaşamında kullanır. 6. Hasta hakları ile ilgili uygulama hatalarını fark eder. 7. Etik kavramlar ve etik ilkeleri konusunda geçen kavramları açıklar. 8. Etik ilkeleri mesleğinde uygular. 9. Tıpta etik tartışmaya yol açabilecek gelişmelere örnekler verir. 10.Tıptaki gelişmeleri etik açıdan değerlendirir. 11.Meslekler arası etik ilkeleri kavrar. 12.Meslekler arası işbirliğinin mesleğe katkılarını kavrar.
13.Sağlık çalışanlarının haklarının farkına varır. 14.Ekip çalışmasını yürütür.

ÜNİTELER: DEONTOLOJİ, HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, İNSAN HAKLARI VE HASTA HAKLARI, ETİK KAVRAMLAR VE ETİK İLKELER, EKİP ÇALIŞMASI

HEMŞİRELİK ALANI
IX. SINIF
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve işlevleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Anatomi ve fizyoloji bilim dallarının özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak, 2. İnsan vücudunun temel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. 3. Hareket sisteminin yapı ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4. İnsan vücudunda bulunan kemik, eklem ve kasları iskelet, maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak 5. Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 6. Sinir sistemine ait yapıları maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 7. Endokrin sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 8. Endokrin sisteme ait bezleri maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 9. Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kanın, yapı ve işlevlerini bilmek. 10.Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 11.Kalpte bulunan yapıları maket, afiş, şema vb. . üzerinde göstermek ve açıklamak. 12.Damar ve dolaşım çeşitlerini açıklamak. 13.Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 14.Solunum sistemi organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 15.Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 16.Sindirim sistemi organlarını, sindirime yardımcı organ ve bezleri maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 17.Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 18.Boşaltım sistemi organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 19.Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini bilmek. 20.Kadın ve erkek üreme organlarını maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak. 21.Duyu organlarının yapı ve işlevlerini bilmek. 22.Duyu organlarını oluşturan yapıları maket, afiş, şema vb. üzerinde göstermek ve saymak.

ÜNİTELER : ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ, HAREKET SİSTEMİ ÜNİTE, SİNİR SİSTEMİ, ENDOKRİN SİSTEM , VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN , DOLAŞIM SİSTEMİ , SOLUNUM SİSTEMİ , SİNDİRİM SİSTEMİ , BOŞALTIM SİSTEMİ , ÜREME SİSTEMİ , DUYU ORGANLARI

HEMŞİRELİK ALANI
IX. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Meslek esasları tekniği dersinin önemini kavramak. 2. Kişisel hijyen kurallarını kavramak ve vücut mekaniklerini uygulama becerisine sahip olmak. 3. Hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamaları yapmak. 4. Pozisyonları ve önemini kavramak.

Yatağa bağımlı hastada günlük kişisel hijyen ve bakım uygulamalarını yapmak. 6. Hastayı rahatlatmak için yapılan uygulamaları bilmek.

Yaşam bulgularını tekniğine uygun olarak almak, değerlendirmek ve kaydetmek. 8. Sıcak ve soğuk uygulamaları tekniğine uygun olarak yapmak. 9. Hastanın beslenmesinde dikkat edilecek noktaları bilmek. 10.Ördek ve sürgü verme tekniğini bilmek. 11.Lavmanların yapılış amaçlarını ve uygulamasını bilmek. 12.Asepsi ve antisepsi tekniklerini kavramak. 13. Terminal dönemde hemşirelik bakımını ve önemini kavramak. 14.Hastanın kabul ve taburcu edilmesinde hemşirenin rolünü bilmek.

ÜNİTELER:HEMŞİRELİK MESLEK ESASLARI, KİŞİSEL HİJYEN VE VÜCUT MEKANİKLERİ, HASTA ÜNİTESİ VE HASTA YATAĞI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR, POZİSYONLAR, YATAĞA BAĞIMLI HASTA HİJYENİ, HASTAYI RAHATLATMAK IÇIN YAPILAN UYGULAMALAR, YAŞAM BULGULARI, SICAK VE SOĞUK UYGULAMA TEKNİKLERİ, HASTANIN BESLENMESİ, ÖRDEK VE SÜRGÜ VERME, LAVMANLAR, ASEPSİ VE ANTİSEPSİ TEKNİKLERİ, TERMİNAL DÖNEM VE HEMŞİRELİK BAKIMI, HASTANIN KABUL VE TABURCU EDİLMESİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ:Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Yara ve yara bakımını bilmek ve uygulamak. 2. Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik bakımını uygulamak. 3. Pansuman ve çeşitlerini bilmek, tekniğine göre uygulamak. 4. Sargı ve uygulama yöntemlerini bilmek. 5. İlaç uygulama yollarını bilmek. 6. İlaçları tekniğine uygun olarak yapmak. 7. Kan ve kan ürünlerini tanımak ve tekniğine uygun olarak transfüsyonu sağlamak. 8. Oksijen tedavisi uygulama yöntemlerini bilmek ve uygulamak. 9. Mesane kateterizasyonunu bilmek ve tekniğine göre uygulamak. 10.Lavaj ve gavajları bilmek ve tekniğine göre uygulamak.

ÜNİTELER:YARA VE YARA BAKIMI, PANSUMANLAR, SARGILAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ, İLAÇ UYGULAMALARI, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU, OKSİJEN ( O2 ) TEDAVİSİ, MESANE KATETERİZASYONU, LAVAJ VE GAVAJ UYGULAMALARI

HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Teşhis ve tedavide kullanılan cihazları tanımak ve kullanabilmek 2. Tanı ve tedavideki özel uygulamaları bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını yapmak. 3. Biyolojik materyal alma tekniğini bilmek ve tanıdaki önemini kavramak. 4. Trakeostomili hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 5. İleostomi ve kolostomili hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 6. Amputasyonlu hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 7. Traksiyonlu hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 8. Yaşlı hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 9. Yatağa bağımlı hastada hemşirelik bakımını uygulamak. 10. İdrar ve gaitasını tutamayan hastada hemşirelik bakımı uygulamak.

ÜNİTELER:TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN CİHAZLARIN TANITIMI,KULLANIMI VE BAKIMI, ÖZEL UYGULAMALAR, BİYOLOJİK MATERYAL ALMA, ÖZEL BAKIM TEKNİKLERİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Kişiler arası ve toplumsal gruplar ile sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1- İletişim öğeleri bilgisine sahip olmak. 2- İletişim çeşitlerini ve şekillerini kavramak. 3- Kişiler arası iletişim engelleri ve çeşitlerini kavramak. 4- İletişim engellerini aşma yollarını bilmek. 5- Etkin iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak. 6- Toplumsal gruplarla iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak. 7- İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmek. 8- Hasta ile iletişim kurma becerisine sahip olmak. 9- Hasta yakınlarıyla iletişim kurma becerisine sahip olmak. 10-Engelli bireyler ile iletişim kurma becerisine sahip olmak. 11-Özel durumlarda iletişim kurma becerisine sahip olmak.

ÜNİTELER:İLETİŞİM SÜRECİ, KİŞİLER ARASI İLETİŞİM, TOPLUMSAL İLETİŞİM,SAĞLIKTA İLETİŞİM

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
BİYOKİMYA DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Teşhis ve tedaviye yardımcı olmak amacı ile yapılan biyokimyasal ve diğer tetkiklerin yapılış amaçları ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Biyokimya bilim dalı ve biyolojik materyaller hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Biyolojik materyallerin alınması ve laboratuvara gönderilmesinde gerekli uygulamaları yapmak. 3. İdrarda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak. 4. Kanda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak. 5. Diğer biyolojik materyallerde yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

ÜNİTELER: BİYOKİMYAYA GİRİŞ, İDRARDA YAPILAN ANALİZLER VE KLİNİK ÖNEMİ, KANDA YAPILAN ANALİZLER, DİĞER BİYOLOJİK MATERYALLERİN ANALİZİ

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
GENEL BESLENME DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Besin öğeleri, besin grupları, besinlerin enerji değerleri, özel durumlar ve hastalıklarda beslenme programlarını bilme ve gerekli konularda eğitim verebilme becerisini kazandırmaktır.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Beslenme ile ilgili kavramlar bilgisine sahip olmak. 2. Besin öğelerini bilmek ve gruplandırmak. 3. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak. 4. Yiyecekleri saklama yöntemlerini bilmek. 5. Yiyecek gruplarını tanıyarak vücut için yararlarını kavramak. 6. Özel durumlarda alınacak besin öğelerini bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranış kazanmalarını sağlamak. 7. Özel hastalıklarda beslenme programlarını bilmek, bu konuda bireyleri eğiterek olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak. 8. Beslenme konusunda eğitimin önemini kavrama, beslenme eğitimi yapma becerisini kazanmak.


ÜNİTELER: BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI, BESİNLERİN ENERJİ DEĞERLERİ, ÖZEL DURUMLARDA BESLENME, ÖZEL HASTALIKLARDA BESLENME

HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Hastalıklara yol açan mikroorganizma, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genel özelliklerini kavramak, sterilizasyon, dezenfeksiyon yöntemleri ve bağışıklama hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

DERSİN İÇERİĞİ:1. Mikrobiyoloji bilim dalına ilişkin tanım ve kavramlarla ilgili bilgi sahibi olmak. 2. Mikroorganizmaları sınıflandırmak. 3. Mikroorganizmaların fizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Mikroorganizmaların giriş ve yayılım yollarını bilmek, gerekli önlemleri almak. 5. Bakteri, virüs ve mantarların özellikleri ve yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak. 6. Parazitler hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Paraziter enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmak. 8. Parazit çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak. 9. Sterilizasyonun önemi ve sterilizasyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 10.Dezenfeksiyonun önemi ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 11. Normal organizma florası hakkında bilgi sahibi olmak. 12. Bağışıklamanın önemini bilmek. 13. Aşı ve bağışık serumların önemini bilmek ve aşı ile bağışık serum arasındaki farkı kavramak. 14. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak.

ÜNİTELER: GENEL MIKROBIYOLOJİ, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ, PARAZİTOLOJİ, STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ, NORMAL FLORASI, BAĞIŞIKLAMA, AŞILAR VE BAĞIŞIK SERUMLAR


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
FARMAKOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: İlaçların vücuttaki etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında beceri eğitim sahalarında ve mesleki yaşamlarında ilaçları uygulama ve kullanma bilgisi ile bireylere gerekli eğitimi verebilme becerisine sahip olmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Farmakoloji bilimi ve ilaçlarla ilgili bilgi beceri sahibi olmak, 2. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları tanımak, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 3. Santral sinir sistemine etkili ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 4. Kardiovasküler sisteme etki eden ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, 5. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 6. Otakoidlerin vücuttaki önemini bilmek, etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 7. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 8. Üriner sisteme etkili ilaçları, ilaçların etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 9. Kemoteropotiklerin etkileri, yan etkileri ve kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 10.Endokrin sistem hormonlarının önemini bilmek ve etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, doğru olarak uygulamak. 11.Acil durumlarda kullanılan ilaçların etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

ÜNİTELER: FARMAKOLOJİYE GİRİŞ, OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI:, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İLAÇLARI, SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI, OTAKOİDLER, SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI, ÜRİNER SİSTEM İLAÇLARI, KEMOTERAPOTİKLER, ENDOKRİN SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR, ACİL İLAÇLARI


HEMŞİRELİK ALANI
X SINIF
EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Epidemiyoloji ve biyoistatistiğin önemini, sağlık hizmetlerinde kullanım alanlarını kavramak ve epidemiyolojik, istatistiksel çalışmalarda kullanım bilgi ve becerisi kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Epidemiyolojinin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım yerlerini bilmek. 2. Epidemiyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini ve önemli değişkenleri bilmek. 3. Salgınlar epidemiyolojisi ile ilgili kavramlarını bilmek. 4. Salgınlarda gerekli tedbirleri almak.

Biyoistatistiğin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım amaçlarını kavramak. 6. Veri özellikleri ve veri toplama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 7. Verilerin sınıflandırma kurallarını bilmek ve sınıflandırma becerisini kazanmak. 8. Elde ettiği verileri tablo ve grafikler halinde gösterme bilgi ve becerisine sahip olmak. 9. Verilerin merkezi eğilim ve dağılım ölçümlerinin önemini bilmek, hesaplama bilgi ve becerisi kazanmak. 10.Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini bilmek. 11.Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranlarla ilgili bilgi ve hesaplama becerisi kazanmak.

ÜNİTELER: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ, EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEM VE ÖNEMLİ DEĞİŞKENLER, SALGINLAR EPİDEMİYOLOJİSİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOİSTATİSTİKİ VERİ TOPLAMA VE SINIFLANDIRMA, VERİLERİ TABLO VE GRAFİKLE GÖSTERME, MERKEZÎ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ (ORTALAMALAR), DAĞILIM ÖLÇÜLERİ, TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE ÖZELLİKLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ HIZ VE ORANLAR, BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Dâhili hastalıklarda, bütüncül yaklaşım ilkesi doğrultusunda hemşirelik bakımı yapabilecek bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Hastanın ihtiyaçlarını tespit edip gidermek. 2. Sıvı-elektrolit, asit-bazı dengesini bozan durumları bilerek, gerekli tedaviyi uygulamak. 3. Şok çeşitlerine uygun hemşirelik bakımı vermek. 4. Kardiovasküler sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak. 5. Solunum sistemi hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak. 6. Üriner sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 7. Gastro- intestinal sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 8. Endokrin sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak. 9. Kan hastalıklarının sınıflandırmasını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 10.Sinir sistemi hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 11.Eklem hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve hemşirelik bakımı yapmak, 12.Alerji hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve alerji hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 13.Cilt hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve deri hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak, 14.Onkoloji hemşireliği ve bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: HASTANIN İHTİYAÇLARI, SIVI -ELEKTROLİT VE ASİT -BAZ DENGESİZLİĞİ, ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI, ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞIRELİK BAKIMI, CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ONKOLOJI HEMŞİRELİĞİ VE BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Cerrahinin temel ilkeleri ve sistemlerin cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların bakımıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Cerrahi tiplerini ve hasta üzerindeki etkilerini bilmek. 2. Travmaya karşı bedenin gösterdiği koruyucu tepkiyi kavramak.

Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimini yapmak. 4. Anestezi çeşitlerini ve komplikasyonlarını bilmek. 5. Ameliyathane hemşireliği hizmetlerini kavramak. 6. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı uygulamak. 7. Tümörleri bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 8. Kardio-vasküler sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 9. Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 10.Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 11.Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 12.Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 13.Ürogenital sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 14.Meme cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 15.Yanık ve reconstructıve cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 16.Göz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 17.Kulak, burun, boğaz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak. 18.Ortopedik cerrahi hastalıkları ve bakımını kavramak. 19.Mikro cerrahide hemşirelik bakımını uygulamak. 20.Doku ve organ transplantasyonlarında hemşirelik bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: CERRAHİ, TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ, PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI, TÜMÖRLER, KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜNİTE IX. SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI, MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI, DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI


HEMŞİRELİK ALANI
X. SINIF
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Kadın hastalıkları hakkında gerekli bilgi sahibi olmak, gerektiğinde hasta bakımı verebilmek ve Aile Planlaması hizmetlerini

bilerek uygulamak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Kadın ve ana sağlığı bilgisine sahip olmak ve gerekli bakımı vermek 2. Ana Sağlığının ülke açısından önemini kavramak.

Kadın sağlığını etkileyen faktörleri ve ölçütleri kavrayarak gerekli önlemleri almak. 4. Kadın genital organlarının anatomi ve fizyolojisini bilmek. 5. Kadın genital organları ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. 6.Kadın hayatının dönemleri ve özelliklerini kavramak. 7. Gebelik ve fetüs fizyolojisini kavramak. 8. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası bakımı kavramak. 9.Kadın hastalıklarını ve jinekolojik bakımını bilmek, Kadın sağlığı konusunda gerekli eğitimi yapmak. 10. Aile Planlaması hizmetlerini yürütmek.

ÜNİTELER:
KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ, KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ, KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ, GEBELİK FİZYOLOJİSİ, ÜNİTE V- FETUS FİZYOLOJİSİ, DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUM SONRASI BAKIM, KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ), AİLE PLANLAMASI


HEMŞİRELİK ALANI
XI VE XII. SINIF
SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ: Sağlık hizmetlerinde eğitimin önemini kavramak, birey ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı yaparak, metoda uygun eğitim aracı seçmek ve kullanabilme becerisi kazanmak.


DERSİN İÇERİĞİ: 1- Eğitim ve öğretimle ilgili kavramları bilmek. 2- Sağlık eğitiminin sağlık hizmetlerindeki önemini kavramak. 3-Toplumun sağlık eğitimi ihtiyaçlarını belirlemek ve öncelik sırasına göre problem çözme becerisini kazanmak. 4- Plan ve program yaparak, uyguladığı eğitimin sonucunun değerlendirilmesine karar vermek. 5- Sağlık eğitiminin konularım bilmek ve genel amaçlar doğrultusunda uygulamak.

6- Sağlık eğitimi ilkeleri doğrultusunda uygun yönetimi seçerek uygulamak. 7- Eğitim araçlarının önemini bilmek, kullanım ve bakımım sağlamak. 8- Sağlık eğitimini etkileyen faktörleri bilmek, gerekli önlemleri almak. 9- Sağlık eğitimcisinde bulunması gereken özellikleri bilmek. 10- Eğitim yapılacak kişi, yer ve zamanı seçebilme kabiliyeti kazanmak. 11- İşbirliği yapacağı kişi kurum ve kuruluşları tespit etme ve faydalanma becerisi kazanmak.

ÜNİTELER:EĞİTİM VE ÖĞRETİME GİRİŞ, SAĞLIK EĞİTİMİ KAVRAMI İLKE VE FAKTÖRLERİ,SAĞLIK EĞİTİMİ KONULARININ SINIFLANDIRILMASI,SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ, SAĞLIK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE GEREÇLER, SAĞLIK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR,SAĞLIK EĞİTİMİNİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların; klinik özellikleri, tedavisi, kontrolü ve hemşirelik bakımı ilkeleri, bağışıklama, hastane enfeksiyonları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Enfeksiyon hakkında genel bilgi sahibi olmak. 2. Enfeksiyon etkeni ve hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörleri kavramak. 3. Enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini tanımak. 4. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini tanımak. 5. Hastane enfeksiyonlarını tanımak. 6. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı enfeksiyon risklerini bilmek 7. Enfeksiyondan korunmak için izolasyon önlemlerini almak. 8. Virüslerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 9. Bakterilerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 10.Parazitlerin neden olduğu hastalıkları ayırt edip, gerekli hemşirelik bakım ve tedavisini uygulamak. 11.Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarına yönelik önlemleri almak. 12.Bildirimi zorunlu hastalıkları bilmek.

ÜNİTELER: BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER, HASTANE ENFEKSİYONLARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

PARAZİTER HASTALIKLAR, ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BULAŞMA YOLLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER, BAĞIŞIKLIK, BİLDİRİMİ ZORUNLU

HASTALIKLAR


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama becerisi kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Dünyada ve Türkiye ' de çocuk sağlığının önemini ve etki eden faktörleri kavramak. 2. Çocuk sağlığında hemşirelik bakımının önemini kavramak. 3. Büyüme ve gelişmenin değerlendirmesini yapmak. 4. Pediatri hemşireliğinin temel unsurları kavramak 5. Yeni doğanın solunum yetersizliğini değerlendirip, gerekli hemşirelik bakımı uygulamak. 6. Özel durumları olan bebekleri ayırt edip, gerekli bakımı uygulamak. 7. Yenidoğan enfeksiyonlarını tanıyıp, gerekli tedbirleri almak. 8. Beslenme bozukluklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 9. Mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukları bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak 10. Çocuklarda görülen kazalar ve alınacak önlemleri kavrayıp, gerekli hemşirelik bakımı uygulamak 11. .İmmün sistem ve enfeksiyon hastalıklarında hemşirelik bakımı uygulamak. 12. Aşılamanın ve aşı takviminin önemini kavrayıp, uygulamak. 13. Enfeksiyon hastalıklarını kavrayıp, bakımını uygulamak.

ÜNİTELER: TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİŞİMİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, YENİ DOĞAN SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SIVI ELEKTROLİT+ ASİT-BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ, BESLENME BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MENTAL+ RUHSAL VE BAZI FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA HEMŞİRELİK BAKIMI, ÇOCUKLARDA KAZALAR VE ALINACAK ÖNLEMLER, İMMÜN SİSTEM VE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Çocuk Sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama kabiliyeti kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Kardiyo vasküler sistem hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 2. Kan hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak 3. Solunum sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımı uygulamak. 4. Sindirim sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 5. Üro-genital sistem hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımını uygulamak

Hareket sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak 7. Merkezi sinir sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 8. Çocukluk döneminde görülen malign hastalıklarınıbilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak

ÜNİTELER:KARDİYO VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜRO- GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI , ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Sağlık kurumlarında yönetim sistemlerini, büro işlerini, devlet yönetim organlarını ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Yönetim ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Sağlık kurumlarında personel yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3. İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını kavramak. 5. Yataklı sağlık kuruluşları ve işlevlerini bilmek. 6. Yataksız sağlık kuruluşları ve işlevlerini bilmek. 7. Sağlık personelinin görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak. 8. Resmi yazışma kurallarını kavramak. 9. Resmi yazı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak. 10.Devlet yönetim organları hakkında bilgi sahibi olmak. 11.Yönetim hukuku kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak. 12.Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak. 13.Sağlık yönetimi ile ilgili mevzuatları bilmek ve faydalanmak.

ÜNİTELER:
SAĞLIK KURUMLARI VE PERSONEL YÖNETİMİ, BÜRO İŞLERİ, DEVLET YÖNETİM ORGANLARI, SAĞLIK MEVZUATLARI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Birey, aile, grup ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve çalışma alanlarını tanıma, ülkenin sağlık sistemini kavrama ve bu alanlarla ilgili bilgi, beceri ve davranış geliştirmek.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Toplum sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmek, işbirliği yapması gereken kurum ve kuruluşları tanımak. 2. Topluma gerekli hizmeti götürebilmek için toplumun sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik durumlarını tanımak. 3. Toplum sağlığı seviyesinin yükseltilmesinde aile sağlığının önemini kavramak. 4. Ev ziyaretlerini tekniğine göre yapmak. 5. Ana ve çocuk sağlığı konusunda gerekli bakım ve özelliklerini bilmek, uygun eğitim ve rehberlik yapmak. 6. Okul sağlığının önemini kavramak. 7. Yaşlı sağlığının önemini, özelliklerini, yaşlılık sorunlarını ve yaşlılara yönelik hemşirelik bakımını kavramak. 8. Evde hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, hastalıkların özelliklerine göre ev şartlarında uygulamak. 9. Toplum sağlığı hemşiresinin bulaşıcı ve sosyal hastalıkların önlenmesindeki rolünü kavramak. 10.İş ve işçi sağlığı hizmetlerinin önemini bilmek ve iş sağlığı hemşireliğini kavramak. 11.Çevre sağlığını etkileyen faktörleri ve halk sağlığı hemşiresinin çevre sağlığındaki rolünü kavramak.

ÜNİTELER:TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, TOPLUMU TANIMA, AİLE SAĞLIĞI, EV ZİYARETLERİ, ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI, OKUL SAĞLIĞI, GERİATRİ (YAŞLILIK), EVDE HASTA BAKIMI, BULAŞICI VE SOSYAL HASTALIKLAR,ENDÜSTRİ SAĞLIĞI (İş ve İşçi Sağlığı Hizmetleri), ÇEVRE SAĞLIĞI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: Ruh sağlığı ve hastalıklarının özelliklerini, özelliklerine göre gerekli teröpatik yaklaşım ve hemşirelik bakımıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

DERSİN İÇERİĞİ: 1. Ruh sağlığıyla ilgili genel bilgi ve kavramları bilmek. 2. Ruhsal yönden sağlıklı bireylerin özelliklerini ve ruh sağlığını etkileyen faktörleri bilmek. 3. Ruhsal bozuklukların sınıflandırılmasını ve ruh sağlığı hizmetlerini kavramak. 4. Psikiyatri hemşireliğinde temel kavramları ve uygulama standartları hakkında bilgi sahibi olmak. 5. Psikiyatrik hastalıkların genel belirtileri ve bulgularını bilmek. 6. Kişiliğin dönemleri ve özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak. 7. Ruhsal aygıt ve savunma mekanizmalarını kavramak. 8. Kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 9. Çocukluk ve ergenlikte görülen duygusal ve davranışsal bozuklukları bilmek. 10.Anksiyete, somatoform, dissosiyatif bozukluklar tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 11.Organik ruhsal bozukluklar tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 12.Duygu durum bozuklukları hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 13.Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 14.Madde kullanım bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 15.Cinsel bozukluklar, cinsel kimlik bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 16.Psikiyatrik hastalıklarda kriz, krize müdahale ve hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 17.Psikiyatrik hastalıklarda tedavi yöntemleri ve hemşirenin sorumluluğu hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 18.Psikiyatride yasal yönler ve etik konusunda bilgi sahibi olmak.

ÜNİTELER: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA GİRİŞ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA GENEL BELİRTİ VE BULGULAR, KİŞİLİĞİN GELİŞİM DÖNEMLERİ, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, ANKSİYETE, SOMATOFORM, DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR, ORGANİK RUHSAL BOZUKLUKLAR, DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI, ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR, MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI, CİNSEL BOZUKLUKLAR, CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ: İlk yardımı gerektiren durumlarda, yerinde ve anında eldeki imkanlar dahilinde yardım etme bilgi ve becerisini kazanmak.


DERSİN İÇERİĞİ: 1. İlk Yardım amaçlan ve ilkeleri hakkında genel bilgi sahibi olmak 2. İlk yardımı yapan kişide gereken özelliklerini ayırt etmek 3. İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak 4. Hasta veya yaralının bilincini değerlendirmek 5. Hava yolu açıklığını sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkin) 6. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak 7. Temel yaşam desteğini tanımlamak 8. Temel yaşam desteği sağlamak (bebek, çocuk ve yetişkinlerde) 9. Solunum yolu tıkanıklıklarını ayırt etmek 10.Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım uygulamak 11.Yara çeşitlerini ayırt etmek 12.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak 13.Kanama çeşitlerini ayırt etmek 14.Kanamalarda ilk yardım uygulamak 15.Şok çeşitlerini ayırt etmek 16.Şokta ilk yardım uygulamak 17.Kırıklarda ilk yardım uygulamak 18.Çıkıklarda ilk yardım uygulamak 19.Burkulmalarda ilk yardım uygulamak 20.Ateşli havalede ilk yardım uygulamak 21.Sara krizinde ilk yardım uygulamak 22.Kan şekeri düşüklüğünde(hipoglisemi) ilk yardım uygulamak 23.Göğüs ağrısında ilk yardım uygulamak 24.Komada ilk yardım uygulamak 25.Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamak 26.Hayvan ısırık ve sokmalarında ilk yardım uygulamak 27.Sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamak 28.Yanıklarda ilk yardım uygulamak 29.Donmalarda ilk yardım uygulamak 30.Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulamak 31.Triyaj uygulamak 32.Afetlerde ilk yardım uygulamak 33.KBRN’de (kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer) ilk yardım uygulamak 34.Acil taşıma tekniklerini uygulamak 35.Kısa mesafede hızlı taşıma tekniklerini uygulamak 36.Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımak

ÜNİTELER : İLK YARDIMA GİRİŞ, HASTA VEYA YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ, YARALANMALAR VE KANAMALAR, KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR, DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM, İLK YARDIM GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR, HASTA veya YARALILARIN TAŞINMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin bu ders ile ilgili görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, ekip çalışmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Ayrıca dahiliye hastalıklarında hastanın durumunu değerlendirerek bakım planı hazırlamayı, özel bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeyi ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilen elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi Beceri Eğitimi Programı öğrencilerin; X. sınıfta 4 saat teorik olarak okutulan Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Dersi için XI. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin dahiliye servisleri ve dahiliye yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Dâhili hastalıklarda, bütüncül yaklaşım ilkesi doğrultusunda hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Hastanın ihtiyaçlarını tespit ederek giderir. 2. Hastalarda hekimin öngördüğü tıbbi tedaviyi uygular. 3. Hastaların vital bulgularının (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini ve değerlendirmesini yapar. 4. Tedavi ve muayenede hastaya uygun pozisyonu verir. 5. Hemşirelik bakım planı hazırlar. 6. Ağrılı hastayı rahatlatacak hemşirelik bakımı yapar. 7. Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımı yapar. 8. Şok tablosunu tanır ve gerekli hemşirelik bakımını yapar. 9. Kardiyovasküler hastalıklarda hemşirelik bakımı yapar. 10.Hastayı monitörize eder. 11.Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 12.Üriner sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar 13.Gastro-intestinal sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar.

14.Endokrin sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 15.Kan hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 16.Sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 17.Bilinçsiz hastada hemşirelik bakımı yapar. 18.Eklem hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 19.Alerjik hastalıklarda hemşirelik bakımı yapar. 20.Cilt hastalıklarında hemşirelik bakımı yapar. 21.Onkoloji hastalarına kemoterapi ve hemşirelik bakımı yapar.

ÜNİTELER : HASTANIN İHTİYAÇLARI, SIVI -ELEKTROLİT VE ASİT -BAZ DENGESİZLİĞİ, ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI, ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞIRELİK BAKIMI, CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ONKOLOJI HEMŞİRELİĞİ VE BAKIMI


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı ile öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmaları ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almaları, ekip çalışmasının önemini kavramaları amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin cerrahi özel bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeleri ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmeleri hedeflenmektedir. Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, X. sınıfta 4 saat teorik olarak okutulan Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı dersi için XI. Sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin ameliyathaneleri, cerrahi servisleri, acil cerrahi üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Cerrahi hastalıklarda gerekli tıbbi tedaviyi yapma ve hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Cerrahinin hasta üzerine etkisini bilir. 2. Asepsi ve aseptik yöntemleri uygular. 3. Yara tiplerine göre bakım yapar. 4. Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimini yapar. 5. Ameliyathane hemşireliği


hizmetlerini yürütür. 6. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı uygular. 7. Kardiovasküler sistemin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 8. Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 9. Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 10.Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 11.Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 12.Ürogenital sistemin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 13.Meme cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 14.Yanık ve Reconstructıve cerrahide hemşirelik bakımı uygular. 15.Göz hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 16.Kulak, burun, boğaz hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı uygular. 17.Hareket Sistemi cerrahisinde hemşirelik bakımını uygular.
18.Mikro cerrahide hemşirelik bakımını uygular. 19.Doku ve organ transplantasyonlarında hemşirelik bakımını uygular.

ÜNİTELER: CERRAHİ, TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ, PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI, TÜMÖRLER, KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI, KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI, MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI, DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI


HEMŞİRELİK ALANI
XI. SINIF
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencileri bu ders ile ilgili görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını ve ekip çalışmasının önemini kavramayı sağlar. Kadın sağlığı ile ilgili doğum öncesi izlem, doğum eylemi, doğum sonrası bakım ve eğitim vererek annenin sağlık bakımından en iyi durumda olmasını sağlamaktadır. Tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereçleri hazır hale getirmelerini ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini amaçlamaktadır. Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin X. sınıfta 3 saat teorik olarak aldıkları Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi için XI. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 96 saat (12 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi işletmelerin kadın hastalıkları ve doğum servisleri ile doğum salonunda yapılır.

GENEL AMAÇ: Kadın sağlığı, hastalıkları ve doğumla ilgili gerekli tıbbi tedavi, hemşirelik bakımı yapma ve aile planlaması ile ilgili eğitim verme becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Kadın ve ana sağlığını tanıyarak gerekli bakımı gerçekleştirir. 2. Kadın sağlığını etkileyen faktörleri bilir ve gerekli önlemleri alır. 3. Doğum öncesi, doğum eylemi, doğum sonrası izlem ve gerekli hemşirelik bakımını uygular. 4. Yeni doğanda hemşirelik bakımı uygular. 5. Hastaların vital bulgularının (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini ve değerlendirmesini yapar. 6. Hastalarda kullanılan materyallerin tekniğine göre dezenfeksiyonunu yapar. 7. Hastalarda kişisel hijyeni gerçekleştirir. 8. Tedavi ve muayenede hastaya uygun pozisyonu verir. 9. Hekimin öngördüğü tıbbi tedavi ve bakımı uygular. 10. Aile planlaması hizmetlerini yürütür.

ÜNİTELER: KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ, KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ, KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ, GEBELİK FİZYOLOJİSİ, FETUS FİZYOLOJİSİ, DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUM SONRASI BAKIM, KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ), AİLE PLANLAMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI(STAJ)

GİRİŞ: Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin bu ders ile ilgili görev ve sorumlulukların bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almaları amaçlamaktadır. Ekip çalışmasının önemini kavramalarını, tedavi ve bakımda kullanılan araç gereçleri hazır hale getirebilen ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilen elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi XI. ve XII. Sınıflarda haftada 2‘ şer saat teorik olarak okutulup XII. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Beceri eğitimi, işletmelerin çocuk servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarında tedavi ve hemşirelik bakımı uygulama becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Pediatri kliniğinde yatan hastaların temel gereksinimlerini saptar ve karşılar. 2. Çocuklarda büyüme ve gelişme takibini yapar ve bozukluklarında hemşirelik bakımı uygular. 3. Çocuğun hastaneye kabulünü yapar. 4. Çocuğun yaşam bulgularını alır, değerlendirir ve kaydeder. 5. Çocukta tıbbi tedavi ve hemşirelik bakımını uygular. 6. İmmün sistem ve enfeksiyon hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 7. Aşı uygulaması yapar. 8. Sıvı elektrolit, asit-baz dengesi bozukluklarında hemşirelik bakımı uygular. 9. Özel durumları olan bebekleri ayırt edip, gerekli bakımı uygular. 10.Yeni doğan enfeksiyonlarını tanıyıp, gerekli tedbirleri alır. 11.Hemolitik hastalıklarda hemşirelik bakımı uygular. 12.Yeni doğanın solunum yetersizliğini değerlendirip, gerekli hemşirelik bakımı uygular. 13.Kardiyo vasküler sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 14.Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 15.Sindirim sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 16.Beslenme bozukluklarında hemşirelik bakımını uygular. 17.Genito üriner sistem hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 18.Hareket sistemi hastalıklarını bilmek ve gerekli hemşirelik bakımını uygulamak. 19. Kan hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 20.Merkezi sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı uygular. 21.Çocukluk döneminde görülen malign hastalıklarda hemşirelik bakımı uygular. 22.Mental ve ruhsal bozukluklarda hemşirelik bakımı

uygular. 23.Çocuklarda görülebilecek kazalardan korunma hakkında aileye eğitim verir. 24.Çocuklarda görülebilecek kazalarda hemşirelik bakımı uygular.

ÜNİTELER: TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİŞİMİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, YENİ DOĞAN SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SIVI ELEKTROLİT +ASİT-BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ, BESLENME BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, MENTAL+RUHSAL VE BAZI FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA HEMŞİRELİK BAKIMI, ÇOCUKLARDA KAZALAR VE ALINACAK ÖNLEMLER, İMMÜN SİSTEM VE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI, KARDİYO VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI, KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI, SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ÜRO- GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI, HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI, ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

GİRİŞ:Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, ekip çalınmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Böylelikle öğrenciler tedavi ve bakımda kullanılan araç, gereçleri hazır hale getirmeleri, hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapmaları mümkün olacaktır. Eğitim programı; XI. sınıfta 2 (iki) saat teorik olarak okutulan Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Dersi, XII. sınıfta haftada 4 (dört) saat işletmelerde beceri eğitimi ile yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Öğrenciler, beceri eğitimini işletmelerin bulaşıcı hastalıklar servisi ile bulaşıcı hastalıklar yoğun bakım ünitelerinde yaparlar.

GENEL AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların ve hastane enfeksiyonlarının; klinik özellikleri, tedavisi, kontrolü ve hemşirelik bakımı ve bağışıklama konusunda beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Enfeksiyon etkeni, bulaşma yolları ve yayılmasını önleyici tedbirleri alır.

Enfeksiyon hastalıklarının belirtilerini tanır. 3. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini bilir. 4. Hastane enfeksiyonlarında hemşirelik bakımı yapar. 5. Enfeksiyondan korunmak için izolasyon önlemlerini alır. 6. İzolasyon önlemlerini alır. 7. Virüslerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular. 8. Bakterilerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular. 9.

Parazitlerin neden olduğu hastalıklarda hemşirelik bakım ve tedavisini uygular 10.Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarına yönelik önlemleri alır. 11.Bağışıklama için aşı uygulaması yapar. 12.Bildirimi zorunlu hastalıkları bilir.

ÜNİTELER: BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER, HASTANE ENFEKSİYONLARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI PARAZİTER HASTALIKLAR, ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BULAŞMA YOLLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER, BAĞIŞIKLIK, BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını amaçlamaktadır. Ayrıca ekip çalışmasının önemini, ruh sağlığının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonunu, insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram ve işlemlerini bilmelerini, tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereçleri hazır hale getirerek hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini hedeflemektedir. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, XII. sınıfta 2 saat teorik olarak okutulan Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Dersi için aynı sınıfta haftada 4 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat ( 5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir.

Dersin beceri eğitimi, işletmelerin Psikiyatri servislerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: Ruh sağlığı ve hastalıklarının özelliklerini kavrama, özelliklerine göre gerekli teröpatik yaklaşım ve hemşirelik bakımıyla ilgili beceri kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Psikiyatrik bozukluklarda temel ilke ve kavramları bilir ve buna göre uygulama yapar. 2. Psikiyatrik hastalıkları sınıflandırarak genel belirtilerini ayırt eder. 3. Koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ruh sağlığı hizmetlerinde görev alır. 4. Ruh sağlığı hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini bilir ve ekip çalışmasına katılır. 5. Psikiyatri hemşireliğinde mesleki uygulama standartlarına uyar. 6. Psikiyatri hemşireliğinde terapötik iletişim ilke ve tekniklerini uygular. 7. Psikiyatride hasta değerlendirme ilkelerini uygular. 8. Psikiyatrik hastalıklarda genel belirtileri ayırt eder. 9. Kişilik bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 10.Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen duygusal ve davranışsal bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 11.Anksiyete, somatoform, dissosiyatif bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 12.Organik psikozlarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 13.Duygu durum bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 14.Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 15.Madde kullanım bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 16.Cinsel işlev ve cinsel kimlik bozukluklarında gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 17.Krize müdahale eder gerekli tedavi ve hemşirelik yaklaşımını uygular. 18.Psikiyatrik hastalıklarda tedavi yöntemlerini bilerek uygular. 19.Psikoterapi uygulamalarına katılır. 20.Psikiyatride yasal ve etik kurallara uygun çalışır. 21.Öz bakımını yapamayan hastalara gerekli bakımı uygular. 22.Bilinci yerinde olmayan hastalara gerekli bakımı uygular.

ÜNİTELER: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA GİRİŞ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA GENEL BELİRTİ VE BULGULARI, KİŞİLİĞİN GELİŞİM DÖNEMLERİ, KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK


YAKLAŞIMI, ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR, ANKSİYETE, SOMATOFORM, DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR, ORGANİK RUHSAL BOZUKLUKLAR, ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR, MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI, CİNSEL BOZUKLUKLAR, CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA KRİZ, KRİZE MÜDAHALE VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI, PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİM PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: İlk Yardım ve Acil Bakım dersi işletmelerde beceri eğitim programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamayı ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını, acil durumlarda müdahale edebilmeyi, ilk yardım yapabilmeyi, ekip çalışmasının önemini kavramalarını amaçlamaktadır. Ayrıca ilk yardım acil bakım araç-gereçlerini hazır hale getirmeyi ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. İlk Yardım Acil Bakım Dersi Beceri Eğitimi Programı öğrencilerin; XII. sınıfta 2 saat teorik olarak okutulan İlk Yardım Acil Bakım Dersi için XII. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi, yaz tatili süresince toplam 40 saat (5 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Dersin beceri eğitimi, işletmelerin acil servislerinde yapılır.

GENEL AMAÇ: İlk yardım gerektiren durumlarda, yerinde ve anında eldeki imkânlarla müdahale etme ve acil servis ünitelerinde acil bakım becerisi kazandırmak.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Sağlık ekibi üyeleri, hasta/kazazede ve yakınlarıyla doğru ve etkin iletişim kurar. 2. İlk Yardım amaçları ve ilkeleri doğrultusunda uygulama yapar. 3. İlk yardımın temel ilkelerini uygular. 4. Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesini yapar. 5. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapar. 6. Temel yaşam desteği uygular (bebek, çocuk ve yetişkinlerde). 7. Solunum yolu tıkanıklıklarını ayırt eder. 8. Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım ve acil bakım uygular. 9. Yara çeşitlerini ayırt eder. 10.Yaralanmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 11.Kanama çeşitlerini ayırt eder. 12.Kanamalarda ilk yardım, acil bakım uygular. 13.Şok çeşitlerini ayırt eder. 14.Şokta ilk yardım, acil bakım uygular. 15.Kırıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular.

16.Çıkıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 17.Burkulmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 18.Bilinç bozukluğunda ilk yardım ve acil bakım uygular. 19.Komada ilk yardım ve acil bakım uygular. 20.Hasta veya kazazedenin durumuna göre pozisyon uygular. 21.Ateşli havalede ilk yardım ve acil bakım uygular. 22.Epilepsi nöbetinde ilk yardım ve acil bakım uygular. 23.Hipoglisemi ve hiperglisemide ilk yardım ve acil bakım uygular. 24.Göğüs ağrısında ilk yardım ve acil bakım uygular. 25.Zehirlenmelerde ilk yardım ve acil bakım uygular.

26.Sıcak çarpmasında ilk yardım ve acil bakım uygular. 27.Yanıklarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 28.Donmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 29.Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve acil bakım uygular. 30.Boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular. 31.Triyaj uygular. 32.Afetlerde ilk yardım ve acil bakım uygular. 33.KBRN’de (kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer) ilk yardım ve acil bakım uygular. 34.Acil taşıma tekniklerini uygular 35.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedeye gerekli acil bakım uygulamalarını yapar. 36.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin vital bulgularını alır ve değerlendirir. 37.Acil servis ünitesinde hasta ve kazazedeyi monitorize eder. 38.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin EKG’sini çeker. 39.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedeye hekim tarafından önerilen tıbbi tedaviyi uygular. 40.Mayii ve aldığı çıkardığı takibi yapar. 41.Acil servis ünitesinde acil hasta ve kazazedenin pansumanını yapar. 42.Sağlık ekibi üyeleriyle kardiopulmoner resisütasyon uygulamalarına katılır. 43.Öz bakımını yapamayan hastalara gerekli hemşirelik bakımını uygular. 44.Bilinci yerinde olmayan hastalara gerekli hemşirelik bakımını uygular.

ÜNİTELER : İLK YARDIMA GİRİŞ, HASTA VEYA YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ, YARALANMALAR VE KANAMALAR, KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR, DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM, İLK YARDIM GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR, HASTA veya YARALILARIN TAŞINMASI

HEMŞİRELİK ALANI
XII. SINIF
TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (STAJ)

GİRİŞ: Toplum Sağlığı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını, öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli klinik eğitim almalarını ve ekip çalışmasının önemini kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program, öğrencinin özel ve mesleki yaşamında kullanacağı, toplum sağlığının düzeyini yükseltmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri de kapsamaktadır. Toplum Sağlığı Dersi Programı Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünde XII. sınıfta haftada 2 saat teorik, Toplum Sağlığı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi ise XII. sınıfta, yaz tatili süresinde toplam 128 saat (16 iş günü) yaz uygulaması şeklinde gerçekleştirilir. Toplum Sağlığı Dersi Beceri Eğitimi, Sağlık Grup Başkanlıkları, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezlerinde yapılır.

GENEL AMAÇ :Birey, aile, grup ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve çalışma alanlarını tanıma, ülkenin sağlık sistemini kavrama ve bu alanlarla ilgili bilgi, beceri ve davranış geliştirmek.

DERSİN İÇERİĞİ: Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Toplum sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilerek iş birliği yapması gereken kurum ve kuruluşları tanır. 2. Topluma gerekli hizmetin götürebilmesi için toplumun sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik durumlarını tanır. 3. Toplum kalkınmasında aileye düşen görevlerin önemini bilir, bu konuda gerekli eğitimi yapar. 4. Ev ziyaretlerini tekniğine göre yapar. 5. Ana ve çocuk sağlığı konusunda gerekli bakım ve özellikleri tanıyarak duruma uygun eğitim ve rehberliği yapar. 6. Okul sağlığının önemini kavrar. 7. Yaşlı sağlığının önemini, özelliklerini, yaşlılık sorunlarını saptar ve yaşlılara yönelik hemşirelik bakımını yapar. 8. Evde hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, hastalıkların özelliklerine göre ev şartlarında uygular. 9. Bulaşıcı ve sosyal hastalıkların önlenmesinde görev alır. 10.İş ve işçi sağlığının önemini bilerek meslek hastalıklarından korunma yolları konusunda eğitim yapar. 11.Çevre sağlığını etkileyen faktörleri bilir ve çevre sağlığının korunması konusunda eğitim yapar.ÜNİTELER:TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, TOPLUMU TANIMA, AİLE SAĞLIĞI, EV ZİYARETLERİ, ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI, OKUL SAĞLIĞI, GERİATRİ (YAŞLILIK), EVDE HASTA BAKIMI, BULAŞICI VE SOSYAL HASTALIKLAR,ENDÜSTRİ SAĞLIĞI (İş ve İşçi Sağlığı Hizmetleri), ÇEVRE SAĞLIĞIİndirmek için Dökümanlar bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.
İyi akşamlar. Öncelikle elinize sağlık gerçekten ulaşması zor olan içerikler emeğinizi takdir ediyorum. Ben iki şey sormak istiyorum. Ders içerikleri için sağlık ile ilgili derslerin içeriğini tek vermek yeterli mi? Birde 12. Sınıf meslek esasları ve tekniği dersinin içeriğini nasıl bulabiliriz ? Ayrıca şuan 12. Sınıfta meslek esasları dersi var mıydı animsayamadım. Cevap verirseniz sevinirim iyi günler.
 
merhaba 2015 lise hemşirelik mezunuyum depremden dolayı ders içeriklerine ulaşamıyorum yardımcı olabilir misiniz?
 
Geri
Üst Alt